Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne z dnia 16.06.2015r: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski

Zamówienie publiczne z dnia 16.06.2015r: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 145690 - 2015; data zamieszczenia: 16.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej , Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644230, faks 077 4644230wew. 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2015/2016. Według prognozy na rok szkolny 2015/2016 zamówienie obejmuje przewóz następującej liczby uczniów: -PSP Tarnów Opolski - 49 -PG Tarnów Opolski -76 -PG Przywory -27 -PSP Kąty Opolskie (wraz z oddziałem przedszkolnym) -49 Szczegóły dotyczące ilości uczniów z poszczególnych miejscowości, ram czasowych przyjazdu i odjazdu uczniów oraz przyjętych odległości między miejscowościami znajdują się w załączniku nr 9 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - zał. nr 1 zatwierdzony wzór umowy - zał. nr 8

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Gabriela Jośko
Kierownik Biura Obsługi
Oswiaty Samorządowej


 


                                                                                            

       Tarnów Opolski, dnia 29.06.2015r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2015/2016”

 

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  2013, poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2015/2016” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

wybrano ofertę nr 3:

 

 

ZŁOŻONA PRZEZ:

 

Transport – Usługi „Mateja”

Józef Mateja

46-050 Tarnów Opolski, ul. Św. Marcina 21

 

 

UZASADNIENIE WYBORU

Wybrana oferta spełniała wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów, po przeliczeniu kryteriów oceny ofert na punkty, w/g ustalonego w specyfikacji wzoru. Złożona oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium „ceny” oraz kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego”.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

 

Punktacja

 

Kolejność wg kryterium ceny

1.

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

ul. Rodziewiczówny 1

45-348 Opole

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

92,40

Oferta druga w kolejności

2.

Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o.

45-018 Opole,

ul. Krakowska 51/15

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

73,40

Oferta czwarta w kolejności

3.

Transport – Usługi „Mateja”

Józef Mateja

46-050 Tarnów Opolski, ul. Św. Marcina 21

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

Oferta pierwsza w kolejności

  1.  

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna

47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 59

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 

 

91,45

 

Oferta trzecia w kolejności

 

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zmówienia, tj. cena oferty z VAT stanowiąca 95 % wagi oraz „czas podstawienia pojazdu zastępczego” stanowiącą 5 % wagi zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zmówienia”.

 

PODPISANIE UMOWY

W sprawie podpisania umowy dot. w/w postępowania zostaną Państwo powiadomieni odrębnie.

 

TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W/S NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ ZAWARTA

Termin zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2

 


Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 175234 - 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145690 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644230, faks 077 4644230wew. 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2015/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2015/2016. Według prognozy na rok szkolny 2015/2016 zamówienie obejmuje przewóz następującej liczby uczniów: -PSP Tarnów Opolski - 49 -PG Tarnów Opolski -76 -PG Przywory -27 -PSP Kąty Opolskie (wraz z oddziałem przedszkolnym) -49 Szczegóły dotyczące ilości uczniów z poszczególnych miejscowości, ram czasowych przyjazdu i odjazdu uczniów oraz przyjętych odległości między miejscowościami znajdują się w załączniku nr 9 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220802,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Wersja XML