Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Op z dnia 25.11.2015


Tarnów Opolski: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
Numer ogłoszenia: 319482 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych, powstających w Gminie Tarnów Opolski na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określono w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-0, 90.51.10.00-0, 90.51.20.00-0, 90.50.00.00-0, 90.51.12.00-0, 90.51.13.00-0, 90.51.31.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 dowód wniesienia wadium pełnomocnictwo-jeżeli ustanowiono

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmianę postanowień Umowy zgodnie z art. 144 ustawy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: a)zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy tj. zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego wpływające na sposób spełnienia świadczenia; b)wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia niniejszej Umowy; c)z powodu okoliczności siły wyższej, tj. na skutek zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego i niemożliwego lub trudnego do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej Umowy, którym skutkom nie da się zapobiec (np. klęski żywiołowe, wojna itp.); d)odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, e)wprowadzenia zmian w stosunku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski, pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski, pok. nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


 

ZPE.271.06.2015                                                                             Tarnów Opolski, dn. 1 grudnia 2015 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski”, znak sprawy ZPE.271.06.2015.

 

Poniżej pytania i odpowiedzi:

Pytanie I

                W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w części 2.1 ppkt. 2  Zamawiający w opisie rodzajów pojemników stosowanych do gromadzenia odpadów określił, że „odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone ( kod 20 02 01), oraz żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (kod 10 01 01, 20 03 99).

W projekcie umowy w § 2 „Definicje” w ust. 1 pkt. d) Zamawiający określił, że do odpadów zbieranych selektywnie zalicza się żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów – odpady komunalne o kodzie 10 01 01, 20 03 99. Zamawiający, uznaje więc za odpady komunalne odpady klasyfikowane wg rozporządzenia Ministra Środowiska z 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U 2014 poz. 1923), w grupie odpadów z procesów termicznych (grupa 10). Klasyfikowanie odpadów żużli i popiołów zbieranych z gospodarstw domowych pod kodem 10 01 01 jest niezgodne z obowiązującym prawem w zakresie gospodarki odpadami.

Selektywnie zbierane żużle i popioły paleniskowe z palenisk domowych powinny być klasyfikowane pod kodem 20 01 99. Takie stanowisko zawarte jest m.in.: w wyjaśnieniach do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych do projektu rozporządzenia ministra środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 16.10.2014. (strona 10 pkt. 23 zestawienie uwag w załączeniu).

Wykonawca uwzględniając obowiązujący stan prawny wnioskuje o modyfikację zapisów siwz w zakresie selektywnej zbiórki żużli i popiołów paleniskowych z palenisk domowych tj. pozostawienia w opisie dla tego rodzaju odpadów kodu 20 03 99.

Odpowiedź I

Zmawiający uwzględnia uwagę Wykonawcy i pozostawia w opisie tylko kod 20 03 99.

Pytanie II

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w ust. 4 ppkt. 6 Zamawiający wymaga ważenia poszczególnych rodzajów odpadów zebranych z terenu gminy Tarnów Opolski przed poddaniem ich rozdzieleniu lub przed transportem do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonawca uprzejmie prosi o wyjaśnienie w jakim miejscu i na jakiej wadze powinny być ważone odpady uwzględniając ww. sformułowanie.

Odpowiedź II

Ważenie może odbywać się w bazie magazynowo transportowej lub bezpośrednio na RIPOK-u. Zamawiający zwraca uwagę, że gminy mają obowiązek prowadzić ewidencję ilości i rodzaju odbieranych odpadów. Jeżeli Wykonawca będzie w tym samym terminie obsługiwał kilka miejscowości na terenie różnych gmin musi dokonywać ważenia odpadów zebranych tylko i wyłączenie z terenu gminy Tarnów Opolski.

Pytanie III

W §10 ust.1 ppkt. e) „Obowiązki wykonawcy” projektu umowy Zamawiający wymaga zorganizowania w dni ustawowo wolne od pracy dyżurów, w taki sposób aby możliwy był kontakt Zamawiającego z Wykonawcą.

Wykonawca prosi o sprecyzowanie w jakich godzinach (przedział czasowy), oraz ile godzin mają być prowadzone dyżury.

Odpowiedź III:

W godzinach od 8 do 13 tj. 5 godzin.

Pytanie IV

§10 ust. 1 ppkt. h) „Obowiązki wykonawcy” Projektu umowy Zamawiający wymaga wyposażenia pojazdów do odbioru i transportu odpadów w system informacyjny i urządzenia umożliwiające pobieranie informacji z oznakowanych pojemników i worków w celu określenia następujących danych:

-ilości i rodzajów opróżnianych poj/zabranych worków,

-daty i godz. odbierania poszczególnych rodzajów odpadów oraz danych nieruchomości (identyfikacja właściciela), z której są odbierane odpady.

Wykonawca. prosi o szczegółowe wyjaśnienie:

-z jakich urządzeń (transpondery RIFD, naklejki z kodami RIFD itp.) mają być  „pobierane” dane o których mowa wyżej (Zamawiający nie przewiduje wyposażenia pojemników/worków w tego typu urządzenia),

-co należy rozumieć pod pojęciem „systemu informatycznego” i urządzeń do zaczytywania danych,

-jak należy rozumieć „umożliwienie” Zamawiającemu dostępu do danych jw. za pomocą systemu teleinformatycznego.

 

Odpowiedź IV

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca może zaproponować dowolny system monitorujący proces odbierania odpadów z terenu Gminy Tarnów Opolski. System, który Wykonawca udostępni na własny koszt Zamawiającemu, ma umożliwić lokalizację i monitorowanie pojazdów komunalnych obsługujących gminę oraz zostać wyposażony w moduł interaktywnej mapy, na której winny zostać zgeolokalizowane zarówno adresy nieruchomości jak i przynależne do nich rodzaje pojemników (wielkość pojemnika i rodzaj odbieranej frakcji odpadów). Oznakowanie pojemników powinno zostać zrealizowane na koszt Wykonawcy i w gestii Wykonawcy pozostaje wybór rodzaju oznakowania (powinno współgrać z posiadanym lub planowanym do zakupu systemem monitorującym). Wykonawca powinien jednak mieć na względzie, że wprowadzone oznakowanie ma służyć do ewidencji ilości i rodzajów (z podziałem na frakcje) opróżnianych pojemników z podaniem adresu nieruchomości oraz daty i godziny odbioru. System monitorujący ma pozwalać na wykrycie nieprawidłowości w odbiorach, takich jak nieodebrane pojemniki oraz określenie ilości i częstotliwości odbiorów poszczególnych frakcji odpadów z terenu naszej gminy.

Pytanie V

W §19 ust. 1 ppkt. I) „Kary umowne” Projektu umowy Zamawiający wprowadza znaczące kary umowne w wysokości 500,00 lub 1000, 00zł „opisując w sposób bardzo skrótowy” podstawy do naliczania kar np.: kara 1000,00zł może być naliczona za brak „okazania” na każde żądanie Zamawiającego dokumentu potwierdzającego osiągniecie określonych poziomów: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Zapis ten jest absurdalny i niewykonalny! Poziomy odzysku są obliczane z różnych danych i za dokładnie sprecyzowany okres rozliczeniowy – w obecnie obowiązujących przepisach wynosi 1 rok kalendarzowy (wymagane sprawozdania sporządzane są w okresach półrocznych)

Wykonawca wnioskuje o modyfikację §19 ust.1 ppkt. I) poprzez dokładne określenie przypadków, za które naliczane będą kary umowne.

Odpowiedź V

Zamawiający jasno i wyczerpująco określił w §9 projektu umowy terminy przekazywania sprawozdań, które są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić pełną dokumentację dot. prowadzonej zbiórki odpadów w zakresie ilości i rodzaju odbieranych odpadów z terenu Gminy Tarnów Opolski i sposobu postępowania z nimi. Tylko takich informacji może żądać Zamawiający w celu monitorowania procesu odbioru odpadów

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                                          /-/

                                                                                                                                 Krzysztof Mutz
Tarnów Opolski: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski
Numer ogłoszenia: 351140 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319482 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych, powstających w Gminie Tarnów Opolski na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określono w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-0, 90.51.10.00-0, 90.51.20.00-0, 90.50.00.00-0, 90.51.12.00-0, 90.51.13.00-0, 90.51.31.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 781675,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Wersja XML