Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2015/2016.

 

Tarnów Opolski: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 244136 - 2015; data zamieszczenia: 17.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału : węgiel gat. orzech, groszek, eko groszek, kostka, koks, miał węglowy na sezon grzewczy 2015/2016 r. do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek. Przedmiot zamówienia winien być w asortymencie: Orzech- wartość opałowa min. 27.000 Kj/kg, popiół<5%, siarka<0,5% - 102 ton Groszek- wartość opałowa min. 27.000 KJ/kg, popiół<8,0%, zawartość siarki <0,9%, -110 tony miał węglowy- wartość opałowa min 27.000 KJ/kg, popiół<10%, siarka<0,8% - 54 ton eko/groszek -wartość opałowa nie mniejsza niż 27.000 KJ/kg, zawartość miału <10%, zawartość popiołu<8%, zawartość siarki < 0,8% -65 ton koks -wartość opałowa min. 27.000 Kj/kg, popiół <10%, zawartość siarki <0,8% - 8 ton, węgiel kostka - wartość opałowa min. 27.000 Kj/kg, popiół <8%, siarka całkowita <0,6% - 25 ton.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy wg załącznika do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw wraz z referencjami

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie ze względu na co najmniej jeden z następujących warunków: 1)zmiany są korzystne dla Zamawiającego np.: a.obniżające koszty wykonania zamówienia; b.poprawa wartości sprawności wykonania zamówienia; c.podniesienie bezpieczeństwa 2)obiektywnie jest to niezbędne do zachowania umowy i realizacji celów, dla których umowa została zawarta. 3)są konsekwencją zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul Dworcowa 6, pok. nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul Dworcowa 6, pok. nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOCSIWZ dla przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy 2015-2016.doc

DOCXUmowa przetarg dostawa opalu 2015-16.docx


Numer ogłoszenia: 251290 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 244136 - 2015 data 17.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, fax. 77 4644282.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Zmieniona treść SIWZ poniżej - zmiany zaznaczono kolorem czerwonym:
Tarnów Opolski: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 276954 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 244136 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski w sezonie grzewczym 2015/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału : węgiel gat. orzech, groszek, eko groszek, kostka, koks, miał węglowy na sezon grzewczy 2015/2016 r. do jednostek organizacyjnych gminy Tarnów Opolski. Dostawa polega na sprzedaży i transporcie opału do poszczególnych placówek. Przedmiot zamówienia winien być w asortymencie: Orzech- wartość opałowa min. 27.000 Kj/kg, popiół<5%, siarka<0,5% - 102 ton Groszek- wartość opałowa min. 27.000 KJ/kg, popiół<8,0%, zawartość siarki <0,9%, -110 tony miał węglowy- wartość opałowa min 27.000 KJ/kg, popiół<10%, siarka<0,8% - 54 ton eko/groszek -wartość opałowa nie mniejsza niż 27.000 KJ/kg, zawartość miału <10%, zawartość popiołu<8%, zawartość siarki < 0,8% -65 ton koks -wartość opałowa min. 27.000 Kj/kg, popiół <10%, zawartość siarki <0,8% - 8 ton, węgiel kostka - wartość opałowa min. 27.000 Kj/kg, popiół <8%, siarka całkowita <0,6% - 25 ton..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 178810,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Wersja XML