Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012: Ogłoszenie o przetargu Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną - Zadanie C

Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną-Zadanie C
Numer ogłoszenia: 431398 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną-Zadanie C.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na następujące części: ZADANIE C - UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (CPV 66 51 6100-1) Ubezpieczenie Auto Casco (CPV 66 51 4110-0) Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów (CPV 66 51 2100-3).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z pkt. 7 SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty pod warunkiem, że: a) Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno - prawna działania stron umowy, przekształcenie lub połączenie firmy Wykonawcy b) Zachodzi nagła potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego, a zmiana leży w jego interesie; c) Zachodzi konieczność ubezpieczenia nowo nabytych składników mienia lub zwiększenia Sumy Ubezpieczenia na skutek zwiększenia wartości posiadanego mienia; d) Zachodzi konieczność wycofania z ubezpieczenia zlikwidowanych składników mienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Tarnów Opolski - Urząd Gminy Ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski, pok. 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Gmina Tarnów Opolski - Urząd Gminy Ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski, pok. 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                     Wójt Gminy

                       Krzysztof Mutz

 

ZAŁĄCZNIKI:

PDFzapytanie wykonawcy+odp.2.pdf

PDF01 gmina tarnów op_komunik 2012 2014_271_07_siwz_wersja dla Zamawiającego.pdf

PDF01 gmina tarnów op_komunik 2012 2014_271_07_siwz_wersja dla Zamawiającego.pdf

PDF02 gmina tarnów op_komunik 2012 2014_271_07_rozdział IV.pdf

PDF03 gmina tarnów op_komunik 2012 2014_271_07_rozdział V_UMOWA GENERALNA.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-11-05

 


 

Dotyczy sprawy: GT.271.07.2012
Tarnów Opolski, 08.11.2012 r.
 
 
 
Odpowiedź na zapytanie
 
 
W nawiązaniu do złożonego przez jednego z Wykonawców zapytania dotyczącego przetargu nieograniczonego na Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną-Zadanie C Zamawiający przekazuje niniejszą odpowiedź:
 
Pytanie Wykonawcy:
 
„Prosimy o uzupełnianie danych o szkodowości za ostatnie 3 lata (2010, 2011, 2012) z odrębnie z ubezpieczeń AC i OC z podziałem na ilość wypłaconych odszkodowań, wysokość wypłaconych odszkodowań, ilość rezerw, wysokość rezerw szkodowych.”
  
Odpowiedź Zamawiającego:
 
„Informacja ws szkodowości została ujęta we wniosku o ubezpieczenie pojazdów
- Rozdział IV do SIWZ.
 
Dane szkodowe za lata 2010 - 2012:
Ubezpieczenie OC - 1 szkoda w roku 2011 (wypłata w wysokości 6 024,70 zł); rezerwy - 0 Ubezpieczenie AC - 1 szkoda w roku 2012 (wypłata w wysokości 3 500,- zł); rezerwy - 0
 
Wg danych otrzymanych od dotychczasowego Ubezpieczyciela - innych szkód nie odnotowano"
                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                                                   Krzysztof Mutz
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-11-08

 

 

 

 


 

Dotyczy sprawy: GT.271.07.2012
Tarnów Opolski, 12.11.2012 r.
 
 
 
Odpowiedź na zapytanie
 
 
W nawiązaniu do złożonego przez jednego z Wykonawców zapytania dotyczącego przetargu nieograniczonego na Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną-Zadanie C Zamawiający przekazuje niniejszą odpowiedź:
 
Pytanie Wykonawcy:
 
„Prosimy o podanie informacji dotyczącej:
a)     przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych z ostatnich 3 lat z podziałem na ryzyka OC, AC, NW z uwzględnieniem ilości szkód, złożonych rezerw na poszczególne ryzyka i lata
b)     na jaki dzień podano szkodowość”
 
Odpowiedź Zamawiającego:
 
„Informacja ws szkodowości została ujęta we wniosku o ubezpieczenie pojazdów
- Rozdział IV do SIWZ.
 
Dane szkodowe za lata 2010 - 2012:
Ubezpieczenie OC - 1 szkoda w roku 2011 (wypłata w wysokości 6 024,70 zł); rezerwy - 0 Ubezpieczenie AC - 1 szkoda w roku 2012 (wypłata w wysokości 3 500,- zł); rezerwy - 0
 
Wg danych otrzymanych od dotychczasowego Ubezpieczyciela - innych szkód nie odnotowano
 
Szkodowość podano wg stanu w dniu 08/10/2012"
 
 Pytanie Wykonawcy:
 
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie godziny składania ofert na 12.00”     
 
Odpowiedź Zamawiającego:
 
Tak. Oferty należy składać do dnia 14/11/2012 do godz. 12 : 00 w siedzibie Zamawiającego - sekretariat.
Liczy się data i godzina złożenia oferty
       Wójt Gminy
                                                                                                                                   Krzysztof Mutz

XLS02.5 gmina tarnów op_komunik 2012 2014_271_07_wykaz_pojazdy gmina_zał do siwz_po zatw_2012 10 08.xls

XLS02.4 gmina tarnów op_komunik 2012 2014_271_07_wykaz_pojazdy zgkim_zał do siwz_po zatw_2012 10 08.xls

PDF01 gmina tarnów op_komunik 2012 2014_271_07_siwz_wersja dla ZamawiającegoII _2_.pdf


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-11-12

 

 


 

Tarnów Opolski 19/12/2012
 
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 

                 DOTYCZY:
Postępowania o zamówienie publiczne na:
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną – ZADANIE C
 
 
Nr sprawy
GT.271.07.2012  
 
 
 
I.A. INF    INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, zawiadamiamy Państwa, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dokonano następującego wyboru:
 
 
 
 
 
na Zadanie C wybrano ofertę nr : 2
 
 
 
 
ZŁOŻONA PRZEZ:
 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z/s w Łodzi ul. Gdańska 132
Przedstawicielstwo w Siedlcach
08-110 Siedlce ul. Starowiejska 24

 UZASADNIENIE 
 
 WYBORU
Oferta złożona przez UNIQA T.U. S.A. jest ofertą spełniającą wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie określonych w Specyfikacji kryteriów uzyskała największą ilość punktów spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu i została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
 
 
POCZĄTEK 
OKRESU
 UBEZPIECZENIA
 
01/01/2013
 
 
 
PODPISANIE
UMOWY
W sprawie podpisania umowy dot. w/w postępowania zostaną Państwo powiadomieni odrębnie.
 
TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W/S NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ ZAWARTA
Zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2)
 
 
 
 
I.B. ST      STRESZCZENIE  OCENY I PORÓWNANIA OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ
 
 
 
 
Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1) Ustawy na załączonym zestawieniu podajemy dane Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 

ZADANIE C
 
WYKONAWCA
adres
 
 
KRYTERIA OCENY
WAGA KRYTERIUM
 
OGÓŁEM PUNKATCJA OFERTY
 
UWAGI
Cena oferty
 
50%
Klauzule dodatkowe
25%
 
Warunki ubezpieczenia
25%
pkt
pkt
 
pkt
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
ERGO HESTIA S.A.
Ul. Hestii 1
81-731 Sopot
 
66,88
50,00
 
50,00
166,88
 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z/s w Łodzi ul. Gdańska 132
Przedstawicielstwo w Siedlcach
08-110 Siedlce ul. Starowiejska 24
 
100,00
50,00
 
41,67
191,67
 


II. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt2 Ustawy Zamawiający zawiadamia, że odrzucił ofertę nr 3 złożoną przez:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Opole
45-301 Opole
Ul. Horoszkiewicza 6
 
 
UZASADNIENIE
 
Zamawiający uznał, że treść złożonej przez Wykonawcę jest niezgodna z treścią SIWZ i odrzucił ofertę na podstawie:
PODSTAWA PRAWNA
Art. 89 ust. 1 pkt2) – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
 
 
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Zamawiający w pkt. 8.3.1. SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, określił wymagania dotyczące projektu umowy ubezpieczenia. Zgodnie z tymi postanowieniami, Wykonawca zobowiązany był złożyć wraz z ofertą projekt wypełnionej umowy ubezpieczenia / polisy na 12 miesięczny okres ochrony (bez numeru) z dołączonymi Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia.
Zamawiający w trakcie badania oferty stwierdził w ofercie Wykonawcy brak Szczególnych Warunków Ubezpieczenia.
W związku z powyższym Zamawiający uznał, że oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w pkt. 8.3.1. SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców i postanowił jak wyżej.
 
 
 
 
 
 
 
 
III. INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA 
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt3 Ustawy Zamawiający zawiadamia, że nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców.
 
 

 
 
                                                                                                                                       Z Poważaniem,
                                                                                                                                       Krzysztof Mutz 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2012-12-19

  


Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną-Zadanie C
Numer ogłoszenia: 664 - 2013; data zamieszczenia: 02.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 431398 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną-Zadanie C.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na następujące części: ZADANIE C - UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (CPV 66 51 6100-1) Ubezpieczenie Auto Casco (CPV 66 51 4110-0) Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów (CPV 66 51 2100-3)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35271,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 

Wersja XML