Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012: Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną

 

Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
Numer ogłoszenia: 455634 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na następujące części: ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (CPV 66 51 6400-4) ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia (CPV 66 51 5000-3) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z pkt. 7 SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty pod warunkiem, że: a) Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno - prawna działania stron umowy, przekształcenie lub połączenie firmy Wykonawcy b) Zachodzi nagła potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego, a zmiana leży w jego interesie; c) Zachodzi konieczność ubezpieczenia nowo nabytych składników mienia - zakupy wyrobów gotowych (§6060 i §4210) lub zwiększenia Sumy Ubezpieczenia na skutek zwiększenia wartości posiadanego mienia; d) Zachodzi Konieczność podwyższenia Sumy Gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w przypadku jej istotnego zmniejszenia na skutek dokonanych wypłat odszkodowań; e) Zachodzi konieczność wycofania z ubezpieczenia zlikwidowanych składników mienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, pokój nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, pokój nr 6 (Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-11-16

 

 

 

 


 

Dotyczy sprawy: GT.271.08.2012

Tarnów Opolski, 19.11.2012 r.

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie

 

 

W nawiązaniu do złożonego przez jednego z Wykonawców zapytania dotyczącego przetargu nieograniczonego na Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną Zamawiający przekazuje niniejszą odpowiedź:

 

Pytanie Wykonawcy:

 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie następujących klauzul obligatoryjnych Załącznika nr 1 (Szczególne warunki ubezpieczania mienia od ognia i innych zdarzeń losowych):

Pkt 2 e:

- cofnięcie się wody lub ścieków,

- samoczynne otworzenie tryskaczy

Pkt 2 m

- skażenie zanieczyszczenie

do klauzul fakultatywnych.”

 

Odpowiedź Zamawiającego:

 

„Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie ryzyka - "skażenie zanieczyszczenie", określonego w pkt 2m Szczególnych Warunków Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z zakresu obligatoryjnego do zakresu fakultatywnego.

 

Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie ryzyka - "samoczynne otworzenie tryskaczy", określonego w pkt 2e Szczególnych Warunków Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z zakresu obligatoryjnego do zakresu fakultatywnego.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie ryzyka - "cofnięcie się wody lub ścieków", określonego w pkt 2e Szczególnych Warunków Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z zakresu obligatoryjnego do zakresu fakultatywnego. Ryzyko to pozostaje w zakresie obligatoryjnym."

 

 

     

  Wójt Gminy
                                                                                                                                   Krzysztof Mutz

 PDF03 gmina tarnów op_ubezp 2012 2013_271_08_rozdział IV_og_po korekcie 2012 11 19.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-11-19


 

 

 

 


 

Dotyczy sprawy: GT.271.08.2012
Tarnów Opolski, 21.11.2012 r.
 
 
 
Odpowiedź na zapytanie
 
 
W nawiązaniu do złożonego przez jednego z Wykonawców zapytania dotyczącego przetargu nieograniczonego na Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną Zamawiający przekazuje niniejszą odpowiedź:
 
Pytanie Wykonawcy:
Które lokalizacje wskazane do ubezpieczenia i kiedy były dotknięte powodzią?
Odpowiedź Zamawiającego:
Na podstawie danych szkodowych w okresie ostatnich 3 lat szkody mające związek z powodzią wystąpiły w 2010 r. - dane wg zestawienia szkodowości dołączonego do SIWZ (Rozdział IVa).
W roku 2010 powodzią dotknięte były dwie lokalizacje:
Kąty Opolskie ul. Odrzańska 9
Kąty Opolskie ul. Szkolna 8
 
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę podać przedmiot ubezpieczenia i lokalizację dla szkód powodziowych wymienionych w Załączniku nr 6 do SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykaz szkód został określony w Rozdziale IVa do SIWZ.
Lokalizacja szkód powodziowych określona została w odpowiedzi na pytanie nr1
Przedmiotem szkody były:
Dom Nauczyciela - Kąty Opolskie ul. Odrzańska 9
Budynek Szkoły - Kąty Opolskie ul. Szkolna 8
 
 
Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o określenie limitu odpowiedzialności dla szkód powodziowych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Limit dla szkód powodziowych został określony we wniosku o ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 
 
Pytanie Wykonawcy:
Czy wśród budynków przedstawionych do ubezpieczenia znajdują się budynki będące w złym stanie technicznym? Które? Prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Stan techniczny budynków został określony w Rozdziale VI do SIWZ – Kwestionariusze oceny ryzyka. Z uwagi na brak precyzyjnego określenia, co należy rozumieć pod pojęciem „zły stan techniczny” Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić samodzielnie kryteriów dla których należy uznać stan techniczny budynku za zły. Zamawiający informuje, że w stosunku do żadnego z budynków zgłaszanych do ubezpieczenia nie wydano zakazu użytkowania ze względu na zły stan techniczny obiektu.
 
 
Pytanie Wykonawcy:
Czy wśród budynków przedstawionych do ubezpieczenia znajdują się budynki wyłączone czasowo lub na trwałe z użytkowania? Które? Prosimy o opis ich zabezpieczenia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Budynek sanitariaty        Walidrogi
ul.Opolska   1995 konstrukcja:         mur, dachówka
wartość -    70 447,00 zł
Budynek nie posiada zabezpieczeń p.poż., innych niż wymagane przepisami.
Stan techniczny budynku - ŚREDNI.
 
 
Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o podanie stanu technicznego i powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych przedstawionych do ubezpieczenia oraz liczby lokali mieszkalnych i użytkowych w tych budynkach.
Odpowiedź Zamawiającego:
Budynek mieszkalny - ul. J.Kani 55 Nakło
Ilość lokali mieszkalnych: 4
Ilość lokali użytkowych: 0
Powierzchnia użytkowa: 360,79 m2
Stan techniczny budynku: zgodnie z opisem w Rozdziale VI do SIWZ – Kwestionariusze oceny ryzyka
Dom Nauczyciela - ul. Opolska1; Walidrogi
Ilość lokali mieszkalnych: 1
Ilość lokali użytkowych: 1
Powierzchnia użytkowa: 140,99 m2
Stan techniczny budynku: zgodnie z opisem w Rozdziale VI do SIWZ – Kwestionariusze oceny ryzyka
 
 
 
Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o przedstawienie harmonogramu remontów przeprowadzonych w ubiegłym roku i planowanych w bieżącym w budynkach mieszkalnych przedstawianych do ubezpieczenia.
Odpowiedź Zamawiającego:
W planach inwestycyjnych gminy aktualnie nie mamy ujętych remontów generalnych budynków.
 
 
 
Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający i jego jednostki prowadzą działalność wyłącznie w budynkach i/lub lokalach własnych czy również w wynajmowanych (dzierżawionych). Proszę podać w ilu obcych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykaz obiektów wykorzystywanych do prowadzonej działalności na podstawie umowy dzierżawy został ujęty w załączniku nr 2.4 do wniosku mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
W pozostałych przypadkach budynki i lokale wykorzystywane do działalności stanowią własność Gminy oraz jej jednostek zależnych, pomiędzy którymi mogą zachodzić stosunki najmu, dzierżawy lub użyczenia na podstawie wzajemnych umów miedzy tymi jednostkami.
 
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o wyłączenie klauzuli reprezentantów z ryzyka OC.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w zał. nr 6 do wniosku o ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej wnosi o włączenie do zakresu ubezpieczenia Klauzuli „rażącego niedbalstwa”. Na wyłączenie przedmiotowej klauzuli z ryzyka OC Zamawiający nie wyraża zgody.
 
 
Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie innych wyłączeń szczególnych Ubezpieczyciela, poza tymi wymienionymi w Załącznikach 1.1. – 1.5. do polisy OC?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowych wyłączeń w załącznikach 1.1. – 1.5 do polisy OC, z zastrzeżeniem warunków oceny oferty określonych w pkt. 14.1.A ppkt c) Instrukcji dla Wykonawców – „Za każde dodatkowe wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej dopisane do wyłączeń standardowych Zamawiający odejmie Wykonawcy 25pkt. odpowiednio.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z warunkami oceny oferty, „WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ZAKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OKREŚLONEGO W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA (ZAŁ. NR 1) BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY”
Podsumowując, dodatkowe wyłączenia wprowadzone przez Wykonawcę ponad wyłączenia standardowe nie mogą wyłączać ryzyk określonych w pkt 2 Szczególnych Warunków Ubezpieczenia – zał. 1 – 5 do polisy OC.  
 
 
Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o ustanowienie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody lub franszyzy redukcyjne na poziomie 1 500 zł w ryzyku OC i/lub OC zarządcy dróg.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie udziału własnego.
 
 
Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub oczyszczalnią ścieków?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zarządza / administruje oczyszczalnią ścieków. Wykaz lokalizacji i składników mienia związanych z tą działalnością określono w załącznikach nr 2 do wniosku mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 
 
Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający dopuszcza ustanowienie limitów odpowiedzialności dla rozszerzeń ryzyka OC?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie podlimitów Sumy Gwarancyjnej dla rozszerzeń ryzyka OC, z zastrzeżeniem warunków oceny oferty określonych w pkt. 14.1.A. Instrukcji dla Wykonawców.
 
   
  Wójt Gminy
                                                                                                                                   Krzysztof Mutz

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-11-21

 

 

 


 

Dotyczy sprawy: GT.271.08.2012
Tarnów Opolski, 22.11.2012 r.
 
 
 
Odpowiedź na zapytanie
 
 
W nawiązaniu do złożonego przez jednego z Wykonawców zapytania dotyczącego przetargu nieograniczonego na Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną Zamawiający przekazuje niniejszą odpowiedź:
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o potwierdzenie, że suma gwarancyjna 800 tys. zł dotyczy łącznie gminy oraz wszystkich jednostek podległych wg wykazu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Potwierdzamy.
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o potwierdzenie, że rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej OC określone w załączniku nr 5 są wprowadzone jako podlimity sumy gwarancyjnej (podlimit rozumiany jako górna granica odpowiedzialności UNIQA TU S.A. ze wszystkich zdarzeń wynikających z ryzyka określonego w danej klauzuli. Wypłata odszkodowania z tytułu ryzyka objętego podlimitem pomniejsza sumę gwarancyjną.)
Odpowiedź Zamawiającego:
Potwierdzamy.
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o dodatkowe informacje na temat wysypiska odpadów:
·         gdzie jest zlokalizowane wysypisko, na jakiej powierzchni, na jakiej wysokości
·         czy na wysypisku śmieci znajdują się odpady niebezpieczne 
·         od kiedy funkcjonuje wysypisko śmieci i czy nie jest planowane w najbliższym czasie jego zamknięcie
·         czy zakres ubezpieczenia OC ma pokrywać szkody powstałe w związku z posiadaniem wysypiska śmieci, jeżeli tak, to proszę o możliwość wyłączenia z ubezpieczenia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada i nie zarządza czynnym wysypiskiem odpadów.
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Potwierdzamy.
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o wprowadzenie podlimitu w wysokości maksymalnie 400 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód wynikłych z zanieczyszczenia środowiska
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie podlimitu. Wykonawca może wprowadzić podlimit samodzielnie, ze skutkami wynikającymi z pkt. 14.1.A. Instrukcji dla Wykonawców.
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o wprowadzenia podlimitu w wysokości 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód wynikłych z wydania z wykonywania władzy publicznej
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie podlimitu. Wykonawca może wprowadzić podlimit samodzielnie, ze skutkami wynikającymi z pkt. 14.1.A. Instrukcji dla Wykonawców.
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie podlimitu. Wykonawca może wprowadzić podlimit samodzielnie, ze skutkami wynikającymi z pkt. 14.1.A. Instrukcji dla Wykonawców.
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody wynikające z użycia sztucznych ogni
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie podlimitu. Wykonawca może wprowadzić podlimit samodzielnie, ze skutkami wynikającymi z pkt. 14.1.A. Instrukcji dla Wykonawców.
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o wprowadzenie następującego zapisu: „zakresem ochrony objęte są szkody związane z pokazami sztucznych ogni, pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem pokazów sztucznych ogni”
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie wyrażamy zgody.
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku szkód wyrządzonych przez podwykonawców Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z wnioskowanym rozszerzeniem nr 9 Załącznika nr 5 do wniosku OC w przypadku szkód wyrządzonych przez podwykonawców Ubezpieczycielowi nie przysługuje prawo regresu.
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony szkód wynikających z działania środków wybuchowych
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie wyrażamy zgody.
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączona jest odpowiedzialność funkcjonariuszy władzy publicznej wynikająca z ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Odpowiedź Zamawiającego:
Potwierdzamy.
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia ma nie być szerszy niż zakres odpowiedzialności Zamawiającego wynikający z przepisów prawa, z zastrzeżeniem SIWZ oraz OWU Ubezpieczyciela
Odpowiedź Zamawiającego:
Potwierdzamy.
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały OWU Ubezpieczyciela
Odpowiedź Zamawiającego:
Potwierdzamy.
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o wyłączenie klauzuli konsumpcji sumy gwarancyjnej z ubezpieczenia OC
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie wyrażamy zgody. Wykonawca może nie przyjąć tej klauzuli ze skutkami wynikającymi z pkt. 14.1.A Instrukcji dla Wykonawców.
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o wyłączenie klauzuli szkód wyrządzonych osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem z ubezpieczenia OC
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie wyrażamy zgody. Wykonawca może nie przyjąć tej klauzuli ze skutkami wynikającymi z pkt. 14.1.A Instrukcji dla Wykonawców.
 
Pytanie Wykonawcy:
Proszę o informację jaką działalność wykonuje Zamawiający poza granicami RP
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie wykonuje. Rozszerzenie 29a załącznika nr 5 do wniosku OC dotyczy szkód wyrządzonych przez osoby objęte ubezpieczeniem wykonujące czynności w ramach obowiązków zawodowych poza granicami RP, podczas wyjazdów służbowych.
 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                                                 Krzysztof Mutz      Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-11-22

 

 

 


 

Tarnów Op. 29/11/2012
 
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUDOTYCZY:

   Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
  Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na następujące części
           ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA

Nr sprawy GT.271.08.2012


 

I.A. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy Państwa, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dokonano następującego wyboru:

na Zadanie A+B wybrano ofertę nr 1:

ZŁOŻONA PRZEZ:  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. Ul. Hestii 1  81-731 Sopot

UZASADNIENIE WYBORU

 

Oferta złożona przez STU ERGO HESTIA S.A. jest ofertą spełniającą wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jako jedyna oferta złożona w postępowaniu, niepodlegająca jednocześnie odrzuceniu, została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

POCZĄTEK OKRESU UBEZPIECZENIA  01/12/2012

PODPISANIE UMOWY     W sprawie podpisania umowy dot. w/w postępowania zostaną Państwo powiadomieni odrębnie.

TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W/S NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ ZAWARTA

Termin zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1) ppkt a)

I.B. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1 Ustawy przekazujemy na załączonym zestawieniu streszczenie oferty, zawierającea przyznaną punktację i łączną punktacjęZADANIE A
 
OFERTA
NR
 
WYKONAWCA
adres
 
 
KRYTERIA OCENY
WAGA KRYTERIUM
 
OGÓŁEM PUNKATCJA OFERTY
 
UWAGI
Cena oferty
 
 
50%
Klauzule dodatkowe
 
20%
 
Warunki ubezpieczenia
 
30%
pkt
pkt
 
pkt
1
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
Ul. Hestii 1
81-731 Sopot
 
100
36
 
0
136
 
 

ZADANIE B
 
OFERTA
NR
 
WYKONAWCA
adres
 
 
KRYTERIA OCENY
WAGA KRYTERIUM
 
OGÓŁEM PUNKATCJA OFERTY
 
UWAGI
Cena oferty
 
50%
Klauzule dodatkowe
20%
 
Warunki ubezpieczenia
30%
pkt
pkt
 
pkt
1
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
Ul. Hestii 1
81-731 Sopot
 
100
0
 
0
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt2 Ustawy Zamawiający zawiadamia, że nie odrzucił żadnej oferty

III. INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt3 Ustawy Zamawiający zawiadamia, że nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

 

Z Poważaniem,

Wójt Gminy
Krzysztof Mutz

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-11-29 


Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
Numer ogłoszenia: 496242 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 455634 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na następujące części: ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (CPV 66 51 6400-4) ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia (CPV 66 51 5000-3) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-4, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72175,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 


 

Tarnów Opolski, 07.12.2012 r.
 
 
GT.271.08.2012
 
 
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,46-050 Tarnów Opolski informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną”:
 
 
 zawarto umowę w dniu 04.12.2012 r  z Wykonawcą :
 
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
 ul. Hestii 1,  81-731 Sopot
 
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
              

                Wójt Gminy

                                                                                    Krzysztof MutzPodmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-12-07

Wersja XML