Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg ZGKiM: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3-etap II

Tarnów Opolski: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3 - etap II
Numer ogłoszenia: 222330 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim , ul. Cmentarna 5, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 0-77 4644208, faks 0-77 4644208.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3 - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3 - etap II, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załączniki do SIWZ oraz niżej wymienione roboty: odtworzenie powłok zabezpieczających rury żeliwne fi 160 i fi 200 służące do dopływu wody i odpływu ze zbiornika wyrównawczego (sekcja 3 i 4) znajdujące się w jego wnętrzu, wraz z oczyszczeniem powierzchni skorodowanych metodą strumieniowo-ścierną. Rury widoczne są w załączonej do ogłoszenia dokumentacji fotograficznej - zał. nr 8. Przeznaczone do użycia materiały muszą spełniać parametry i wymagania stosownie do miejsca przeznaczenia..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.22.00-9, 45.26.13.10-0, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium, wypełniony formularz ofertowy (według wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ), pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii - w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Każda zmiana umowy musi być dokonana za zgodą Zamawiającego poprzez sporządzenie aneksu do umowy. Ewentualna zmiana terminu zakończenia umowy pod warunkiem że: a)prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; b)wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót; c)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Cmentarna 5, 46-050 Tarnów Opolski, Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Cmentarna 5, 46-050 Tarnów Opolski, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.doc

DOCZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 Oświadczenie.doc

DOCZałącznik nr 3 Oświadczenie.doc

DOCZałącznik nr 3A Oświadczenie.doc

DOCZałącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

DOCZałącznik nr 5 - Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie robót.doc

DOCZałącznik nr 6 Zobowiązanie innych podmiotów.doc

DOCZałącznik nr 7 Projekt umowy ZGKiM.doc

ZIPZałącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna.zip

 


 

Tarnów Opolski, 28.08.2015

ZP/01/2015                                                                                 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3 - etap II”

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, iż Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w punkcie 3.1.

 

Treść istniejąca:

 

„Przedmiotem zamówienia jest: „Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3 – etap II”, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załączniki do SIWZ oraz niżej wymienione roboty:

    odtworzenie powłok zabezpieczających rury żeliwne fi 160 i fi 200 służące do dopływu wody i odpływu ze zbiornika wyrównawczego (sekcja 3 i 4) znajdujące się w jego wnętrzu, wraz z oczyszczeniem powierzchni skorodowanych metodą strumieniowo-ścierną. Rury widoczne są w załączonej do ogłoszenia dokumentacji fotograficznej – zał. nr 8. Przeznaczone do użycia materiały muszą spełniać parametry i wymagania stosownie do miejsca przeznaczenia.”

 

Zmiana na:

 

„Przedmiotem zamówienia jest: „Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3 – etap II”, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załączniki do SIWZ oraz niżej wymienione roboty:

odtworzenie powłok zabezpieczających rury żeliwne fi 160 i fi 200 służące do dopływu i odpływu wody ze zbiornika wyrównawczego (sekcja 3 i 4), znajdujące się w jego wnętrzu, wraz z oczyszczeniem powierzchni skorodowanych metodą strumieniowo-ścierną. Rury widoczne są w załączonej do ogłoszenia dokumentacji fotograficznej – zał. nr 8. Przeznaczone do użycia materiały muszą spełniać parametry i wymagania stosownie do miejsca przeznaczenia.

Zamawiający rezygnuje z wykonania pozycji 10 i 11 wymienionych w przedmiarze robót w związku z powyższym prosi o nieuwzględnianie pozycji nr 10 i 11 przedmiaru robót zawartego w załączniku nr 8 do SIWZ.”

 

Uzupełniony o przedmiar robót załącznik nr 8 do SIWZ stanowi załącznik do przedmiotowego ogłoszenia.

ZIPZałącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna.zip

 

W związku z powyższą zmianą Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.

 

 

                                                                                                                        Kierownik

                                                                                                                             /-/

                                                                                                               inż. Krystian Smolka


Numer ogłoszenia: 233126 - 2015; data zamieszczenia: 08.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 222330 - 2015 data 27.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim, ul. Cmentarna 5, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 0-77 4644208, fax. 0-77 4644208.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Tarnów Opolski: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3 - etap II
Numer ogłoszenia: 253430 - 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 222330 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim, ul. Cmentarna 5, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 0-77 4644208, faks 0-77 4644208.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3 - etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont-modernizacja zbiornika wyrównawczego wody o objętości 1200m3 - etap II, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załączniki do SIWZ oraz niżej wymienione roboty: odtworzenie powłok zabezpieczających rury żeliwne fi 160 i fi 200 służące do dopływu wody i odpływu ze zbiornika wyrównawczego (sekcja 3 i 4) znajdujące się w jego wnętrzu, wraz z oczyszczeniem powierzchni skorodowanych metodą strumieniowo-ścierną. Rury widoczne są w załączonej do ogłoszenia dokumentacji fotograficznej - zał. nr 8. Przeznaczone do użycia materiały muszą spełniać parametry i wymagania stosownie do miejsca przeznaczenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.22.00-9, 45.26.13.10-0, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 276026,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Wersja XML