• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Serwis www

Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Tarnów Opolski: Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
Numer ogłoszenia: 382748 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim , ul. Cmentarna 5, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 0-77 4644208, faks 0-77 4644208.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych po higienizacji wapnem palonym (CaO) z oczyszczalni ścieków w Kosorowicach. Kod osadów: 19 08 05. Wywóz oraz zagospodarowanie odebranych osadów musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2003 r, Nr 58 poz. 515 z póź. zm.), ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U.z 2007 r Nr 39, poz. 251 z póź. zm., ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 r Nr 25 poz.150 ze zm.) oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biptarnowopolski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 46-050 Tarnów Opolski ul. Cmentarna 5.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 46-050 Tarnów Opolski ul. Cmentarna 5 sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 

ZAŁĄCZNIKI:

DOCZAŁĄCZNIK Nr 1.doc
DOCZAŁĄCZNIK Nr 2.doc
DOCZAŁĄCZNIK Nr 3.doc
DOCumowa.doc
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

 
Podmiot udostępniający: ZGKiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Norbert Hentschel
Data wytworzenia: 2009-11-03

  


Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.jpeg


Podmiot udostępniający: ZGKiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Norbert Hentschel
Data wytworzenia: 2009-11-05
 


Wyniki postępowania.jpeg


Podmiot udostępniający: ZGKiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Norbert Hentschel
Data wytworzenia: 2009-12-02

 


Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4743308
w tym miesiącu: 59901
dzisiaj: 622