Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2009r: Ogłoszenie o przetargu - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Tarnowie Opolskim

Strona archiwalna

 

 
 
 
GTiI 341/08/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Tarnowie Opolskim – Etap I
 
 
Miejsce i data ogłoszenia:
 
 
 
Zamawiający:
GMINA TARNÓW OPOLSKI
w imieniu której działa
Wójt Gminy
 
 
Adres:
Ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
 
Tryb Zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8
Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą.
 
 
Adres strony www na której zamieszczono Specyfikację:
http://bip.tarnowopolski.pl/
 
 
Określenie przedmiotu oraz zakresu Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Tarnowie Opolskim. Teren inwestycyjny znajduje się w miejscowości Tarnów Opolski, przy ul. Św. Marcina, w sąsiedztwie zbiornika wodnego p.poż. o wymiarach 44 x 24 m. W zbiorniku jest woda stojąca. Oprócz zbiornika brak na nim obiektów kubaturowych. Obejmuje działki o numerze ewidencyjnym 2198/215 i 944/215. Teren w planie zagospodarowania przestrzennego zakwalifikowany jest jako ZP (zieleń parkowa)
Planuje się wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu (wersja II bilansu terenu zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym dołączonym do SIWZ):
- nowe nawierzchnie piesze
- pomost drewniany
- nasadzenie zieleni
- czyszczenie i renowacja zbiornika wodnego
Zakresy i technologie zgodnie z dokumentacją projektową.
 Ze względu na ograniczone środki Gmina w przetargu zamierza wykonać następujące punkty przedmiaru (oznaczone kolorem zielonym na mapie jednostkowej dołączonej do SIWZ):
1.      Zagospodarowanie terenu – podest drewniany.
2.      Nawierzchnie.
3.      Tereny zielone (zgodnie z załącznikiem do SIWZ – wykaz roślin)
      5.Zbiornik.
W ramach przetargu Gmina nie realizuje punktu 4 przedmiaru – Mała architektura
 
CPV 45242000-5
 
 
Informacje o składaniu ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
 
 
Informacje o składaniu ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
 
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia –  31.05.2010
 
 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1.                      posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.                      posiadają   niezbędną   wiedzę   i   doświadczenie   oraz   dysponują  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i   finansowej   zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
 
Dokumenty jakie składają Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 
6.1.   Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
6.1.1.         „Oświadczenie Wykonawcy" - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy o zamówieniach publicznych
6.1.2.        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.3.        Wykaz wykonanej co najmniej jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającą wartością brutto min 100 000,00 zł i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie.
6.1.4.        Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownicy budowy i/lub robót), posiadają uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy Prawo budowlane,
6.1.5.        Na etapie składania ofert Stowarzyszenie nie wymaga kosztorysu ofertowego. Dokument ten zgodny z opisem w przedmiarze robót – zał. nr 3, wymagany jest jedynie od Wykonawcy wyłonionego w ramach powyższego przetargu nieograniczonego przed podpisaniem umowy, którego wartość jest zgodna ze złożoną wcześniej przez Niego ofertą.
 
6.2.    Forma dokumentów.
 
Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości ,zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczenie kopii dokumentu.
 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
 
 
 
Wadium:
Nie przewiduje się wnoszenia wadium
 
 
Kryteria oceny ofert i przyznanie Zamówienia:
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
cena – 100 %
 
 
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje na temat postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego
 
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
 
 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ze strony Zamawiającego:
  1. Aneta Labisz
  2. Iwona Król
 
 
 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 14.01.2010 r  do godz. 10 : 00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3
Liczy się data i godzina złożenia oferty
 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.01.2010 o
godz.10 :15 w siedzibie Zamawiającego
 
 
Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 
Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej:
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
 
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
 
Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI:

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-12-23 


 

Tarnów Opolski, 06.01.2010 r.
GTiI 341/08/09
                                                
 
Odpowiedź na zapytanie
 
 
   W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów dotyczące przetargu nieograniczonego na Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Tarnowie Opolskim – Etap I
 
1. Bardzo proszę o podanie wykazu roślin do nasadzenia wraz z ich wymiarami. Proszę o więcej szczegółów odnośnie pozycji 23-27 w kosztorysie (materiał, wymiary itd.)
 
Odpowiadamy:
1. W załączeniu przekazujemy wykaz roślin do nasadzenia wraz z ich wymiarami:
 

Wierzba płacząca    2m -3m
Acer plamatum - klon palmowy    1,5m
Betula youngi - brzoza brodawkowata    szczep 2m obw 8-10
Wierzba kał kazka    2m
Śliwa ałycza (wiśniowa)   3m
Rhododendron     1m doniczka c15
Jodła     2m
Cyprys     1,80 m 
Żywotnik zachodni    2m
Cis      1,20m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byliny parametry standardowe dla tego materiału w doniczce P9 – P11 
 
 Odnośnie pozycji 23-27 w kosztorysie Zamawiający zaznaczył w specyfikacji punkcie 3 oraz w ogłoszeniu iż:” W ramach przetargu Gmina nie realizuje punktu 4 przedmiaru – Mała architektura”. W/w pozycje należą do punktu 4 i ich realizacja nie jest przedmiotem powyższego przetargu.

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-01-06

 

 

  

Tarnów Opolski, 02.02.2010 r.
 
                                                                                                                                                                                                      GTiI 341/08/09
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                          
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Tarnowie Opolskim –
Etap I
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
GABART S.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek ul. Stawowa 41 47-180 Izbicko
 
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (165 065,96 zł).
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 
           

Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
DDtherm Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl 9, 47-171 Rozmierka
179 611,94
59,19
2
Usługi Transportowe Melioracyjne Roboty Ziemne Marianna Wójcik ul. Koszyka 13/2, 45-720 Opole
161 808,81
65,70
3
Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno – Melioracyjne „BIELA” Sidzina ul. Grodkowska 1 , 48-320 Skoroszyce
137 895,75
77,10
4
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Tomasz Oziębły ul. Piłsudzkiego 8, 46-100 Namysłów
115 718,29
91,87
5
GABART S.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek ul. Stawowa 41 47-180 Izbicko
106 311,58
100

 
 
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2.  Wszystkie oferty spełniały wymagania SIWZ, żaden z wykonawców nie podlegał wykluczeniu.
Oferta nr 1 spełnia wymagania SIWZ jednak przekroczyła kwotę zabezpieczoną na w/w zadanie.
Pozostałe oferty spełniły wymagania SIWZ i nie przekroczyły kwoty jakie zabezpieczono na ten cel.
 
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
 
Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-02-02

 

 


Brak opisu obrazka

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-02-12

Wersja XML