Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2010r: Ogłoszenie - budowa punktów oświetleniowych - termin składania ofert 3.08.2010


 

Tarnów Opolski: Budowa punktów oświetleniowych w miejscowości: Miedziana, Walidrogi, Przywory, Kąty Opolskie, Tarnów Opolski, Kosorowice, Raszowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644282, faks 077 4644282.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa punktów oświetleniowych w miejscowości: Miedziana, Walidrogi, Przywory, Kąty Opolskie, Tarnów Opolski, Kosorowice, Raszowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Miedziana, Walidrogi, Przywory, Kąty Opolskie, Tarnów Opolski, Kosorowice, Raszowa polegać będzie na : - wykonaniu linii kablowej oświetlenia ( ok. 313 m) wraz z latarniami (4szt.) w miejscowości Miedziana na ulicy Wiejskiej - wykonaniu linii kablowej oświetlenia ( ok. 55 m) wraz z latarniami (1szt.) w miejscowości Walidrogi na ulicy Dąbrowickiej - wykonaniu linii kablowej oświetlenia ( ok. 65 m) wraz z latarniami (1szt.) w miejscowości Przywory ulica Powstańców Śląskich - wykonaniu linii kablowej oświetlenia ( ok. 330 m) wraz z latarniami (5szt.) w miejscowości Kąty Opolskie ulica Polna - wykonaniu linii kablowej oświetlenia ( ok. 105 m) wraz z latarniami (2szt.) w miejscowości Tarnów Opolski ul. Cmentarna - wykonaniu linii kablowej oświetlenia ( ok. 175 m) wraz z latarniami (1szt.) w miejscowości Kosorowice ulica Borowa /Nowa od słupa nr 48 do lampy nr 3 - wykonaniu zasilania energetycznego boiska w miejscowości Raszowa - szafy pomiarowej, linii kablowej oświetlenia ( ok. 60 m) wraz z latarniami (2 szt.), zestaw gniazd wolnostojących - w wykonaniu zasilania energetycznego boiska w miejscowości Miedziana - szafy pomiarowej, latarni 1 szt.), zestaw gniazd wolnostojących..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.22.10-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający oraz Wykonawca dopuszczają zmianę warunków umowy, w szczególności polegających na: a) zmianie wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, b) zmianie terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) zmianie terminu zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, d) zmianie okresu rękojmi, e) zmianie wysokości kosztów wykonania zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip@tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski pokój nr 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                                                                               Zygmunt Cichoń               ZAŁĄCZNIKI:

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-07-16

 

 

Wersja XML