Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014 r.- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa

Tarnów Opolski: Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
Numer ogłoszenia: 183652 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg gminnych, ulic: Piaskowej w miejscowości Tarnów Opolski; Krótkiej w miejscowości Raszowa; Pawlety w miejscowości Kosorowice; Kościuszki w miejscowości Nakło; Lompy w miejscowości Nakło. Zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.22.00-7, 45.23.32.90-8, 45.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz Oferta stanowiący zał. nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiana terminu wykonania i odbioru robót w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, w tym nieuzasadnione wstrzymanie robót, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, konieczność dokonania ustaleń i udzielenia wyjaśnień i inne przyczyny za które nie odpowiada Wykonawca), działania siły wyższej, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót udokumentowanych protokołem sporządzonym przez Strony. W wymienionych przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 2) W przypadku zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ (np. kierownik robót). Zmiana tych osób nie wymaga aneksu do umowy, wymaga zgody Zamawiającego na zaproponowane osoby. 3) Dopuszczalne są zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pokój nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-2.doc 

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ-1.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc

DOCZałącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-1.doc

DOCOświadczenie - załącznik nr 3b do SIWZ-1.doc

DOCZałacznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ- wzór umowy.doc

PDFKosorowice ul. Pawlety i Zapłotna - kosztorys ofertowy.pdf

PDFKosorowice ul. Pawlety i Zapłotna - Opis techniczny.pdf

PDFKosorowice ul. Pawlety i Zapłotna - przekrój A-A.pdf

PDFKosorowice ul. Pawlety i Zapłotna - SSTWiOR.pdf

PDFKosorowice ul. Pawlety i Zapłotna - Zagospodarowanie terenu.pdf

PDFKosorowice ul. Pawlety i Zapłotna-przekrój B-B.pdf

PDFNakło ul. Kościuszki - Opis techniczny.pdf

PDFNakło ul. Kościuszki - przekrój konstukcyjny A-A.pdf

PDFNakło - ul.Kościuszki - kosztorys ofertowy.pdf

PDFNakło - ul.Kościuszki - SSTWiOR.pdf

PDFNakło - ul.Kościuszki - zagospodarowanie terenu.pdf

PDFNakło - ul.Lompy - kosztorys ofertowy.pdf

PDFNakło - ul.Lompy - Opis techniczny.pdf

PDFNakło - ul.Lompy - proj. do celowej organizacji ruchu.pdf

PDFNakło - ul.Lompy - przekrój A-A.pdf

PDFNakło - ul.Lompy - SSTWiOR.pdf

PDFNakło-ul.Lompy - zagospodarowanie terenu.pdf

PDFTarnów Opolski ul. Piaskowa - kosztorys ofertowy.pdf

PDFTarnów Opolski ul. Piaskowa - Opis techniczny.pdf

PDFTarnów Opolski ul. Piaskowa - Proj. docelowej organizacji ruchu.pdf

PDFTarnów Opolski ul. Piaskowa - Przekrój 1-1.pdf

PDFTarnów Opolski ul. Piaskowa - Przekrój A-A.pdf

PDFTarnów Opolski ul. Piaskowa - Przekrój B-B.pdf

PDFTarnów Opolski ul. Piaskowa - SSTWiOR.pdf

PDFTarnów Opolski ul. Piaskowa - Zagospodarowanie terenu.pdf

PDFRaszowa ul. Krótka - MEG.pdf

PDFRaszowa ul. Krótka - SSTWiOR.pdf

PDFRaszowa ul.Krótka - kosztorys ofertowy.pdf

PDFRaszowa ul.Krótka - Opis techniczny.pdf

PDFRaszowa ul.Krótka - przekroje.pdf

PDFRaszowa ul.Krótka - skrzyżowanie.pdf

PDFRaszowa ul.Krótka - zagospodarowanie terenu.pdf


PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf


Tarnów Opolski: Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa
Numer ogłoszenia: 224376 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183652 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Raszowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg gminnych, ulic: Piaskowej w miejscowości Tarnów Opolski; Krótkiej w miejscowości Raszowa; Pawlety w miejscowości Kosorowice; Kościuszki w miejscowości Nakło; Lompy w miejscowości Nakło. Zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.22.00-7, 45.23.32.90-8, 45.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 340909,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Wersja XML