Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE 2012: o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Nakło

 

                                                          O G Ł O S Z E N I E           
                          o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
 
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony              
                przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Nakło.                                              
 
1.Lokal użytkowy o pow. 49.80m2 przeznaczony na wynajem mieści się w Ośrodku  
   Zdrowia w miejscowości Nakło przy ul.Przedszkolnej 1 na nieruchomości oznaczonej
   działką nr 874/194 o pow.0.1618 ha
      
2.Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi  Kw.Nr 76134
 
3.Cena wywoławcza na wynajem lokalu użytkowego   wynosi: 10 zł za  m
   Podatek  Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu .
 
4.W panie zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło teren przeznaczony jest pod
    usługi publiczne.
5.Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona i nie ma przeszkód w   
   rozporządzaniu nią.
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 99 zł 60/100  
   Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych na rachunek
   WBK Oddz..Tarnów Op Nr 31-1090-2242-0000-0005-7801-5303
   Termin wniesienia wadium upływa dnia 3 stycznia 2013 r.
    Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Tarnów Op
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
  na poczet czynszu najmu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
8.Wadium pozostałych uczestników zwraca się po zakończonym przetargu, zgodnie z obowiązującymi 
   przepisami.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia 07 stycznia 2013 r. o godz.12 w budynku Urzędu
   Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077-4640864
 
 
 
 
 
 
PDFRegulamin I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Nakło.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.164.2012 w sprawie zatwierdzenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Nakło.pdf

 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2012-11-30
 
 
 
Wersja XML