Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds.remontów i inwestycji w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji

 Urząd Gminy

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

 

WÓJT    GMINY  TARNÓW  OPOLSKI
OGŁASZA    NABÓR   KANDYDATÓW    NA   WOLNE    STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

Inspektor

(określenie stanowiska urzędniczego)

 

w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji  na stanowisko ds. remontów i inwestycji.

 1. Wymagania niezbędne.
  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Co najmniej 3 lata stażu pracy.
  3. Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 1. Wymagania dodatkowe.
  1. Znajomość przepisów:

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
 1. Przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych wynikających z budżetu gminy w tym:
  1. przygotowywanie propozycji w zakresie zadań inwestycyjnych  gminy,
  2. zlecanie opracowań dokumentacji projektowych w związku z realizacja zadań inwestycyjnych,
  3. koordynowanie i nadzór nad przeprowadzanymi inwestycjami gminnymi,
  4. przygotowywanie projektów umów w zakresie inwestycji i remontów,
  5. uzyskiwanie decyzji na pozwolenie budowlane oraz innych pozwoleń niezbędnych w procesach inwestycyjnych,
  6. dokonywanie odbioru robót budowlanych wykonywanych w związku  z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych  włącznie ze zgłaszaniem organom nadzoru budowlanego o zakończeniu robót ,
  7. dochodzenie kar umownych od uczestników procesu budowlanego,
  8. realizowanie całokształtu spraw związanych z okresem gwarancji, rękojmi za wady,
  9. opracowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.
 1. Pozyskiwanie funduszy unijnych na inwestycje komunalne.
 2. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 3. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
 4. Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania.
 5. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy, zatwierdzonych przez Radę Gminy wniosków komisji i interpelacji radnych.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1. Praca w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, na parterze  (brak windy, brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych).
 2. Praca w wymiarze 1  etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna.
 3. Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu   a także innymi urzędami i instytucjami.
 4. Obsługa komputera do 4 godz. dziennie, oraz obsługa urządzeń biurowych.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W styczniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy  w Tarnowie Opolskim, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty
  1. List motywacyjny
  2. Życiorys zawodowy (CV),
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze).
  4. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
  5. Kopia dokumentu poświadczającego staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
  6. Kopia  dowodu osobistego.
  7. Oświadczenie kandydata  złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze), że,
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  1. Inne dokumenty  potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
  2. Oświadczenie kandydata (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
  3. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

   VII.Termin i miejsce składania dokumentów

Osoby zainteresowane proszę o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty  na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w terminie  do   26 lutego 2016r

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.tarnowopolski.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

 

                                                                                                           Wójt   Gminy

                                                                                                        Krzysztof   Mutz

 

 


Informacja o wyniku naboru

 

 

Urząd Gminy Tarnów Opolski

46-050 Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

 

inspektor ds. remontów i inwestycji w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim                        w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji  

............................................................................................

(określenie stanowiska urzędniczego)

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje,  że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim do zatrudnienia na stanowisko inspektora  ds. remontów i inwestycji  w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji 

wybrany został  Pan  Marcin  Czura  zamieszkały w  Kosorowicach
 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Marcin Czura spełnia  wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono  w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.

                                                                                                                                  Wójt  Gminy

                                                                                                                            /-/ Krzysztof Mutz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML