Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługowo-przemysłową-25.11.2009

 
                                                          O G Ł O S Z E N I E           
                    o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I I nieograniczony              
                przetarg ustny na zbycie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę
                 mieszkaniową jednorodzinną i usługowo-przemysłową
                                                 
1.Nieruchomośći przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o numerach:
   1341/6 , 1342/6, 1348/6, 1349/6, 1351/6, 1353/6 obręb Tarnów Op ul.Zielona
   2160/410 i 2008/413 obręb Przywory ul.Miodowa i 248/155, 249/155 obręb Walidrogi 
 
2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi Kw.Nr   76162 i 44606, 77904
 
3.Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonych numerami działek wynosi:
 
    1341/6 o pow.0.0799 ha                     cena wywoławcza:                  56.000 zł            
    1342/6 o pow.0.0737 ha                     cena wywoławcza:                  52.000 zł
    1348/6 o pow.0.0752 ha                     cena wywoławcza:                  53.000 zł
    1349/6 o pow.0.0772 ha                     cena wywoławcza:                  53.000 zł
    1351/6 o pow.0.1113 ha                     cena wywoławcza:                  76.000 zł
    1353/6 o pow.0.1236 ha                     cena wywoławcza:                  84.000 zł
    2160/410 o pow.0.0396
    2008/413 o pow.0.0878                       
                               0.1274 ha                  cena wywoławcza:                  74.600 zł               
    248/155 o pow.0.0090 ha
    249/155 o pow.0.6570 ha                    cena wywoławcza                  620.000 zł
                             0.6660 ha
   Podatek 22 % Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za nieruchomość
 
4. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op i Przywory nieruchomości przeznaczone
    są pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną, oraz w Walidrogach pod zabudowę                                 
    usługowo-przemysłową.
 
5.Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone i nie ma przeszkód
  w rozporządzaniu nimi.
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 % ceny wywoławczej , wpłata w kasie urzędu gminy                                                     
   do dnia 20.11.2009 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  
   Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
 
8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia 25 listopada  2009 r. o godz.12 w budynku Urzędu
   Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2009-10-19
Wersja XML