Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012: ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości pod zabudowę ul. Różana w Tarnowie Opolskim

                                                          O G Ł O S Z E N I E           
                    o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony              
                 przetarg ustny na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę                  
                 mieszkaniową   jednorodzinną w Tarnowie Op
 
1.Nieruchomości przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o numerach:
   850 i 851 obręb Tarnów Op ul.Różana
 
2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi Kw.Nr   76162
 
3.Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonych numerami działek wynosi:
 
    850 o pow.0.0760 ha   cena wywoławcza                       65 000 zł   Tarnów Op
    851 o pow.0.076 ha   cena wywoławcza                         65 000 zł
 
   Podatek Vat nalicza się od wylicytowanej ceny w przetargu za nieruchomość
 
4. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op nieruchomości przeznaczone
    są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Tarnowie Op .
  
5.Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są bez obciążen, ograniczeń i zobowiązań
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 % ceny wywoławczej , wpłata w kasie urzędu gminy                                                    
   do dnia 22.10.2012 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  
   Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
 
8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia 30 października 2012 r. o godz.12 w budynku Urzędu
   Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864
 
 Wójt Gminy
Krzysztof Mutz 

Podmiot udostępniający: Krzysztof Mutz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2012-09-26
Wersja XML