Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012:Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na wydzierżawienie gruntu w Walidrogach

   O G Ł O S Z E N I E           

                    o  p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie gruntu w miejscowości Walidrogi
                                                              
                                                 
 
1.Grunt przeznaczony do dzierżawy o pow.4m2 oznaczony jest działką numer:246/154 o pow.0.0613 ha powierzchnia do wydzierżawienia : 4m2
      
2.Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi  Kw.Nr 76105
 
3.Cena wywoławcza za dzierżawę gruntu   wynosi: 7.50 zł za  mmiesięcznie Podatek  Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu .
 
4.W panie zagospodarowania przestrzennego wsi Walidrogi teren przeznaczony jest pod usługi komunikacyjne
 
5.Grunt stanowiący przedmiot przetargu nie jest obciążony i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nim.
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości : 6 zł  , wpłata w kasie urzędu gminy do dnia 12.03.2012 r. do godz.14:00 lub na konto : WBK Bank Zachodni I Oddz.Tarnów Op Nr 31109022420000000578015303
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
 
8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia 19 marca 2012 r. o godz.12 w budynku Urzędu Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można  uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077-4640864
 
 
 
 Wójt Gminy
Krzysztof Mutz
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2012-02-09
Wersja XML