Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2015r na zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 3 sztuk na terenie gminy Tarnów Opolski

 


                                       

  Tarnów Opolski, 13.04.2015 r.

 

                       Zapytanie ofertowe

na zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 3 sztuk na terenie gminy Tarnów Opolski

Zamówienie realizowane będzie stosownie do przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: z 2010r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ).

1.Zamawiający:

Gmina Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

tel. 77/4640 869   , e–mail :

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż 3 szt. wiat przystankowych oszklonych :

- minimalna długość wiaty w ścianie tylnej 3,5 mb,

- minimalna szerokość boku u podstawy 1,0 mb,

- konstrukcja z profili stalowych , koloru zielonego,

- ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym typu laminat,

- dach poliwęglanowy komorowy,

- ławka drewniana   

3. Termin realizacji

    Termin realizacji wraz z montażem wiat przystankowych ustalony zostaje do dnia 31.05.2015 r.
    Wykonanie prac nastąpi po uzgodnieniu z Zamawiającym po uprzedniej uzyskaniu zgody odpowiednich zarządców dróg.

    Montaż : 2 szt. wiat przy DK nr 94 w miejscowości Walidrogi, 1 szt. wiaty montaż przy DW w miejscowości Przywory

4. Sposób przygotowania oferty

    Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym

5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej  oferty

    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.bip.tarnowopolki.pl

6. Miejsce i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć lub przesłać do dnia 05.05.2015 r. z dopiskiem : „Zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 3 sztuk na terenie gminy Tarnów Opolski”.

Siedziba Zamawiającego :  Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

7. Kryteria wyboru

100 % - cena

Oferta powinna zawierać cenę netto + VAT, zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty łącznie z transportem i montażem wiat przystankowych, związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

8. Dodatkowe informacje

Informacji udziela pracownik UG Tarnów Opolski – Sylwia Harasimczuk tel. 77/4640 869.

 

 

                                                   Wójt Gminy
                                                 Krzysztof Mutz

  

Wersja XML