Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony z dnia 19.08.2015r: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim

Tarnów Opolski: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim
Numer ogłoszenia: 213198 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załączniki do SIWZ..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz ofertowy (według wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ), pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii - w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Każda zmiana umowy musi być dokonana za zgodą Zamawiającego poprzez sporządzenie aneksu do umowy. Ewentualna zmiana terminu zakończenia umowy może być dokonana pod warunkiem że: a)prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; b)wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót; c)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, pok. nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.doc

DOCZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 Oświadczenie.doc

DOCZałącznik nr 3 Oświadczenie.doc

DOCZałącznik nr 3A Oświadczenie.doc

DOCZałącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

DOCZałącznik nr 5 Zobowiązanie innych podmiotów.doc

DOCZałącznik nr 6 Projekt umowy.doc

ZIPZałącznik nr 7 Dokumentacja Techniczna.zip


ZPE.271.02.2015.                                                Tarnów Opolski, dn. 28 sierpnia 2015 roku

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn. „Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim”, znak sprawy ZPE.271.02.2015.

 

Poniżej pytania i odpowiedzi:

1. Proszę o podanie kolorystyki tynku akrylowego barwionego w masie - poz. 12 przedmiaru robót.

Tynk koloru pokrywanej powierzchni komina /licówka/

2. Pozycja przedmiaru 64, 68 czy są to płytki zamawiającego? Proszę o potwierdzenie.

Płytkiwskazane w poz. 64 i 67 przedmiaru są po stronie wykonawcy.

3. Pozycja przedmiaru 80. Proszę o określeniu koloru farb lateksowych w celu rzetelnego skalkulowania oferty.

Kolor pomieszczeń biały.

4. Pozycja przedmiaru 107 - Proszę o wyjaśnienie o jakie ścieki z prefabrykatów chodzi

Po rozbiórce rampy i uzupełnieniu nawierzchni z kostki brukowej należy odprowadzić deszczówkę w kierunku naturalnego spadku nawierzchni.

5. Czy możliwe jest zastosowanie zamienników produktów STO na produkty o nie gorszych parametrach?

Zgodnie z opisem technicznym w którym podano /np.system STO/ . Zastosowany system nie może mieć gorszych parametrów niż wskazany.

6. Pozycja przedmiaru 133 - proszę o załączenie rysunku napisu lub określenie dokładnych wymiarów w celu prawidłowej wyceny oraz parametrów technicznych z jakich ma być wykonany. Czy należy wycenić 2 szt. napisów jako komplet? (w jaki sposób jest to widoczne na zdjęciach)

Napisy proszę wykonaćwielkości oryginalnej /zgodne z obecnym/ np. wyciąć z komatexugr. 3 cm. odpornego na w-kizewnętrzne przymocowanego bezpośrednio do elewacji w odległości ok. 6 cm.

7. Stolarka drzwiowa wewnętrzna - Proszę o wyjaśnienie co autor miał na myśli pisząc, że drzwi mają być płycinowe wzmocnione? Chodzi o drzwi typu Porta ENDURO? Proszę o określenie jakie ma być wypełnienie drzwi, płyta wiórowo-otworowa czy pełny MDF?

Drzwiwzmocnionepełnym stabilnym wypełnieniem-może być MDF.

8. Proszę o szczegółowe sprecyzowanie ilości wykonania poszczególnych elementów robót tj. wykonania wentylacji pomieszczeń wraz z obudową płytami gips-karton (Pozycja przedmiaru nr 80 – Wykonanie wentylacji pomieszczeń 2 i 3 parteru – 1 kpl.). Brak szczegółowego opisu oraz ilości robót uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty.

W narożu między ścianą a sufitemprzeprowadzić rurę Spiro 150 wyprowadzoną przez otwór na zewnątrz połączoną z pomieszczeniem 2. Obudować GK. Zakończyć kratkami went. w narożachpom. 2 i 3 i na zewnątrz.

9. Proszę o podanie wymiarów okna nr O7. Brak podanych wymiarów w zestawieniu stolarki.

110/120 cm.

10. Wg dokumentacji technicznej należy do wyceny przyjąć okna PCV z ościeżnicami skrzynkowymi – proszę o wyjaśnienie, czy chodzi o ościeżnice regulowane?

Wkosztorysie przyjęto wymianę okien skrzynkowych na okna PCV. Okna PCV w tym wypadku nie są już skrzynkowe.

 

1. Część prac w budynku PKP została wykonana. Proszę o informację czy przedmiar robót, zawiera poprawne ilości które należy jeszcze wykonać?

Uzupełnienia robót już wykonanych dot. posadzki i ścian są ujęte w przedmiarze i będą bazowały na materiale dostarczonym przez inwestora w zakresie okładzin.

2. W oknach istniejących, które mają pozostać znajdują się żaluzje (rolety) zewnętrzne. Stolarka okienna, ani opis techniczny nie przewidują, że mają być one montowane w nowych oknach. Proszę o informację czy żaluzje (rolety) zewnętrzne mają być wyceniane i montowane w oknach?

Żaluzje zewnętrzne nie są wyceniane i nie mają być montowane w oknach.

3. W zestawieniu stolarki okiennej okno O1 ma bardzo wyokrąglone skrzydło górne. W rzeczywistości jest to delikatny łuk jak w oknach O2, O3. Okno O1 należy w taki razie dopasować do istniejącego otworu czy przerobić otwór pasujący na tego typu okno?

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej jest wykonane pod kątem prawidłowej wyceny oferty przez wykonawcę. Przed wykonywaniem samej stolarki należy indywidualnie pobrać wymiary pod każdy otwór między innymipod kątem kształtu łuku , sposobu mocowania itd.

4. Istniejące okna w budynku PKP nie posiadają przeszklonych łuków (skrzydła górne), lecz atrapy w kolorze białym (w załączniku zdjęcie). Proszę o informację czy nowo projektowane okna mają (mogą) być wykonane w ten sam sposób? W innym wypadku będzie widoczna różnica.

Brak opisu obrazka

Dopuszcza się wykonanie okna bez łuku tylko jednego na I piętrze klatki schodowejO2 /dostosowaćwyglądem do już zamontowanych/. Pozostałe b/z.

5. Proszę o informację w jakim kolorze mają być drzwi zewnętrzne z drewna bukowego? W kolorze białym jak stolarka okienna?

Kolor buku naturalnego. Zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi.

6. Opis techniczny (pkt. IV.1.) przewiduje w pomieszczeniu 8 okładzinę ścian z płyt K-G hydro (brak w przedmiarze). Z przedmiaru robót wynika jednak, że ma być wykonany tynk cem-wap. w tym pomieszczeniu (poz. 48). Proszę o informację co należy wykonać?

Zgodnie z opisem technicznym. Przedmiar przyjąć z poz. 47

 

                                                                                                             Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                Zastępca Wójta

                                                                                                                          /-/

                                                                                                             Magdalena Chudowska


 

Tarnów Opolski, 28.08.2015

 

ZPE.271.02.2015                                                                                                                                                                                      

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja przejętego budynku PKP w Tarnowie Opolskim”, znak sprawy ZPE.271.02.2015.

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, iż Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 6 Projekt umowy do SIWZ. Zmieniony projekt umowy stanowi załącznik do przedmiotowego ogłoszenia. Naniesione zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym.

PDFZałącznik nr 6 Projekt umowy - zmiana.pdf

W zwiazku z powyższą zmianą Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.

                                                                                                                      Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                         Zastępca Wójta

                                                                                                                                    /-/

                                                                                                                     Magdalena Chudowska


 

Wersja XML