Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012:Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II

 

 

 Tarnów Opolski: Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II
Numer ogłoszenia: 16557 - 2012; data zamieszczenia: 18.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnego budynku w Kosorowicach - Etap II zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do SIWZ. Zakres robót został uwzględniony w przedmiarze robót - prace wykończeniowe stanowiącym złącznik do SIWZ. Roboty polegające na : - robotach przygotowawczych - ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej - dokończenie prac na placu - wykonaniu ograniczenia krawężnikiem , obrzeżem - wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej - wykonaniu chodników - roboty wykończeniowe polegające między innymi na humusowaniu, obsadzeniu zielenią, zakupie i montażu lamp solarnych - (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ) Wszelkie dane dotyczące powyższych prac ujęte są w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do przedmiotowego SIWZ . Ponadto należy uwzględnić iż Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia wapiennego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.31.20-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie przewiduje wnoszenia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności bądź zdarzeń powodujących konieczność zmiany umowy, Zamawiający oraz Wykonawca dopuszczają zmianę warunków umowy, w szczególności polegających na: a) zmianie wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, b) zmianie terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) zmianie terminu zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, d) zmianie okresu rękojmi, e) zmianie wysokości kosztów wykonania zamówienia. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski pok. nr 3
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot niniejszego zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - w ramach działania 413- Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
                                                                            Wójt Gminy
                                                                         Krzysztof Mutz

        ZAŁĄCZNIKI:

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2012-01-18


 


 

Tarnów Opolski, 30.01.2012 r.
GT.271.01.2012
 
 
 
 
Odpowiedź na zapytanie
 
 
 
 
 
         W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów dotyczące przetargu nieograniczonego pn : „Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach – etap II”, które brzmi:
„W związku z przetargiem ogłoszonym 18.01.2012 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski, prosimy o wyjaśnienie dotyczące nasadzeń drzew. W załączniku nr 9 do SIWZ brak jest informacji na temat średnicy, wysokości lub wieku poszczególnego gatunku drzewa.
Prosimy także o wyjaśnienie dotyczące przedmiaru umieszczonego na stronie internetowej. Ujęte są w nim tylko pozycje kosztorysowe od nr 1.1 do 4.4. Nie ma następnej pozycji kosztorysowych dotyczących zagospodarowania zieleni oraz lamp oświetleniowych.
           
 
Odpowiadamy:
 
W nasadzeniach należy przyjąć iż minimalna wysokość wymagana przez Zamawiającego materiału roślinnego typu drzewa to 150 cm, natomiast krzewy to 60 cm.
Zamawiający omyłkowo umieścił na stronie niepełny przedmiar wymaganych robót w związku z powyższym umieszcza ponownie prawidłowy przedmiar robót wraz z brakującymi pozycjami. Tym samym wydłuża termin składania ofert do dnia 10.02.2012 r.

                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                   Krzysztof Mutz

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2012-01-30

 

 

 


 

 

Numer ogłoszenia: 24635 - 2012; data zamieszczenia: 30.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16557 - 2012 data 18.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, fax. 77 4644282.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2012-01-30

 

 

 


 

Tarnów Opolski, 30.01.2012 r.
GT.271.01.2012
 
Zmiana SIWZ i wydłużenie terminu składania ofert

 
Powołując się na artykuł 38 ust.4 pkt.6 wydłuża termin składania ofert zmieniając tym samym następujące punkty w SIWZ, które miały brzmienie :
 
7.10.Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
                         Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć).
                        Oferta  na wykonanie jest 
 
  „Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II”
 
 
Nie otwierać przed 03.02.2012 godz . 10-tą
8. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert
8.1. Termin i miejsce składania ofert :
Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
do dnia 03.02.2012 godz 10-tej
Oferty   złożone po   tym terminie   nie   będą otwierane,   zostaną   one   zwrócone   bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
8.1.Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.02.2012 o godz.10.15 w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim pok. Nr 2
 
Otrzymują brzmienie:
7.10.Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
                         Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć).
                        Oferta  na wykonanie jest 
 
  „Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II”
 
 
Nie otwierać przed 10.02.2012 godz . 10-tą
8. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert
8.1. Termin i miejsce składania ofert :
Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
do dnia 10.02.2012 godz 10-tej
Oferty   złożone po   tym terminie   nie   będą otwierane,   zostaną   one   zwrócone   bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
8.2.Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.02.2012 o godz.10.15 w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim pok. Nr 2
 
Zmianie ulega również punkt IV.4.4 ogłoszenia o zamówieniu publicznym który otrzymuje brzmienie :
 
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski pok. nr 3
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2012-01-30

 

 


 


 

Tarnów Opolski, 20.02.2012 r.
                                                                                                                                                                                       GT.271.01.2012
                                                                                                                                                                           
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach – etap II”
wybrano ofertę złożoną przez:
PM Concept Sp. z o.o., Ul. Kacza 17 a
60-106 Poznań
 
Uzasadnienie wyboru:
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (74 000,00 zł)
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 

Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1.
PM Concept Sp. z o.o., Ul. Kacza 17 a
60-106 Poznań
66 670,35
100
2.
Firma Handlowo – Usługowa DARKOL Dariusz Kołek Jakubowice 5 , 47-280 Pawłowiczki
78963,98
84,43
3.
P.U.H.”DOMAX” Arkadiusz Mika ul.Grabińska 8, 42-283 Boronów
48 596,99
Oferta Odrzucona
4.
Zakład Usługowo Handlowy „AZALIA” Wiesława Trzos, Kietlice 60, 48-118 Lisięcice
84 119,69
79,26
5.
Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „FORBUD” s.c., Ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole
92 637,22
71,97
6.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o., ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice
94 194,03
70,78
7.
Zakład Produkcyjno – Handlowo-Usługowy „ZAKS 2” Arkadiusz Zakrzewski ul. J.Cygana 4, 45-131 Opole
99 019,08
67,33
8.
Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra, 47-134 Błotnica Strzelecka ul. Parkowa 31
94 049,76
70,89
9.
K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
99 427,09
67,00
10.
GABART s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek ul. Stawowa 41 47-180 Izbicko
75 242,08
88,61
11
MPK BRUK Sp. z o.o. ul. Zamiejska 79, 45-831 Opole
93 308,08
71,45
 

 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 obowiązującej ustawy - Prawo zamówień publicznych t.j.w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
2.Zamawiający powołując się na artykuł 90 ust. 3 odrzucił ofertę nr 3 (oferent nie dokonał wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny), która jego zdaniem zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i podlega odrzuceniu. Pozostałe oferty spełniały wymagania SIWZ . Pozostali Wykonawcy nie podlegali wykluczeniu. Oferty nr 2,4,5,6,7,8,9,10,11 przewyższyły kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego na przedmiotowe zadanie (74 000,00 zł)
3.  Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.

                                                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                                                   Krzysztof Mutz

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2012-02-20

 

 

 


Ogłoszenie powiązane:


 

Tarnów Opolski: Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II
Numer ogłoszenia: 50263 - 2012; data zamieszczenia: 02.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16557 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach - etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnego budynku w Kosorowicach - Etap II zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do SIWZ. Zakres robót został uwzględniony w przedmiarze robót - prace wykończeniowe stanowiącym złącznik do SIWZ. Roboty polegają na: - robotach przygotowawczych - ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej - dokończenie prac na placu - wykonaniu ograniczenia krawężnikiem , obrzeżem - wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej - wykonaniu chodników - roboty wykończeniowe polegające między innymi na humusowaniu, obsadzeniu zielenią, zakupie i montażu lamp solarnych - (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ) Wszelkie dane dotyczące powyższych prac ujęte są w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do przedmiotowego SIWZ . Ponadto należy uwzględnić iż Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia wapiennego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80143,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 
 

Tarnów Opolski, 02.03.2012 r.
 
 
 
GT.271.01.2012
 
 
 
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
„Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Kosorowicach – etap II”
 
 zawarto umowę w dniu 02.03.2012 r  z Wykonawcą :
 
PM Concept Sp. z o.o., Ul. Kacza 17 a
60-106 Poznań
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Wójt Gminy
                                                                                                           Krzysztof Mutz

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2012-03-02

 

 

 

 

Wersja XML