Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2011-ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Tarnowie Op i zabudowaną w Walidrogach

O G Ł O S Z E N I E           
                    o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony              
                przetarg ustny na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową   jednorodzinną i wielorodzinną w Tarnowie Op oraz zbycie nieruchomości zabudowanej w Walidrogach
 
 
1.Nieruchomości przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o numerach:
   1341/6, 1342/6, 1348/6, 1349/6, 1351/6, 1353/6 obręb Tarnów Op ul.Zielona i dz.nr 893
   przy ul.Wrzosowej obręb Tarnów Op oraz dz.nr 705/155 zabudowana obręb Walidrogi
  
2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi Kw.Nr   76162, 76105
 
3.Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonych numerami działek wynosi:
 
    1341/6 o pow.0.0799 ha   cena wywoławcza                   56,000 zł   Tarnów Op
    1342/6 o pow.0.0737 ha   cena wywoławcza                   52,000 zł
    1348/6 o pow.0.0752 ha   cena wywoławcza                   53,000 zł
    1349/6 o pow.0.0772 ha   cena wywoławcza                   54,000 zł
    1351/6 o pow.0.1113 ha   cena wywoławcza                   76,000 zł
    1353/6 o pow.0.1236 ha   cena wywoławcza                   84,000 zł
    893 o pow.0.0820 ha cena wywoławcza                         65,000 zł
    705/155 o pow.0.0924 ha cena wywoławcza                   95,000 zł    Walidrogi   
 
   Podatek  Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za nieruchomość
 
4. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op  nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną w Tarnowie Op oraz pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Walidrogach.
 
5.Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone i nie ma przeszkód
  w rozporządzaniu nimi.
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 % ceny wywoławczej , wpłata w kasie urzędu gminy                                                     
   do dnia 04.07.2011 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  
   Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
 
8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia 11 lipca 2011 r. o godz.12 w budynku Urzędu
   Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864
 

                                                                                                                              Wójt Gminy
                                                             Krzysztof Mutz


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2011-06-06
Wersja XML