Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012:Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat!

Tarnów Opolski: Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat!
Numer ogłoszenia: 455332 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej , Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644230, faks 077 4644230wew. 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat!.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat! podzielono na dwa zadania tj.: Zadanie nr 1: Dostawa pomocy dydaktycznych Zadanie nr 2: Dostawa nagłośnienia i sprzętu komputerowego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.19.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesienie wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ). Oświadczenie wg wzoru w Załączniku Nr 2 do SIWZ o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza prawo zmiany umowy w zakresie dot. terminu realizacji dostaw pomocy dydaktycznych, z zastrzeżeniem, że Zadanie 2 w całości, a Zadanie 1 w min. 50%, musi zostać zrealizowane do 31.12.2012 r.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej ul. Os. Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej ul. Os. Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2012-11-16

 

 

 

 


Numer ogłoszenia: 465914 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 455332 - 2012 data 16.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644230, fax. 077 4644230wew. 24.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2012-11-22

 

 

 


 

Numer sprawy Oś.271.02.2012                                                                              
 
 
 
 
Zmiana SIWZ i wydłużenie terminu składania ofert
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmienia treść Załącznika nr 1A (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) stanowiącego załącznikdo Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez usunięcie pozycji dot. zestawu nagłaśniającego szt. 1 (str. 17 Załącznika nr 1A).
 
Zamawiający zgodnie z art.art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert do 30.11.2012 r. do godz. 10:00.
 
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2012-11-22

 


 

 


 

Tarnów Opolski, dn.  03/12/2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

DOTYCZY:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat!”


ZADANIE nr 1 – Dostawa pomocy dydaktycznych

ZADANIE nr 2 – Dostawa nagłośnienia i sprzętu komputerowego


Nr sprawy       Oś.271.02.2012


I.A. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113,  poz. 759  z późn. zm.) zawiadamiamy Państwa, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dokonano następującego wyboru:


na Zadanie nr 1 wybrano ofertę nr 1:


ZŁOŻONA PRZEZ:    Remi s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska 04-001 Warszawa, ul. Grochowska 235/6

 

UZASADNIENIE WYBORU 

Oferta złożona przez Remi s.c. jest ofertą spełniającą wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jako jedyna oferta złożona w postępowaniu, niepodlegająca jednocześnie odrzuceniu, została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. Złożona oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

PODPISANIE UMOWY

W sprawie podpisania umowy dot. w/w postępowania zostaną Państwo powiadomieni odrębnie.

TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W/S NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ ZAWARTA

Termin zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1) ppkt a)


na Zadanie nr 2 wybrano ofertę nr 2:

ZŁOŻONA PRZEZ:    P.U.H. Meritum Adam Kruk 20-709 Lublin, ul. Struga 29


UZASADNIENIE WYBORU 

Oferta złożona przez P.U.H. Meritum Adam Kruk jest ofertą spełniającą wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie podlega odrzuceniu i została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. Złożona oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

PODPISANIE UMOWY

W sprawie podpisania umowy dot. w/w postępowania zostaną Państwo powiadomieni odrębnie.

TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W/S NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ ZAWARTA

Termin zgodnie z art. 94

I.B.  STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1 Ustawy przekazujemy na załączonym zestawieniu streszczenie oferty, zawierające przyznaną punktację i łączną punktację:ZADANIE nr 1

 

WYKONAWCA

adres

 

 

KRYTERIA OCENY

WAGA KRYTERIUM

 

OGÓŁEM PUNKATCJA OFERTY

 

UWAGI

Cena

100%

Remi s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska

04-001 Warszawa, ul. Grochowska 235/6

 

 

100

 

100

 ZADANIE nr 2

 

 

OFERTA

NR

 

WYKONAWCA

adres

 

 

KRYTERIA OCENY

WAGA KRYTERIUM

 

OGÓŁEM PUNKATCJA OFERTY

 

UWAGI

Cena

100%

1

VERTI SYSTEM Krzysztof Turkowski

61-680 Poznań, u. Podbiałowa 13

 

43

43

 

2

P.U.H. Meritum Adam Kruk

20-709 Lublin, ul. Struga 29

 

100

100

 

3

PHU RAGTIME

44-100 Gliwice, ul. 1 Maja 19 of.

 

97

97

 


 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2012-12-03
 
Tarnów Opolski: Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat!

Numer ogłoszenia: 511842 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 455332 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644230, faks 077 4644230wew. 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat!.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pomocy dydaktycznych, nagłośnienia i sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego 9.1.2 Z nauką za pan brat! Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania tj.: Zadanie nr 1: Dostawa pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do SIWZ Zadanie nr 2: Dostawa nagłośnienia i sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1B do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.20.00-6, 30.19.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61258,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa nagłośnienia i sprzętu komputerowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3495,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄPodmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2012-12-14

Wersja XML