Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TARNINOWY ZAKĄTEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM

Tarnów Opolski: TARNINOWY ZAKĄTEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM
Numer ogłoszenia: 324834 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury, Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644781.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TARNINOWY ZAKĄTEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projektowane zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim obejmujące działki nr 1017/3,1145/3,1228/3 k.m.3/ związane z przebudową dojść, miejsc postojowych i terenów zielonych oraz zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zostały określone w dokumentacji projektowej / projekcie zagospodarowania terenu / oraz przedmiarze stanowiące załącznik do SIWZ. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007/2013.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)Zmiana terminu wykonania i odbioru robót w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, w tym nieuzasadnione wstrzymanie robót, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, konieczność dokonania ustaleń i udzielenia wyjaśnień i inne przyczyny za które nie odpowiada Wykonawca), działania siły wyższej, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót udokumentowanych protokołem sporządzonym przez Strony. W wymienionych przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 2) W przypadku zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ (np. kierownik robót). Zmiana tych osób nie wymaga aneksu do umowy, wymaga zgody Zamawiającego na zaproponowane osoby. 3) Dopuszczalne są zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2.Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury Osiedle Zakładowe 7 46-050 Tarnów Opolski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Gminny Ośrodek Kultury  Osiedle Zakładowe 7 46-050 Tarnów Opolski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007/2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOCSIWZ.doc

DOCZałacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 - do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

PDFZałącznik nr 4- PRZEDMIAR robót.pdf

DOCZałącznik nr 5 - Projekt Umowy.doc

PDFZałącznik nr 6 - Opis zagospodarowania terenu.pdf

PDFZagospodarowanie -Chodniki i zieleń GOK Tarnów Opolski.pdf

PDFProjekt zieleni wokół GOKu.pdf

PDFRysunki zieleni.pdf

PDFWykaz ziół.pdf

PDFWykaz roślin.pdf

PDFWykaz roślin wapieniolubnych.pdf

DOCZałącznik nr 7 - grupa kapitalowa.doc


Brak opisu obrazka

Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007/2013.

 

          P-1/2014                                                                                  Tarnów Opolski, 09.10.2014 r.

 

Zmiana Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie:

„TARNINOWY ZAKĄTEK” – ZAGOSPODAROWNIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM

 

           W związku z pojawieniem się omyłki w załączniku  nr 1 do SIWZ – Formularzu ofertowym, Zamawiający powołując się na artykuł 38 pkt.4 ustawy Pzp zmienia treść w/w załącznika w punkcie 5.

Treść istniejąca:

5. Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonaliśmy, tj. zakończyliśmy co najmniej dwie roboty budowlane dotyczące zakresu, którym mowa w punkcie 6.2 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

Wykaz tych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np. referencjami stanowiącymi załącznik do niniejszej oferty.

Zmiana na:

5. Oświadczamy, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zapewniającym prawidłową realizację zamówienia.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.

Skorygowany załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, stanowi załącznik do przedmiotowego ogłoszenia.

DOCZalacznik nr 1 do SIWZ - poprawiony Formularz_ofertowy.doc


Brak opisu obrazka

Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007/2013.

 

          P-1/2014                                                                                           Tarnów Opolski, 10.10.2014 r.

 

Wyjaśnienia dotyczące treści załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie:

„TARNINOWY ZAKĄTEK” – ZAGOSPODAROWNIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM

           W związku z pojawieniem się wątpliwości związanych z pozycjami 48-51 przedmiaru, dotyczącymi elementów małej architektury, Zamawiający powołując się na artykuł 38 ustawy Pzp udziela dodatkowych wyjaśnień związanych z parametrami wskazanych wyżej elementów.

Ławka betonowa - ławka o drewnianych deseczkach i betonowej konstrukcji z oparciem, długość ok.: 180 cm, beton zbrojony kl. B-30, połączenia śrubowe: śruby ocynkowane

Kosz betonowy - okrągły, wymiary:

Wysokość ok.: 46cm

Średnica górna ok.: 42cm

Średnica dolna ok.: 47cm

Pojemność: 26L

Tablica informacyjna - wymiary tablicy z planem zakątka:

Wysokość – 270 cm,

Szerokość – 210 cm,

Powierzchnia ekspozycyjna – 160×125 cm, z elementów  stalowych.

Tabliczki informacyjne :

tabliczki o  wymiarze 21x16 cm. z opisem gatunku roślinnych na metalowej nóżce

W związku z udzieleniem powyższego  wyjaśnienia Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.

 


Brak opisu obrazka
 


Tarnów Opolski: TARNINOWY ZAKĄTEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM.
Numer ogłoszenia: 360672 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324834 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury Tarnów Opolski, Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644781, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TARNINOWY ZAKĄTEK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Projektowane zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim obejmujące działki nr 1017/3,1145/3,1228/3 k.m.3/ związane z przebudową dojść, miejsc postojowych i terenów zielonych oraz zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zostały określone w dokumentacji projektowej / projekcie zagospodarowania terenu / oraz przedmiarze stanowiące załącznik do SIWZ. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007/2013..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 146748,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Wersja XML