Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2011- Przetarg Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie

Tarnów Opolski: Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie
Numer ogłoszenia: 65345 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie o długości 451 m szerokości 4,0 m wraz z odwodnieniem. Przedmiotowa droga jest drogą o nawierzchni gruntowej, nie posiada ona regularnych spadków poprzecznych i podłużnych. Droga włącza się do drogi powiatowej nr 1716 i drogi gminnej 105 013 O W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego sposobu komunikacji pieszo-jezdnej projektuje się drogę o nawierzchni z kostki betonowej. Droga ograniczona zostanie krawężnikami betonowymi wyniesionymi ponad nawierzchnię jezdni oraz wtopionymi. Parametry techniczne remontowanej drogi: Długość odcinka: 451,0 m Szerokość jezdni: 3,80 m Szerokość ścieku: 20 cm Szerokość utwardzenia pobocza tłuczniem gr 15 cm : 0,50 m Spadek podłużny dostosowany do ukształtowania terenu i założonych rzędnych wysokości Projektowana konstrukcja drogowa: - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm - warstwa górna z kruszywa łamanego gr. 10 cm - podsypka z miału kamiennego gr.3 cm - kostka brukowa betonowa Polbruk gr. 8 cm szara - ściek z kostki brukowej betonowej Polbruk gr. 6 cm szarej Projektowana kanalizacja: - studnie chłonne żelbetonowe fi 1200 mm - 6 szt - wpusty drogowe betonowe fi 500 z kratką kl. D400 - 6 szt - przykanaliki z rur PP lub PE fi 200 mm - 24,0 m W związku z planowanym remontem drogi i powstaniem 2 nowych skrzyżowań zachodzi konieczność ich prawidłowego oznakowania. Zmianie ulegnie oznakowanie pionowe. Na drodze powiatowej i ulicy Odrzańskiej ustawione zostaną znaki D - 1 wielkości średniej , natomiast na ulicy Krasickiego znaki A - 7 także wielkości średniej. Należy je umocować zgodnie z projektem. Dodatkowo projektuje się wykonanie elementów bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu typu Plateau wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym zgodnie z projektem organizacji ruchu stanowiącym załącznik do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.90-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności bądź zdarzeń powodujących konieczność zmiany umowy, Zamawiający oraz Wykonawca dopuszczają zmianę warunków umowy, w szczególności polegających na: a) zmianie wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, b) zmianie terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) zmianie terminu zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, d) zmianie okresu rękojmi, e) zmianie wysokości kosztów wykonania zamówienia. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w pokoju nr.3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

DOCFormularz.doc

PDFKaty Op-ul.Krasickiego-v3-kst ofert.pdf

PDFKaty Op-ul.Krasickiego-v3-przedmiar.pdf

PDFniweleta Model (1).pdf

PDFOpis techniczny oznakowanie docelowe 2010.pdf

PDFopis techniczny.pdf

DOCprojekt_umowy1_remont_pzp[1].doc

PDFprzekroje Model (1).pdf

PDFstudnia chłonna Model (1).pdf

PDFszcze.krawężnika dwg Model (1).pdf

PDFszczegół wpustu deszczowego Model (1).pdf

PDFszczegół.pdf

DOCWykaz wykonanych robót budowlanych.doc

PDFwyniesienie PLATENAU zagospodarowanie.pdf

ZIPzagospodaroiwanie Model (1).zip

DOCD.01.01.01 Roboty pomiarowe.doc

DOCD.01.02.04-Roboty rozbiorkowe.doc

DOCD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogolne.doc

DOCD.02.01.01-Wykonywanie wykopow w gr.nieskalistych.doc

DOCD.03.02.01-Kanalizacja deszczowa.doc

DOCD.04.01.01 koryto+profilowanie.doc

DOCD.04.04.00-Podbud z kruszyw.Wymag ogolne.doc

DOCD.04.04.02-Podbudowa z kruszywa lamanego.doc

DOCD.05.03.23a-Naw z beton kostki bruk dla drog i ulic lok oraz placow i chodnikow.doc

DOCD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.doc

DOCD.08.01.01-Krawezniki betonowe.doc

DOCD-M-00.00.00-Wymagania ogolne.doc

DOCOkladka SST Katy Op..doc 

GT.271.01.2011
Tarnów Opolski, 02.03.2011
 
 
Odpowiedź na zapytanie Oferenta
 
            W związku z pojawieniem się pytań dotyczących przetargu nieograniczonego na:
„Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie”
o treści:
 Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i odpowiedź na następujące pytania:
 1. Czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy?
 2. Jak powinny być zwieńczone studnie chłonne – włazem czy płytą pokrywową pod nawierzchnią?
 3. Jaka powinna być ilość znaków pionowych? 15 sztuk jak wynika z rys. „zagospodarowanie Model” czy 21 według rys. „wyniesienie PLATENAU zagospodarowanie”?
 4. Czy zamawiający przewiduje rozliczenie fakturami częściowymi.
 
Odpowiadamy:
 
 1. Kosztorys ofertowy wymagany jest jedynie od oferenta, który wygra przetarg. Należy go wtedy dostarczyć przed podpisaniem umowy.
 2. Studnie chłonne powinny być zwieńczone włazem.
 3. Ilość znaków pionowych powinna być zgodna z rys. „wyniesienie PLATENAU zagospodarowanie” – 21 sztuk.
 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń fakturami częściowymi, jedynie fakturą końcową po odbiorze zadania.
 
GT.217.01.2011
 
 
Zmiana treści SIWZ – wydłużenie terminu składania ofert
 
 
W związku z pojawieniem się błędu w załączniku nr 3 do SIWZ – przedmiar robót, oraz w kosztorysie ofertowym, Zamawiający zgodnie z art.38 ust. 4 zmienia treść w/w załączników do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 6 wydłuża termin składania ofert do dnia 21.03.2011 r.
Odpowiednio punkt 7.10 SIWZ otrzymuje brzmienie:
 
7.1.        Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
                         Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć).
                        Oferta  na wykonanie jest 
 
 Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie
 
Nie otwierać przed 21.03.2011 godz . 10-tą
 
 
Punkt 8 SIWZ otrzymuje brzmienie:
    8.Termin i miejsce składania i otwarcia ofert
8.1. Termin i miejsce składania ofert :
Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim 46-050 Tarnów Opolski
do dnia 21.03.2011 godz 10-tej
Oferty   złożone po   tym terminie   nie   będą otwierane,   zostaną   one   zwrócone   bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
8.1.Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.03.2011 o godz10.15 w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim pok. Nr 2
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny poszczególnych ofert.
 
 
Zmianie ulega również punkt IV.4.4 ogłoszenia o zamówieniu publicznym który otrzymuje brzmienie:
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w pokoju nr.3.
 
Ponadto zamawiający dołącza skorygowane załączniki.
- Przedmiar robót
- Kosztorys ofertowy
 
 
 
 PDFKąty Op-ul.Krasickiego-v5-przedmiar.pdf

PDFKąty Op-ul.Krasickiego-v5-KST OFERT.pdf

 

 

 

                                                                                                                                                              Tarnów Opolski, 11.04.2011 r.
 
GT.271.01.2011
                                                                               
                                                                                                                                                                                                                          
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie”
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
P.P.H.U. VENUS Sp. jawna Hubert Jaskółka, Jan Szafarczyk, Piotr Szywalski ul. Krapkowicka 47 , Łowkowice 47-364 Strzeleczki
 
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (247 471,02 zł)
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 

Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
P-SYSTEM Sp. z o.o. Pl. Powstańców Śl.17A/222 53-329 Wrocław
 
373 704,10
66,22
2
Zakład Ogólnobudowlany „LERCH” Tomasz Lerch ul. Piękna 33 Naczęsławice 47-270 Gościęcin
 
285 276,81
Oferta odrzucona
3
P.U.H.”DOMAX” Arkadiusz Mika ul.Grabińska 8 42-283 Boronów
 
298 520,51
83,00
4
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARYNOWSKI Jan Marynowski ul. Gazowa 1 46-200 Kluczbork
 
288 424,73
85,80
5
Usługi Transportowe Budownictwo – Handel Henryk Spiżak ul. Polna 22 Sidzina 48-320 Skoroszyce
 
299 720,90
82,57
6
BERIW Sp. z o.o. ul. Dębowa 1 46-060 Ligota Prószkowska
 
325 469,30
76,04
7
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ZAKS” Andrzej Zakrzewski ul. J.Cygana 4 45-131 Opole
 
248 763,81
99,48
8
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski Biskupice 13, 46-331 Radłów
 
285 983,68
86,53
9
Jan Mizera Sidzina ul. Opolska 15 48-320 Skoroszyce
 
463 293,52
53,42
10
BO-BRUK s.c. Tadeusz, Barbara Bortniak ul. Gliwicka 47 a 46-200 Kluczbork, Ligota Górna
 
355 358,37
Oferta odrzucona
11
Marcin Wdowikowski Eurobruk Reńska Wieś 24 48-314 Pakosławice
 
293 571,80
84,30
12
PPHU „SANBUD” Agnieszka Akonom ul. Pokucie 11/3 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 
285 460,34
86,69
13
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Mostowych „MOSTY-PRDiM” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 76 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 
336 405,07
Oferta odrzucona
14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków
 
288 062,14
85,91
15
P.P.H.U. VENUS Sp. jawna Hubert Jaskółka, Jan Szafarczyk, Piotr Szywalski ul. Krapkowicka 47 , Łowkowice 47-364 Strzeleczki
 
247 471,02
100
16
K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
 
374 276,65
66,12
17
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX” Artur Czapla Januszkowice ul. Lesińska 10, 47-330 Zdzieszowice
 
297 941,57
83,06
18
T.K.”EKO-BUD” Sp. z o.o. ul. Cegielniana 31, 47-303 Krapkowice
 
269 093,41
91,96
19
Zakład Prefabrykacji Materiałów Budowlanych oraz Usługi Ogólnobudowlane mgr.inż. Henryk Walczak 47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 76
 
332 953,74
Oferta odrzucona
20
Spółdzielnia „SUR Prószków” ul. Kościuszki 23, 46-060 Prószków
 
317 276,99
78,00
21
Marek Mruczek MAX-BRUK Usługi Ogólnobudowlane ul. Lipowa 28, 46-070 Komprachcice
 
286 517,38
Oferta odrzucona
22
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o. ul. Wiejska 8 47-143 Niezdrowice
 
355 759,68
69,56
23
Roboty Ziemne Arnold Wocław ul. Bocianowa 19 46-022 Zawada
 
344 800,70
71,77

 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 obowiązującej ustawy - Prawo zamówień publicznych t.j.w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 obowiązującej ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostao odrzucone 5 ofert. Oferta nr 19 została odrzucone zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.6 obowiązującej Ustawy Prawo zamówień publicznych – zawierały błędy w obliczeniu ceny, oferta nr 2,10,13,21 została odrzucona na podstawie art. 89 ust1 pkt. 2 w/w ustawy – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 p
 
3.  Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
 
 
 
 
 
 
                              Tarnów Opolski, 12.04.2011 r.
 
GT.271.01.2011
                                                                               
                                                                                                                                                                                                                          
Sprostowanie do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
W wyniku przeoczenia w informacji o wyborze najkorzystniejszej ofert powstał błąd polegający na wadliwym odrzuceniu wykonawcy w związku z powyższym przesyłamy skorygowaną informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie”
wybrano ofertę złożoną przez:
 
P.P.H.U. VENUS Sp. jawna Hubert Jaskółka, Jan Szafarczyk, Piotr Szywalski ul. Krapkowicka 47 , Łowkowice 47-364 Strzeleczki
 
Uzasadnienie wyboru:
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (247 471,02 zł)
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 
Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
P-SYSTEM Sp. z o.o. Pl. Powstańców Śl.17A/222 53-329 Wrocław
 
373 704,10
66,22
2
Zakład Ogólnobudowlany „LERCH” Tomasz Lerch ul. Piękna 33 Naczęsławice 47-270 Gościęcin
 
285 276,81
Oferta odrzucona
3
P.U.H.”DOMAX” Arkadiusz Mika ul.Grabińska 8 42-283 Boronów
 
298 520,51
83,00
4
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARYNOWSKI Jan Marynowski ul. Gazowa 1 46-200 Kluczbork
 
288 424,73
85,80
5
Usługi Transportowe Budownictwo – Handel Henryk Spiżak ul. Polna 22 Sidzina 48-320 Skoroszyce
 
299 720,90
82,57
6
BERIW Sp. z o.o. ul. Dębowa 1 46-060 Ligota Prószkowska
 
325 469,30
76,04
7
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ZAKS” Andrzej Zakrzewski ul. J.Cygana 4 45-131 Opole
 
248 763,81
99,48
8
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski Biskupice 13, 46-331 Radłów
 
285 983,68
86,53
9
Jan Mizera Sidzina ul. Opolska 15 48-320 Skoroszyce
 
463 293,52
53,42
10
BO-BRUK s.c. Tadeusz, Barbara Bortniak ul. Gliwicka 47 a 46-200 Kluczbork, Ligota Górna
 
355 358,37
Oferta odrzucona
11
Marcin Wdowikowski Eurobruk Reńska Wieś 24 48-314 Pakosławice
 
293 571,80
84,30
12
PPHU „SANBUD” Agnieszka Akonom ul. Pokucie 11/3 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 
285 460,34
86,69
13
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Mostowych „MOSTY-PRDiM” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 76 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 
336 405,07
73,56
14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków
 
288 062,14
85,91
15
P.P.H.U. VENUS Sp. jawna Hubert Jaskółka, Jan Szafarczyk, Piotr Szywalski ul. Krapkowicka 47 , Łowkowice 47-364 Strzeleczki
 
247 471,02
100
16
K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
 
374 276,65
66,12
17
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX” Artur Czapla Januszkowice ul. Lesińska 10, 47-330 Zdzieszowice
 
297 941,57
83,06
18
T.K.”EKO-BUD” Sp. z o.o. ul. Cegielniana 31, 47-303 Krapkowice
 
269 093,41
91,96
19
Zakład Prefabrykacji Materiałów Budowlanych oraz Usługi Ogólnobudowlane mgr.inż. Henryk Walczak 47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 76
 
332 953,74
Oferta odrzucona
20
Spółdzielnia „SUR Prószków” ul. Kościuszki 23, 46-060 Prószków
 
317 276,99
78,00
21
Marek Mruczek MAX-BRUK Usługi Ogólnobudowlane ul. Lipowa 28, 46-070 Komprachcice
 
286 517,38
Oferta odrzucona
22
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o. ul. Wiejska 8 47-143 Niezdrowice
 
355 759,68
69,56
23
Roboty Ziemne Arnold Wocław ul. Bocianowa 19 46-022 Zawada
 
344 800,70
71,77
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 obowiązującej ustawy - Prawo zamówień publicznych t.j.w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 obowiązującej ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostao odrzucone 4 oferty. Oferta nr 19 została odrzucone zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.6 obowiązującej Ustawy Prawo zamówień publicznych – zawierały błędy w obliczeniu ceny, oferta nr 2,10, 21 została odrzucona na podstawie art. 89 ust1 pkt. 2 w/w ustawy – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 p
 
3.  Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
 
 
 
 
Tarnów Opolski, 20.04.2011 r.
 
GT.271.01.2011
 
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
„Modernizacja i remont drogi gminnej ulicy Krasickiego w miejscowości Kąty Opolskie”
 
 
 zawarto umowę w dniu 20.04.2011 r  z Wykonawcą :
 
P.P.H.U. VENUS Sp. jawna Hubert Jaskółka, Jan Szafarczyk, Piotr Szywalski ul. Krapkowicka 47 , Łowkowice 47-364 Strzeleczki
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML