Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną

 

Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
Numer ogłoszenia: 57797 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na następujące części: ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (CPV 66 51 6400-4) ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7) - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia ((CPV 66 51 5000-3) - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3) ZADANIE D - UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH (CPV 66 51 2100-3).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty pod warunkiem, że: a.Zachodzi nagła potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego, a zmiana leży w jego interesie; b.Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana formy organizacyjno - prawnej działania stron umowy, przekształcenie lub połączenie firmy Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski pokój nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: -Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od wandalizmu -Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji oraz szyb od stłuczenia -Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich.


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych.


             ZAŁĄCZNIKI:

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 13.03.2012

 


 

Tarnów Opolski, 14.03.2012 r.
GT.271.02.2012
 
 
Zmiana SIWZ
 
 
 
Powołując się na artykuł 38 ust.4 Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
 
Zmianie ulega:
 
Suma Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego:
było: 525 387,51 zł
jest: 920 585,59 zł
 
Suma Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego:
było: 85 604,74 zł
jest: 146 841,23 zł
 
Ogółem Suma Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:
było: 610 992,25 zł
jest: 1 067 426,82 zł
 
Suma Ubezpieczenia oprogramowania:
było: 1 960,41 zł
jest: 1 924,41 zł
 
Do rozdziału IV - Zadanie B - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego dodano w zał. nr 2 ( w załączeniu)
- Wykaz mienia objętego ubezpieczeniem - zestawienie ogólne wartości sprzętu elektronicznego do 5 lat
- Wykaz sprzętu elektronicznego w Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Op.
 

                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                                      Krzysztof Mutz

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 14.03.2012

 

 

 


 

Dotyczy sprawy: GT.271.02.2012
Tarnów Opolski, 16.03.2012 r.
 
Odpowiedź na zapytanie
 
 
W nawiązaniu do złożonego przez jednego z Wykonawców zapytania dotyczącego przetargu na : Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną, o poniższej treści Zamawiający udziela poniżej określonych odpowiedzi.
 
„W związku z przetargiem jw. (dane Wykonawcy składającego wniosek)   prosimy o wykreślenie następujących zapisów w szczególnych warunkach ubezpieczenia OC:
 
I. W Załączniku nr 1.1 do polisy OC:
1) w pkt c. treści: „ w tym szkody wyrządzone w związku ze świadczeniami opieki medycznej”
 
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w Załączniku nr 1.1 do polisy OC w pkt c. zapisu o treści: 
„ w tym szkody wyrządzone w związku ze świadczeniami opieki medycznej”
 
2) w pkt f. słowa „masowych”
 
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w Załączniku nr 1.1 do polisy OC w pkt f. słowa: „masowych”
 
II. W Załączniku nr 1.2 do plisy OC;
1)     w pkt 2.2.k słów: „zalanie przez wody stojące lub płynące”
 
Odpowiedź Zamawiającego:
Zapis w Załączniku nr 1.2 do plisy OC pkt 2.2.k otrzymuje brzmienie: „zalanie wskutek cofnięcia się cieczy w sieciach lub instalacjach / systemach kanalizacyjnych”
 
III. W Załączniku 1.3 do polisy OC:
1)     w pkt 2.k słów: „w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez   rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego”.
 
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w Załączniku 1.3 do polisy OC w pkt 2.k zapisu o treści : „w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego”.

                                                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                                                   Krzysztof Mutz

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 16.03.2012

 

 

 


 

Tarnów Op. dnia 23/03/2012
 

Dotyczy:
Postępowania o zamówienie publiczne na: „Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną”
 
Nr sprawy:
GT.271.02.2012  

 
Niniejszym informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na następujące części:
ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (CPV 66 51 6400-4)
ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym:
·          Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7)
·          Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia ((CPV 66 51 5000-3)
·          Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3)
ZADANIE D - UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH (CPV 66 51 2100-3),
 
Zamawiający postanowił co następuje:
 
1) unieważnić postępowanie w zakresie Zadania A + B na podstawie art. 93 ust.1 pkt1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
2) odrzucić ofertę i unieważnić postępowanie w zakresie Zadania D
Zamawiający działając na podstawie art. art. 89 ust.1 pkt2) odrzucił ofertę złożoną przez:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z/s w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
Treść oferty złożonej przez Wykonawcę nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający w pkt 8.3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił wymagania odnośnie projektu umowy, który należało dołączyć do oferty.
Wykonawca do oferty nie dołączył:
-      projektu umowy generalnej wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale V Specyfikacji
oraz
-      projektu wypełnionej umowy ubezpieczenia/polisy na 12 miesięczny okres ochrony (bez numeru)
 
W konsekwencji, jako że oferta złożona przez PZU S.A. była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na Zadanie D, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Wójt Gminy
Krzysztof Mutz

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 23.03.2012

Wersja XML