Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2010r: Ogłoszenie o remoncie ulicy Kościuszki w Nakle -termin składania ofert 11.10.2010r

Strona archiwalna

 

 

Tarnów Opolski: Remont drogi gminnej ulicy Kościuszki w miejscowości Nakło
Numer ogłoszenia: 263447 - 2010; data zamieszczenia: 24.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644282, faks 077 4644282.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej ulicy Kościuszki w miejscowości Nakło.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi gminnej ulicy Kościuszki w miejscowości Nakło o długości 104 m i szerokości 3,5 m oraz włączenie do skrzyżowania z drogą gminną o powierzchni 86 m2 zgodnie z załączonym przedmiarem. Przedmiotowa droga jest drogą o nawierzchni gruntowej z licznymi nierównościami powodującymi utrudnienia w ruchu. Stopień uciążliwości wzrasta po opadach deszczu oraz w okresie jesienno-wiosennych roztopów. W związku z istniejącą sytuacją, konieczne jest zastosowanie technologii remontowej, mającej na celu poprawienie warunków funkcjonalno-użytkowych. Remont drogi polega na wyprofilowaniu podłoża, ułożeniu obustronnie krawężnika oraz nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kamienia łamanego gr. 25 cm. Ze względów ekonomicznych planuje się wykonanie jedynie remontu drogi bez wjazdów do posesji. Parametry techniczne remontowanej drogi - Długość odcinka drogi : 104 m o szerokości 3,5 - Włączenie do skrzyżowania z drogą gminną o powierzchni 86 m2 Zakres robót obejmuje: - korytowanie nawierzchni istniejącej, - wbudowanie krawężników bet. na ławach, - wykonanie nowej warstwy podbudowy kamiennej gr. 25 cm z zastosowaniem tłucznia granitowego - wyrównanie i zagęszczenie do uzyskania właściwej niwelety, - wykonanie nawierzchni z kostki bet. - gr. 8 cm, Odwodnienie terenu poprzez zastosowanie: - studni chłonnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm - studzienek ściekowych z gotowych elementów betonowych o średnicy 500 mm W zadaniu przyjęto nawierzchnię ulicy o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm; - podsypka z miału kamiennego gr. 3 cm; - górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm; - dolna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,0 mm gr. 15 cm; - istniejące podłoże piaszczyste..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie przewiduje wnoszenia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności bądź zdarzeń powodujących konieczność zmiany umowy, Zamawiający oraz Wykonawca dopuszczają zmianę warunków umowy, w szczególności polegających na: a) zmianie wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, b) zmianie terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) zmianie terminu zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, d) zmianie okresu rękojmi, e) zmianie wysokości kosztów wykonania zamówienia. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski w pokoju nr 3.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2010 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski w pokoju nr 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie              ZAŁĄCZNIKI:

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-09-24

 

 

 

 

 

Tarnów Opolski, 12.10.2010 r.
 
GTiI 341/06/10
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                          
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Remont drogi gminnej ulicy Kościuszki w miejscowości Nakło
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski
BISKUPICE 13, 46-331 Radłów
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (74 878,00 zł)
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 
           

Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
P-SYSTEM Sp. z o.o.
Pl. Powstańców Śląskich 17A/222, 53-329 Wrocław
 
 
97 234,00
 
72,08
2
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski
BISKUPICE 13, 46-331 Radłów
 
70 087,73
 
100

 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2.  Wszystkie oferty spełniały wymagania SIWZ . Wykonawcy nie podlegali wykluczeniu  
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
 
  

 

Tarnów Opolski, 25.10.2010 r.
 
 
 
GTiI 341/06/10
 
 
 
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
„Remont drogi gminnej ulicy Kościuszki w miejscowości Nakło”
 
 
 zawarto umowę w dniu 25.10.2010 r  z Wykonawcą :
 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski
BISKUPICE 13, 46-331 Radłów
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
                                                                                                           
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-10-12
 
 
Wersja XML