Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną


 

Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
Numer ogłoszenia: 431332 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na następujące części: ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (CPV 66 51 6400-4) ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia ((CPV 66 51 5000-3) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 13.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z pkt. 7 SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty pod warunkiem, że: a) Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno - prawna działania stron umowy, przekształcenie lub połączenie firmy Wykonawcy b) Zachodzi nagła potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego, a zmiana leży w jego interesie; c) Zachodzi konieczność ubezpieczenia nowo nabytych składników mienia - zakupy wyrobów gotowych (§6060 i §4210) lub zwiększenia Sumy Ubezpieczenia na skutek zwiększenia wartości posiadanego mienia; d) Zachodzi Konieczność podwyższenia Sumy Gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w przypadku jej istotnego zmniejszenia na skutek dokonanych wypłat odszkodowań; e) Zachodzi konieczność wycofania z ubezpieczenia zlikwidowanych składników mienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Gmina Tarnów Opolski - Urząd Gminy Ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski, pokój nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy

Krzysztof Mutz

 

ZAŁĄCZNIKI:

PDF01 gmina tarnów op_ ubezp 2012 2013_271_06_siwz_wersja dla Zamawiającego.pdf
 
PDF02 gmina tarnów op_ubezp 2012 2013_271_06_rozdział IV_oc.pdf

PDF03 gmina tarnów op_ubezp 2012 2013_271_06_rozdział IV_og.pdf

PDF04 gmina tarnów op_ubezp 2012 2013_271_06_rozdział IV_kr.pdf

PDF05 gmina tarnów op_ubezp 2012 2013_271_06_rozdz IV_sel.pdf

PDF06 Gmina tarnów op_ubezp 2012 2013_271_06_rozdział IVa_lista szkód.pdf

PDF07 gmina tarnów op_ubezp 2012 2013_271_06_rozdział V_umowa generalna.pdf

PDF08 1 tarnów op_ubezp 2012 2013_271_06_rozdz VI_kwestionariusze_ug.pdf

PDF08 2 tarnów op_ubezp 2012 2013_271_06_rozdz VI_kwestionariusze_zgkim.pdf

PDF08 3 tarnów op_ubezp 2012 2013_271_06_rozdz VI_kwestionariusze_oświata.pdf
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-11-05

 

 


 

Tarnów Opolski, 08.11.2012 r.
 
GT.271.06.2012
 
 
 
 
Zmiana SIWZ
 
 
 
        Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:
 
1. W Karcie Informacyjnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (str. 2) w części "UBEZPIECZONY" uzupełnia się istniejący zapis słowami: "oraz Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.w zakresie określonym odpowiednimi wnioskami w Karcie Ryzyka"
 
2. W Rozdziale IV - Zadanie B - wniosek o ubezpieczenie mienia od ognia, w części "Ubezpieczony" uzupełnia się zapis o słowa: "oraz Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w odniesieniu do składników mienia ujętych w zał. nr 2.4"
 
3. W Rozdziale IV - Zadanie B - wniosek ubezpieczenia mienia od kradzieży, str. 2, w części "Ubezpieczony (miejsca ubezpieczenia)" uzupełnia się zapis o słowa: "a także Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w odniesieniu do składników mienia ujętych w zał. nr 2.4 do wniosku mienia od ognia" i obok w rubryce "Adres" uzupełnia się zapis słowami: "oraz załącznika nr 2.4 wniosku mienia od ognia" 
 
                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                      Krzysztof Mutz
 
 

 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-11-08


 

 


 

Dotyczy sprawy: GT.271.06.2012
Tarnów Opolski, 12.11.2012 r.
 
 
 
Odpowiedź na zapytanie
 
 
W nawiązaniu do złożonego przez jednego z Wykonawców zapytania dotyczącego przetargu nieograniczonego na Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną Zamawiający przekazuje niniejszą odpowiedź:
 
Pytanie Wykonawcy:
„Czy Zamawiający zezwala na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat wg wartości rzeczywistej?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody
 
 
Pytanie Wykonawcy:
„Czy Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia budynki, które są nieeksploatowane (pustostany), jeżeli tak to prosimy o podanie informacji dot. zabezpieczeń oraz stan techniczny budynków”.
Odpowiedź Zamawiającego:
W ramach wykazu budynków - budynki nieużytkowane to:
Budynek sanitariaty Walidrogi ul. Opolska, 1995, mur, dachówka,
wartość 70 447,00 zł
Budynek nie posiada zabezpieczeń p.poż., innych niż wymagane przepisami.
Stan techniczny budynku - ŚREDNI.
Pozostałe dane n/t budynków w użytkowaniu - zgodnie z opisem w kwestionariuszach oceny ryzyka (Rozdział VI SIWZ)
 
 
Pytanie Wykonawcy:
„Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli tak prosimy o podanie zakresu robót i czego remonty będą dotyczyły.”
Odpowiedź Zamawiającego:
W planach inwestycyjnych gminy aktualnie nie mamy ujętych remontów generalnych budynków.
 
 
Pytanie Wykonawcy:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na przełożenie poniższych klauzul obligatoryjnych do klauzuli fakultatywnych
- Klauzula dodatkowego limitu sumy ubezpieczeniowej
- Klauzula udzielenia automatycznej ochrony dla nienazwanych lokalizacji
- Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczeniowej
- Klauzula termi9nu dokonania oględzin
- Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania
- Klauzula dokumentacji szkody i wypłaty odszkodowania
- Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
- Klauzula przeniesienia mienia
- Klauzula katastrofy budowlanej
- Klauzula aktów terroryzmu
- Klauzula ubezpieczeń szkód estetycznych.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga, by klauzule określone przez Wykonawcę, były klauzulami obligatoryjnymi - zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca może klauzul nie przyjąć, co zostanie uwzględnione w ocenie oferty, zgodnie z punktacją określoną w pkt.14b Instrukcji dla Wykonawców.
 
 
Pytanie Wykonawcy:
„Czy występuje zagrożenie powodziowe, czy w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiły powodzie”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada możliwości technicznych dokonania oceny zagrożenia powodziowego. Na podstawie danych szkodowych w okresie ostatnich 3 lat, w roku 2010, wystąpiły szkody mające związek z powodzią - dane wg zestawienia szkodowości dołaczonego do SIWZ (Rozdział IVa).
 
 
Pytanie Wykonawcy:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie godziny składania ofert na 12.00”     
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak. Oferty należy składać do dnia 14/11/2012 do godz. 12 : 00 w siedzibie Zamawiającego - sekretariat.
Liczy się data i godzina złożenia oferty
     
  Wójt Gminy
                                                                                                                                   Krzysztof Mutz

PDF01 gmina tarnów op_ ubezp 2012 2013_271_06_siwz_wersja dla ZamawiającegoII.pdfPodmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-11-12

 
  

 
 
 
Tarnów Op. dnia 16/11/2012
 
Dotyczy:  Postępowania o zamówienie publiczne na: „Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną”


Nr sprawy: GT.271.06.2012

Niniejszym informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na następujące części:
ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (CPV 66 51 6400-4)
ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym:
·          Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7)
·          Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia ((CPV 66 51 5000-3)
·          Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3)
 
Zamawiający postanowił co następuje:
 
1) unieważnić postępowanie w zakresie Zadania A + B
Zamawiający działając na podstawie art. art. 89 ust.1 pkt2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odrzucił ofertę złożoną przez:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
Ul. Hestii 1
81-731 Sopot
 
Treść oferty złożonej przez Wykonawcę nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający w pkt 14. B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcja dla Wykonawców opisał kryteria oceny ofert dla Zadania B. W pkt 14. B ppkt C określono, że „wyłączenie jakiegokolwiek ryzyka z zakresu ubezpieczenia określonego jako obligatoryjny spowoduje odrzucenie oferty”
 
W części na zadanie B – ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – warunki szczególne ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Zamawiający wskazał zakres ryzyk obligatoryjny.
 
Wykonawca w złożonej w dniu 14/11/2012 ofercie dołączył projekt umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 8.3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcja dla Wykonawców, załączając projekt Szczególnych Warunków Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wykreślając z zakresu ryzyk obligatoryjnych trzy ryzyka:
- cofnięcie się wody lub ścieków
- samoczynne otworzenie tryskaczy
- skażenie, zanieczyszczenie
 
Tym samym, treść oferty złożonej przez Wykonawcę nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Zamawiający postanowił jak na wstępie.
 
W konsekwencji, jako że oferta złożona przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.  była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na Zadanie A+B, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Z Poważaniem
Krzysztof Mutz
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-11-16

Wersja XML