Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termin składania ofert 30.04.2015 - Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwacyjnych istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Tarnów Op

 

 


Tarnów Opolski, dnia 22 kwietnia 2015 r.

 

Termin składania ofert 30.04.2015 - Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwacyjnych istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Tarnów Opolski

 

Gmina Tarnów Opolski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn: „Konserwacja istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Tarnów Opolski” z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Tryb udzielenie zamówienia: Zamówienie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 907, z zm.) na podstawie art. 4, pkt. 8 – wartość zamówienia poniżej 30.000,-euro)
2. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje wykonanie na istniejących rowach robót mających na celu przywrócenie ich pierwotnej funkcji. Inwestor przewidział do prac konserwacyjnych następujące rowy:

- Kosorowice   

                                             R-216  dł. 1247 mb

                                             R-217 dł. 206 mb

                                             R-218 dł. 386 mb

                                             R-219  dł. 594 mb

- Walidrogi

                                             R - 187 dł. 328 mb   / częściowo zarurowany /

- Raszowa    

                                            R - 127 dł. 3093 mb

                                            R - 128 dł. 1742 mb

Łączna długość rowów melioracyjnych wynosi : 7 596 mb

Z uwagi, że rowy melioracyjne znajdują się w sąsiedztwie pól uprawnych oraz na prywatnych posesjach, proszę o uwzględnienie w kalkulacji cenowej koszty wywozu urobku, Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Proponuje się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie wykonywanych prac, co ułatwi prawidłowe przygotowanie oferty. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi Wykonawca.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:

1) nie wpłynie żadna oferta

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,

3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje wykonawców.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia – do 30 czerwca 2015 roku
4. Sposób i termin płatności – przelewem na konto wskazane na fakturze VAT w terminie do 21 dni od dnia realizacji zamówienia i złożenia u zamawiającego faktury VAT. Dopuszcza się rozliczenie częściowe za wykonane prace.
5. Sposób przygotowania oferty:
- Oferty w walucie polskiej należy składać do dnia 30.04.2015 r do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, z dopiskiem ”Postępowanie na roboty melioracyjne nie otwierać przed dniem 30.04.2015 r. godz. 10.00”.
- Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną, dwie, lub wszystkie zadania.
- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zamówienia w części w przypadku braku wystarczających środków na realizacje zamówienia.
6. sposób oceny ofert:
- kryteria oceny ofert – cena 100%
Oferty powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz być sporządzone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Do oferty należy dołączyć wypełnione kosztorysy ofertowe oraz aktualny wypis z KRS lub CEiDG. Oferty będą porównywane dla każdej miejscowości oddzielnie.
7. Osoba do kontaktu: Maria Bochańska tel. 77/46 40 880; 868

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                        Krzysztof Mutz

Wersja XML