Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

                                                                 Wójt Gminy Tarnów Opolski

 

na podstawie art.17 ust 1 pkt 11, art. 25 ust. 1,4,5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)oraz Uchwały Nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

 

                                             ogłasza otwarty konkurs ofert

 

 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz osób

 z terenu Gminy Tarnów Opolski na okres od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

I. Podmioty uprawnione:

 

W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 

1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

2) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu,

3) prowadzą lub prowadzić będą obsługę realizacji zadania na terenie Gminy Tarnów Opolski.

 

II. Termin realizacji zadania:

 

Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia 1 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

 

III. Rodzaj zadania objętego konkursem:

 

1. Świadczenie usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ust. 1do 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.) obejmujące:

 

1) zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych:

 

a. utrzymanie czystości w pomieszczeniu mieszkalnym i użytkowym, z którego korzysta osoba objęta pomocą a także sprzętu i urządzeń sanitarnych,

b. zapewnienie bezpiecznego poruszania się w miejscu pobytu lub zamieszkania,

c. utrzymanie w bieżącej czystości naczyń kuchennych, sprzętu gospodarstwa domowego, dbanie o higienę żywności,

d. pranie bielizny osobistej, odzieży, ścierek i ręczników,

 

e. pranie bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie bielizny do pralni,

f. prasowanie odzieży,

g. zakup leków, podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego, pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów, usług pralniczych itp. a następnie bieżące rozliczanie się z osobą objętą pomocą,

h. przygotowywanie posiłków, uwzględniających zalecane diety lub dostarczanie jednego gorącego posiłku z punktu zbiorowego żywienia, udzielanie pomocy przy jego spożywaniu,

i. zmiany bielizny pościelowej,

j. przynoszenie węgla, drzewa, palenie w piecu,

k. przynoszenie wody,

l. załatwianie pilnych spraw urzędowych i terminowe opłacanie zobowiązań finansowych,

m. organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym,

n. pomoc przy opiece nad zwierzętami domowymi,

o. troska o fizyczne zabezpieczenie mienia i bezpieczeństwo osoby.

 

2) Zapewnienie podstawowej opieki higieniczno - medycznej:

 

a. kąpanie, mycie, czesanie ubieranie z uwzględnieniem problemów utrzymania higieny osobistej przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

b. układanie chorego w odpowiednio przygotowanym łóżku,

c. zapobieganie powstawaniu odleżyn,

d. wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zaleconych przez lekarza, podawanie leków, smarownie, okłady - zamawianie wizyt lekarskich,

e. utrzymywanie niezbędnego kontaktu z lekarzem, bezzwłoczne reagowanie w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia.

 

2. Szacunkowa liczba osób do objęcia usługami opiekuńczymi – 15

 

3. Szacunkowa liczba godzin usług opiekuńczych – 8.000.

 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w okresie

od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wynosi 100.400,00 zł.

 

 Podana wysokość dotacji jest wartością szacunkową i dotyczy pokrycia kosztów realizacji zadania w przyjętej do obliczeń liczbie osób i godzin. Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z liczby godzin faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie w drodze decyzji administracyjnej.

 

V. Zasady przyznania dotacji:

 

1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami:

 

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

2. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi, wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę realizacji zadania publicznego zgodną ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) i spełni kryteria zawarte w części VIII niniejszego ogłoszenia.

3. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest zamieszczenie w niej informacji i dołączenie dokumentów, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

4. Dotacja będzie przekazywana na konto podmiotu realizującego zadania w sposób i w wysokości określonej w umowie.

5. Przyznawana dotacja podlegać będzie rozliczeniu na druku Sprawozdania określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

 

VI. Termin realizacji zadań

 

Od 1 maja 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 

VII. Warunki realizacji zadań:

 

1. Zadania będą realizowane w dni robocze w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie Gminy Tarnów Opolski w miejscu pobytu klienta.

2. Planowana liczba osób do objęcia usługami opiekuńczymi oraz wysokość dotacji może ulec zmianom w zależności od faktycznych potrzeb występujących w roku 2014.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

4. Oferenci nie mogą zlecać ani całości, ani części powierzonego zadania podmiotom trzecim.

5. Zadanie będzie realizowane u osób, którym na podstawie decyzji administracyjnej GOPS w Tarnowie Opolskim przyznał pomoc w formie usług opiekuńczych.

6. Osoby świadczące usługi opiekuńcze powinny posiadać stan zdrowia pozwalający na świadczenie danego typu usług.

7. Wyklucza się możliwość realizacji usług przez osoby:

1) całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, zaliczone do I grupy inwalidzkiej lub posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) całkowicie niezdolne do pracy, zaliczone do II grupy inwalidzkiej lub posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, chyba, że posiadają zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania usług,

3) nie posiadające aktualnego zaświadczenia o niekaralności.

 

 

VIII. Termin składania ofert z uwzględnieniem miejsca, warunków i wymogów dotyczących składania i otwarcia ofert.

 

1. Termin składania ofert upływa dnia 23 kwietnia 2014 r. o godz. 8.00.

2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

3. Każdy podmiot na realizację zadania może złożyć jedną ofertę.

4. Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i napisem na kopercie „Konkurs ofert – Usługi opiekuńcze na rok 2014”, w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim przy ul. Osiedla Zakładowe 7 (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy Ośrodka (tj. 7.00 – 15.00).

 

5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (77) 4003550.

6. Oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

7.Ofertę należy przygotować według następujących zasad:

1) formularz oferty należy opracować w języku polskim,

2) oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny (oferty wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane),

3) nie należy zmieniać układu pytań na formularzu,

4) oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy należy to jasno zaznaczyć (np. napisać ,,nie dotyczy,,),

5) podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie realizacji celów.

8.Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:

1) kopię Statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualna datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,

2) ważny wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego).

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty spoczywają na oferencie.

10. Oferta stanowi integralną część umowy.

11. Nie przewiduje się składania ofert wspólnych.

12. Przewiduje się możliwość uzupełniania ofert i wezwań do usuwania braków formalnych na prośbę Komisji.

13. Otwarcie ofert jest postępowaniem jawnym dla podmiotów i nastąpi w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim, ul. Osiedle Zakładowe 7 w dniu 23 kwietnia 2014 roku o godzinie 10.00.

 

 

 

IX. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

 

1. Oferty konkursowe będą rozpatrywane i oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Tarnów Opolski.

2. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

 

3. Ocena formalna dokonywana jest w postępowaniu jawnym bezpośrednio po otwarciu ofert

w dniu 23 kwietnia 2014 r. godz. 10.00

 

4. Z przyczyn formalnych zostaną odrzucone oferty:

1) które nie zostały złożone na wymaganym formularzu wzoru oferty,

2) które nie zostały złożone w terminie,

3) których koszt realizacji zadania jest niezgodny z wysokością dotacji,

4) które nie posiadają wymaganych dokumentów, podpisów, pieczątek, dat,

5) które zostały złożone w ilości niezgodnej ze szczegółowymi warunkami konkursu.

5. Rozpatrzenie merytoryczne nastąpi w dniu 23 maja  2014 r., po rozpatrzeniu formalnym ofert.

6. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1) ocena możliwości realizacji zadania przez wykonawcę, w szczególności:

- liczba osób zaangażowanych w realizacje zadania,

- możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach,

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym:

- struktura wydatków,

- zgodność oferty z celami konkursu,

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

7. Komisja Konkursowa sporządza protokół końcowy z posiedzenia, który przedstawia Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

8. Wyniki konkursu zatwierdza Wójt Gminy Tarnów Opolski.

9. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

10.Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać

uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

11. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów Opolski,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim przy ul. Osiedle Zakładowe 7,

12. Konkurs unieważnia się, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w warunkach konkursu.

13. Informację o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.

14. W zakresie nie objętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy                o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

X. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim.

 

1. Podmiot wykonujący zadania w roku 2012 i w 2013 – Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Opolu,

2.Koszt zadania:

 

- w 2012 r. wyniósł 164.149,50 zł,

 

- w 2013 r. wyniósł 151.619,00 zł.

 

XI. Konkurs ofert podlega ogłoszeniu:

 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów Opolski,

 

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim przy ul. Osiedle Zakładowe 7,

 

Wójt Gminy

Krzysztof Mutz

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Halina Pacholczuk
Data wytworzenia: 2014-04-01