Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg -Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Tarnów Opolski do szkół w Opolu

 

Tarnów Opolski: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY TARNÓW OPOLSKI DO SZKÓŁ W OPOLU WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I 2015/2016
Numer ogłoszenia: 113328 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej , Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644230, faks 077 4644230wew. 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY TARNÓW OPOLSKI DO SZKÓŁ W OPOLU WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Tarnów Opolski do szkół w Opolu wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 w dni nauki szkolnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) Usługa winna być wykonana własnym środkiem transportu według wyszczególnionego zadania: Liczba osób do przewozu -7 Szacunkowa ilość dni wykonywania przewozów: 376 dni Przebieg dzienny środka transportu określa się na około 143km. Miedziana, ul. Wiejska - 1 osoba Tarnów Opolski - 5 Raszowa - 1 Dowóz na zajęcia : Opole, ul. Ks. Opolskich 21 - na godz. 745 Opole, ul. Bytnara Rudego 7 - na godz. 755 Odbiór uczniów ze szkół około godziny 1500 . Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a. Godziny przejazdów ( dojazd i powrót) od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej zgodnie z ustalonym planem lekcji. b. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu i w drodze powrotnej oraz zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozów uczniów. c. Wykonawca zapewni doprowadzenie dzieci przez opiekuna z samochodu do szkoły i ze szkoły do samochodu. d. Odbiór uczniów będzie następował z miejsca ich zamieszkania ( dokładne adresy wskazane zostaną Wykonawcy przy podpisaniu umowy). e. Liczba uczniów objętych dowozem może się zwiększyć lub zmniejszyć; po każdej zmianie Zamawiający przedłoży Wykonawcy aktualny wykaz uczniów. f. W przypadku zmian liczby dowożonych uczniów Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia po wprowadzeniu przez strony zmiany umowy w zakresie wykazu uczniów i miejsca ich odbioru. g. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1) wypełniony i podpisany Formularz OFERTY wg zał. nr 1 do SIWZ, 2) wykaz części zamówienia powierzonej podwykonawcom wg. zał. nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, na których wiedzy, doświadczeniu i osobach, Wykonawca będzie polegał do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) - jeżeli będzie dotyczyć, wg wzoru zał. nr 8 do SIWZ. 5) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp lub informację o tym, że Wykonawca do takiej grupy nie należy (oświadczenie zawarte jest w formularzu OFERTA).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy w przypadku: 1) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego; 2) zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 3) siły wyższej; 4) zmiany liczby dowożonych dzieci; 5) zmian godzin rozkładów jazdy 6) zmiany trasy 7) zmiany podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                            Tarnów OpolskiZAŁĄCZNIKI:

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Gabriela Jośko

Data wytworzenia: 2014-04-03

 

 

 

 

 

 


Numer ogłoszenia: 117046 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 113328 - 2014 data 03.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644230, fax. 077 4644230wew. 24.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Gabriela Jośko

Data wytworzenia: 2014-04-07

 

 

 

 

 

 


Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Gabriela Jośko

Data wytworzenia: 2014-04-18

 

 

 

 

 


Tarnów Opolski: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY TARNÓW OPOLSKI DO SZKÓŁ W OPOLU WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I 2015/2016
Numer ogłoszenia: 153750 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113328 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644230, faks 077 4644230wew. 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY TARNÓW OPOLSKI DO SZKÓŁ W OPOLU WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I 2015/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Tarnów Opolski do szkół w Opolu wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 w dni nauki szkolnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) Usługa winna być wykonana własnym środkiem transportu według wyszczególnionego zadania: Liczba osób do przewozu -7 Szacunkowa ilość dni wykonywania przewozów: 376 dni Przebieg dzienny środka transportu określa się na około 143km. Miedziana, ul. Wiejska - 1 osoba Tarnów Opolski - 5 Raszowa - 1 Dowóz na zajęcia : Opole, ul. Ks. Opolskich 21 - na godz. 745 Opole, ul. Bytnara Rudego 7 - na godz. 755 Odbiór uczniów ze szkół około godziny 1500 . Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a. Godziny przejazdów ( dojazd i powrót) od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej zgodnie z ustalonym planem lekcji. b. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu i w drodze powrotnej oraz zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozów uczniów. c. Wykonawca zapewni doprowadzenie dzieci przez opiekuna z samochodu do szkoły i ze szkoły do samochodu. d. Odbiór uczniów będzie następował z miejsca ich zamieszkania ( dokładne adresy wskazane zostaną Wykonawcy przy podpisaniu umowy). e. Liczba uczniów objętych dowozem może się zwiększyć lub zmniejszyć; po każdej zmianie Zamawiający przedłoży Wykonawcy aktualny wykaz uczniów. f. W przypadku zmian liczby dowożonych uczniów Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia po wprowadzeniu przez strony zmiany umowy w zakresie wykazu uczniów i miejsca ich odbioru. g. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 166205,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Gabriela Jośko

Data wytworzenia: 2014-05-07
Wersja XML