Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu - remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa

GTiI 341/03/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa
 
 
Miejsce i data ogłoszenia:
24.04.2009 r.
 
 
Zamawiający:
GMINA TARNÓW OPOLSKI
w imieniu której działa
Wójt Gminy
 
 
Adres:
Ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
 
Tryb Zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8
Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą.
 
 
Adres strony www na której zamieszczono Specyfikację:
http://bip.tarnowopolski.pl/
 
 
Określenie przedmiotu oraz zakresu Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa o długości 123 m i szerokości 4,0 m.
Remont drogi polega na wyprofilowaniu podłoża, ułożeniu obustronnie krawężnika oraz nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kamienia łamanego gr. 25 cm. Ze względów ekonomicznych planuje się wykonanie jedynie remontu drogi bez wjazdów do posesji.
W niniejszym projekcie przyjęto nawierzchnię ulicy o następującej konstrukcji:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm;
- podsypka z miału kamiennego gr. 3 cm;
- górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm;
- dolna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,0 mm gr. 15 cm;
- istniejące podłoże piaszczyste.
Po wykonaniu robót należy uzupełnić pobocza kamieniem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm w odległości ok. 50 cm od krawędzi jezdni na całej długości odcinka.
Woda opadowa z jezdni będzie odprowadzana poprzecznie w kierunku projektowanych studzienek wpustowych z włazami typu ciężkiego. W/w studzienki podłączone zostaną do proj. studni chłonnych fi 1200 przykanalikami z PP lub PE fi 200 ze spadkami min. 1%.
 
 
Informacje o składaniu ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
 
 
Informacje o składaniu ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
 
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia –  31.10.2009
 
 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1.                      posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.                      posiadają   niezbędną   wiedzę   i   doświadczenie   oraz   dysponują  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i   finansowej   zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
 
Dokumenty jakie składają Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1.1. „Oświadczenie Wykonawcy" - wypełnione i podpisane odpowiednio
        przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy o
      spełnieniu warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy o
      zamówieniach publicznych
1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Forma dokumentów:
Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości ,zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczenie kopii dokumentu.
 
 
 
Wadium:
Nie przewiduje się wnoszenia wadium
 
 
Kryteria oceny ofert i przyznanie Zamówienia:
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
cena – 100 %
 
 
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje na temat postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego
 
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
 
 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ze strony Zamawiającego:
  1. Aneta Labisz
  2. Iwona Król
 
 
 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 19.05.2009 r  do godz. 10 : 00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3
Liczy się data i godzina złożenia oferty
 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.05.2009 o
godz.10 :15 w siedzibie Zamawiającego
 
 
Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 
Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej:
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
 
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
 
Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarnów Opolski, 06.05.2009 r.

GTiI 341//04/09

 

 

 

 

 

 

Sprostowanie do przetargu na :  Remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa

 

 

 

 

    Wójt Gminy informuje iż w treści SIWZ umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego pojawił się błąd w punkcie  7.10. Punkt ten brzmi:

 

7.1.        Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

                         Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć).

                        Oferta  na wykonanie jest    „Remont drogi gminnej ulicy Wyzwolenia  w miejscowości Kąty  

                       Opolskie” 

 

Nie otwierać przed 19.05.2009 godz . 10-tą

 

Punkt ten powinien brzmieć :

 

7.2.        Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

                         Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć).

       Oferta  na wykonanie :  Remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa

 

 

 

Nie otwierać przed 19.05.2009 godz . 10-tą

 

 

 

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

 

Podmiot udostępniający: Wój Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Labisz Aneta
Data wytworzenia: 2009-05-06

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________
 

 

GTiI 341//04/09
Tarnów Opolski, 11.05.2009 r.
 
 
Sprostowanie
 
 
   W związku z omyłką pisarską w przedmiarze robót, który został umieszczony jako załącznik do ogłoszenia dotyczącego przetargu na: ”Remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa” informujemy, iż punkt 2 w rubryce „Opis i wyliczenia” w w/w przedmiarze brzmi:
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr.I-IV)/dalsze 4 km/ Krotność = 2
 
 
powinien brzmieć:
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr.I-IV)/dalsze 4 km/ Krotność = 4
 
 
Punkt 16 brzmi:
 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył. –dod. Za każdy nast. rozp. 1 km/dalsze 4 km/ Krotność = 2
 
 powinien brzmieć:
 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył. –dod. Za każdy nast. rozp. 1 km/dalsze 4 km/ Krotność = 4
 
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.
 
Tarnów Opolski, 26.05.2009 r.
 
GTiI 341/03/09
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                          
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tomasz Oziębły ul. Piłsudzkiego 8 46-100 Namysłów
 
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (105 000,00 zł).
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 
 
Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARYNOWSKI Jan Marynowski ul. Gazowa 1 46-200 Kluczbork
78 720,50
84,46
2
 P.U.H.”DOMAX’ Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów
85 582,34
77,69
3
Zakład Usługowo- Handlowy BUDMAR ul. Chabrów 10/28 45-221 Opole
106 466,53
62,45
4
Strzeleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. 1 – go Maja 57 47-100 Strzelce Opolskie
101 255,34
65,67
5
Firma Usługowa „EMBRUK” Edward Krzemiński ul. Szkolna 73 42-160 Krzepice
100 280,61
Oferta odrzucona
6
Usługi Transportowe Melioracyjne, Roboty Ziemne Marianna Wójcik ul. Koszyka 13/2 45-720 Opole
71 126,00
93,48
7
„MARPOL” Ferlin Marcel   Kostów 1 46-220 Byczyna
71 569,08
Oferta odrzucona
8
Usługi Remontowo-Budowlane Marek Jasinowski ul. Polna 5, 46-132 Kowalowice
82 636,61
80,46
9
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tomasz Oziębły ul. Piłsudzkiego 8 46-100 Namysłów
66 490,00
100
10
K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 1
 47-303 Krapkowice
87 600,00
75,90
11
 Zakład Ogólnobudowlany LERCH Tomasz Lerch ul. Piękna 33 Naczęsławice
47-270 Gąścięcin
102 595,69
64,81
12
 Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe ”BUDOLAS” Sp. z o.o. ul. Groszowicka 8A
45-517 Opole
88 510,63
75,12
13
 „POLMARKET” Sp. z o.o. ul. Wandy 19 47-206 Kedzierzyn-Koźle
74 980,65
88,68
 
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 obowiązującej ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przeprowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 2 oferty. Oferta nr 7 została odrzucone zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.6 obowiązującej Ustawy Prawo zamówień publicznych – zawierały błędy w obliczeniu ceny, oferta nr 5 została odrzucona na podstawie art. 89 ust1 pkt. 2 w/w ustawy – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.
Oferta nr 3 spełnia wymagania SIWZ jednak przekroczyła kwotę zabezpieczoną na w/w zadanie.
Pozostałe oferty spełniły wymagania SIWZ i nie przekroczyły kwoty jakie zabezpieczono na ten cel.
 
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Podmiot udostępniający: Wój Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Labisz Aneta
Data wytworzenia: 2009-05-11

 

 

 

 

Tarnów Opolski, 17.06.2009 r.
 
 GTiI 341/03/09
 
 
  
Informacja o zawarciu umowy
 
 
Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
 Remont nawierzchni w ulicy Kwiatowej w miejscowości Raszowa
 
 zawarto umowę w dniu 17.06.2009r  z Wykonawcą :
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tomasz Oziębły ul. Piłsudzkiego 8 46-100 Namysłów
 
 
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
                                                                                                           

Podmiot udostępniający: Wój Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Labisz Aneta
Data wytworzenia: 2009-06-17

 

Wersja XML