Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DRUKI

 

Referat Organizacyjny

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
Poświadczenie zgodności podpisu DOCXPoświadczenie zgodności podpisu.docx
Poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem DOCXPoświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem.docx
Sporządzenie testamentu DOCSporządzenie testamentu.doc
Zbiórka Publiczna DOCZbiórka Publiczna.doc
Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobom fizycznym  PDFWniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobom fizycznym.pdf
Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobom prawnym  PDFWniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobom prawnym.pdf
Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora  DOCXWniosek o wydanie OKRiS.docx
Oświadczenie przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora  PDFOświadczenie dot. przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny /wydanie duplikatu PDFWzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu.pdf
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

PDFOświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na uczelni wyższej

PDFOświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na uczelni wyższej.pdf.pdf

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

PDFOświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastepczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka.pdf

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

PDFInformacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej.pdf

Wniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej PDFWniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych DOCwniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.doc
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych DOCOświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych.doc
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  DOCwniosek o zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholu.doc
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie JPEGKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.jpeg
Oświadczenie o zdolności prawnych oraz z korzystania z pełni praw publicznych DOCOświadczenie o zdolności prawnych oraz z korzystania z pełni praw publicznych.doc
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych DOCOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc
Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii DOCOświadczenie o nieposzlakowanej opinii.doc
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu

DOCOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu.doc

 

Referat Budżetowo - Finansowy

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

PDFIN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf

PDFZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf
PDFZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf
PDFZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf

Informacja w sprawie podatku rolnego

PDFIR-1 informacja o gruntach.pdf

PDFZIR-1 załącznik do informacji o grundach.pdf
PDFZIR-2 załącznik do informacji o grundach.pdf
PDFZIR-3 załącznik do informacji o grundach.pdf

Informacja w sprawie podatku leśnego

PDFIL-1 informacja o lasach.pdf

PDFZIL-1 załącznik do informacji o lasach.pdf
PDFZIL-2 załącznik do informacji o lasach.pdf
PDFZIL-3 załącznik do informacji o lasach.pdf

Oświadczenie w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej

DOCOświadczenie o nie prowadzeniu zakładu.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości

PDFDN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

PDFZDN-1 załącznik na podatek od nieruchomości.pdf
PDFZDN-2 załącznik na podatek od nieruchomości.pdf

Deklaracja na podatek rolny

PDFDR-1 deklaracja na podatek rolny.pdf

PDFZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny.pdf
PDFZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny.pdf

Deklaracja na podatek leśny

PDFDL-1 deklaracja na podatek leśny.pdf

PDFZDL-1 załacznik do deklaracji na podatek leśny.pdf
PDFZDL-2 załacznik do deklaracji na podatek leśny.pdf
 

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportu

PDFDT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

DT-1A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportu

PDFDT-1 A załącznik do deklaracji DT-1.pdf

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf

Oświadczenie w sprawie prowadzenia działalności rolniczej

PDFOświadczenie w sprawie prowadzenia działalności rolniczej.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji

PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf

Informacja o liczbie dzieci otrzymujących dotację z budżetu Gminy

PDFDruk -Informacja o liczbie dzieci.pdf

Kwartalne (roczne) rozliczenie dotacji

PDFKwartalne (roczne) rozliczenie dotacji.pdf
   

 

Referat Zamówień Publicznych i Promocji

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnanie  zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych DOCXwniosek o udzielenie zezwolenia na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i tarnsport nieczystości ciekłych.docx

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

DOCdruk deklaracji obowiązujący od stycznia 2022 r..doc

PDFdruk deklaracji obowiązujący od stycznia 2022 r..pdf

Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez gminę Tarnów Opolski w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFDruk - Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez gminę Tarnów Opolski w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf
Wniosek o szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego DOCWniosek o oszacowanie szkód.doc
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków DOCzgłoszenie.doc
Zlecenie na reklamę w gminnej gazetce DOCXzlecenie.docx
Wniosek dotyczący naboru o przyznanie dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska slużące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza DOCXwniosek.docx

 

Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji

 

Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew

DOCXWniosek.docx
(dotyczy firm)

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew  krzewów rosnących na terenie nieruchomości DOCXWniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew krzewów rosnących na terenie nieruchomości.docx (dotyczy osoby fizycznej)
Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawach związanych z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew PDFPełnomocnictwo do reprezentowania w sprawach związanych z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew.pdf
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy-lokalizacji inwestycji celu publicznego

DOCWniosek.doc

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego PDFWniosek o przekszatałcenie prawa użytkowania wieczystego.pdf
Wniosek o podział nieruchomości DOCwniosek.doc
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOCXWniosek.docx
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  PDFwniosek.pdf
Wniosek o odszkodowanie ZDP Opole za szkody powstałe na elewacjach budynków położonych wzdłuż dróg powiatowych DOCXWniosek o odszkodowanie.docx
Wniosek o nadanie numeru porządkowego DOCWniosek o nadanie numeru porządkowego.doc
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego DOCXwzór wnisoku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.docx
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego PDFwniosek.pdf
Deklaracja o wysokości dochodów DOCdeklaracja.doc
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczanie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej PDFwniosek.pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej PDFwniosek.pdf
   

 

Referat Spraw Obywatelski i Urząd Stanu Cywilnego

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu,wymeldowaniu,numerze PESEL..doc
Wniosek o zmianę nazwiska lub ustalenie pisowni imienia i nazwiska DOCWniosek o zmianę imienia, nazwiska, nazwiska rodowego.doc
Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu PDFWniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.pdf
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf
Zgłoszenie pobytu stałego PDFZgloszenie pobytu stalego.pdf

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwajacego dluzej niz 6 miesiecy.pdf
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf
Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych PDFPełnomocnictwo do spraw meldunkowych.pdf
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf
Zgłoszenie pobytu czasowego PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców DOCXWniosek o udostępnienie spisu wyborców.docx
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.docx
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania RTFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głos. (1).RTF
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania RTFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.RTF
Pisemna deklaracja (edytowalna) DOCPisemna deklaracja (edytowalna).doc
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (edytowalny) DOCWniosek o wpisanie do rejestru wyborców (edytowalny).doc

 

Wersja XML