Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski do szkół i placówek oświatowych w Opolu

Tarnów Opolski: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TARNÓW OPOLSKI WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I 2013/2014
Numer ogłoszenia: 195694 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej , Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644230, faks 077 4644230wew. 24.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowopolski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TARNÓW OPOLSKI WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I 2013/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwożeniu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski wraz z opiekunem do szkół i placówek w Opolu w dni nauki szkolnej zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) własnym środkiem transportu według wyszczególnionego zadania: Liczba osób do przewozu - 9 i opiekun. Przebieg dzienny środka transportu określa się na około 143km. Miedziana, ul. Wiejska - 1 osoba Kosorowice, ul. Opolska (przystanek PKS) - 1 osoby Tarnów Opolski (przystanki PKS) - 6 Raszowa (przystanek PKS) - 1 Dowóz na zajęcia : Opole, ul. Ks. Opolskich 21 - na godz. 745 Opole, ul. Bytnara Rudego 7 - na godz. 755 Odbiór uczniów ze szkół około godziny 1500 . Do Wykonawcy należy ułożenie optymalnych tras i ilości kursów. Wykonawca musi przewidzieć przy planowaniu kursów miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób, w tym opiekuna zapewnionego przez Wykonawcę do sprawowania opieki nad przewożonymi osobami niepełnosprawnymi..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiajacy żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4500,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy : Bank Zachodni WBK S.A. oddział 1 w Tarnowie Opolskim Nr 72 1090 2242 0000 0005 7800 5641 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w punkcie 2 kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy. 6. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego; c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 9. Zamawiający zwraca wadium na wniosek wykonawcy zgodnie z art.46 ust.2 obowiązującej Ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 obowiązującej ustawy Pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni , że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   spełnia/nie spełnia
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   spełnia/nie spełnia
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   spełnia/nie spełnia
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   spełnia/nie spełnia
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                  koncesję, zezwolenie lub licencję
·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·                  wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·                   
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W trybie art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się zmianę umowy w przypadku zmiany ilości dzieci dowożonych do szkół i placówek w trakcie trwania umowy, a także tras spowodowanych zmianą ilości dowożonych dzieci. O konieczności zmiany trasy i liczby kilometrów lub likwidacji trasy Zamawiający informuje Przewoźnika telefonicznie, co następnie zostanie potwierdzone pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia w/w rezygnacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej ul. Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej ul. Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
                                                                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                                                                        Krzysztof Mutz

ZALĄCZNIKI:
 

   

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2012-06-11

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tarnów Opolski, 20.06.2012 r.
 
Oś.271.1.2012

                                                                                                                                                                           

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

    Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim ul. Osiedle Zakładowe 7

Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TARNÓW OPOLSKI WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  W OPOLU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I 2013/2014”

 
wybrano ofertę złożoną przez:
 

Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o.

Ul. Krakowska 51/15 45-018 Opole
 
Uzasadnienie wyboru:
 

   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (175 625,45 zł)

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 
Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł - Cena za 1 km

Kryterium oceny oferty – „cena oferty”

Ilość punktów
1

Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o.

Ul. Krakowska 51/15 45-018 Opole

 
 
3,19
 
100
2

 Transport – Usługi „Mateja” Józef Mateja ul. Św. Marcina 21, 46-050 Tarnów Opolski

 
3,35
 
 
95,22
 

1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 obowiązującej ustawy - Prawo zamówień publicznych t.j.w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

2. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona - -wszystkie złożone oferty spełniały wymagania SIWZ, żaden z wykonawców nie podlegał wykluczeniu

 

3.  Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.

 
                                                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                                                          Krzysztof Mutz
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2012-06-20
 

 

 


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 195694-2012 z dnia 2012-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów Opolski
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwożeniu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski wraz z opiekunem do szkół i placówek w Opolu w dni nauki szkolnej zgodnie z...
Termin składania ofert: 2012-06-20

Tarnów Opolski: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TARNÓW OPOLSKI WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I 2013/2014
Numer ogłoszenia: 144757 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195694 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644230, faks 077 4644230wew. 24.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TARNÓW OPOLSKI WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OPOLU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I 2013/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwożeniu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski wraz z opiekunem do szkół i placówek w Opolu w dni nauki szkolnej zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) własnym środkiem transportu według wyszczególnionego zadania: Liczba osób do przewozu - 9 i opiekun. Przebieg dzienny środka transportu określa się na około 143km. Miedziana, ul. Wiejska - 1 osoba Kosorowice, ul. Opolska (przystanek PKS) - 1 osoby Tarnów Opolski (przystanki PKS) - 6 Raszowa (przystanek PKS) - 1 Dowóz na zajęcia : Opole, ul. Ks. Opolskich 21 - na godz. 745 Opole, ul. Bytnara Rudego 7 - na godz. 755 Odbiór uczniów ze szkół około godziny 1500 . Do Wykonawcy należy ułożenie optymalnych tras i ilości kursów. Wykonawca musi przewidzieć przy planowaniu kursów miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób, w tym opiekuna zapewnionego przez Wykonawcę do sprawowania opieki nad przewożonymi osobami niepełnosprawnymi..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o., ul. Krakowska 51/15, 45-018 Opole, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158981,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·           Cena wybranej oferty: 162616,16
·           Oferta z najniższą ceną: 162616,16 / Oferta z najwyższą ceną: 170772,45
·           Waluta: PLN.
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2012-07-03

Wersja XML