Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Kątach Opolskich

O G Ł O S Z E N I E
o p r z e t a r g u   u s t n y m       n i e o g r a n i c z o n y m
Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kąty Opolskie

1.Nieruchomośći przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o numerze:
246/26, 247/26, 545/26, 642/23 obręb Kąty Opolskie

2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi Kw.Nr OP1O/00076137/7

3.Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonych numerem wynosi:
246/26 o pow. 0.0105 ha cena wywoławcza 26 154 zł
247/26 o pow. 0,0250 ha cena wywoławcza 62 250 zł
545/26 o pow. 0,1090 ha cena wywoławcza 271 410 zł
642/23 o pow. 0.3410 ha cena wywoławcza 849 090 zł

4.Przetarg odbędzie się dnia 15 października 2012 r. o godz.12 w budynku Urzędu Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

5.Cena nieruchomości płatna w całości przed zawarciem umowy w formie aktu
notarialnego

6.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie gotówką wadium przez uczestnika przetargu
w wysokości : 10 % ceny wywoławczej , oraz przedłożenie Komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu:
- dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych-dowód tożsamości i
     stosownych pełnomocnictw
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku prowadzoną działalnością gospodarczą-dowód tożsamości i wyciąg z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru-aktualnego wpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji- w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.


Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych na rachunek WBK Bank Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303
Wadium wpłaca się na każdą odrębną działkę

Termin wniesienia wadium upływa dnia 8 października 2012 r.

Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Tarnów Op

7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.


8.Wadium pozostałych uczestników zwraca się po zakończonym przetargu, zgodnie z obowiązującymi
Przepisami.

9. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości.

10.Nieruchomości przeznaczone do przetargu są bez obciążeń ,ograniczeń i zobowiązań.

11.Warunki sprzedaży: Gmina Tarnów Op zastrzega sobie zawarcie następujących warunków w
umowie sprzedaży polegające na:
- zobowiązaniu Nabywcę wyłonionego w wyniku przetargu, a także każdego dalszego Nabywcy
zbywanej nieruchomości do zapewnienia nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności
przejazdu i przechodu przez działkę nr 642/23 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr:
296/25 przy Kw.nr 56216, dz.nr 295/25 przy Kw.nr 45192, dz.nr 294/25 i 293/25 przy Kw.nr
31643, dz.nr 292/25 przy Kw.nr 13654, dz.nr 630/10 przy Kw.nr 29620, dz.nr 639/22 przy Kw.nr 64821, dz.nr 332/12 brak księgi wieczystej.

12.Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości .

13.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

14.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864


Wójt Gminy
Krzysztof Mutz
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2012-09-06


 


 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2012-10-08

 

 

 

 

 

 

 

 Brak opisu obrazka

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2012-10-08

 

 

 
 
 
Wersja XML