Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012:Ogłoszenie o przetargu-ubezpieczenie dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną

 

Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
Numer ogłoszenia: 101046 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowopolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na następujące części: ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (CPV 66 51 6400-4) ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7) - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia ((CPV 66 51 5000-3) - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3) ZADANIE D - UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH (CPV 66 51 2100-3).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości nieprzekraczającej 50% zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zakresu zamówienia uzupełniającego na warunkach określonych w ofercie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - Ubezpieczyciele posiadający uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę opisany warunek musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Klauzule dodatkowe - 20
 • 3 - Warunki ubezpieczenia - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty pod warunkiem, że: a.Zachodzi nagła potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego, a zmiana leży w jego interesie; b.Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana formy organizacyjno - prawnej działania stron umowy, przekształcenie lub połączenie firmy Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski pokój nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski pokój nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - Zgodnie z opisem SIWZ wraz z załącznikami.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Klauzule dodatkowe - 20
  • 3. Warunki ubezpieczenia - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: -Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od wandalizmu -Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji oraz szyb od stłuczenia -Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od wandalizmu Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji oraz szyb od stłuczenia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich Przedmiotem zamówienia objęte są środki trwałe i wyposażenie, będące w posiadaniu Zamawiającego oraz środki trwałe i wyposażenie których zakup Zamawiający planuje w okresie realizacji niniejszego zamówienia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.50.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Klauzule dodatkowe - 20
  • 3. Warunki ubezpieczenia(zakres i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej) - 30

 

                                                                                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                                                                                 Krzysztof Mutz

 

ZAŁĄCZNIKI:

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  Krystian Wojtala
Data wytworzenia: 30.03.2012

 
 

Tarnów Op. data 26/04/2012
 
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

 
DOTYCZY:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną”
 
Nr sprawy
GT.271.03.2012  
 
 
 
I. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy Państwa, że dokonano unieważnienia postępowania w części dotyczącej Zadania A+B
 
 
UZASADNIENIE
Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia.
 
 
 
 
II.A. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy Państwa, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dokonano następującego wyboru:
 
na Zadanie C wybrano ofertę nr : 2
 
 
 
 
ZŁOŻONA PRZEZ:
 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z/s w Warszawie
przy Al. Jana Pawła II 24,
adres do korespondencji:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział,
45-057 Opole ul. Ozimska 5 Zespół Sprzedaży 3007
 
 
POCZĄTEK OKRESU UBEZPIECZENIA
 
30/04/2012
 
 
 
PODPISANIE UMOWY
W sprawie podpisania umowy dot. w/w postępowania zostaną Państwo powiadomieni odrębnie.
 
TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W/S NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ ZAWARTA
Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a)
 
 
 
 
II.B. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ
 
 
 
 
Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1 Ustawy na załączonym zestawieniu podajemy dane Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z punktacją przyznaną ofercie w każdym kryterium oraz łączną punktację:
 
 
 


 
ZADANIE D
 
OFERTA
NR
 
WYKONAWCA
adres
 
CENA OFERTY
w zł
KRYTERIA OCENY
WAGA KRYTERIUM
 
OGÓŁEM PUNKATCJA OFERTY
 
UWAGI
Cena oferty
 
50%
Klauzule dodatkowe
20%
 
Warunki ubezpieczenia
30%
pkt
pkt
 
pkt
2
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z/s w Warszawie
przy Al. Jana Pawła II 24,
adres do korespondencji:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział,
45-057 Opole ul. Ozimska 5 Zespół Sprzedaży 3007
9 952,00
100,00
40,00
 
60,00
200,00
-------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
III. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt2 Ustawy Zamawiający zawiadamia, że nie odrzucił żadnej oferty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA 
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt3 Ustawy Zamawiający zawiadamia, że nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                                                                                                                              Krzysztof Mutz

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  Krystian Wojtala
Data wytworzenia: 27,04.2012