Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE 2013:Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi

 
                                                                                               O G Ł O S Z E N I E           
                                                              o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m

 
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości  zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi.
 
1.Nieruchomość przeznaczona do przetargu oznaczona jest działką nr  705/155 km 1
  zabudowana obręb Walidrogi.  
2.Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi Kw.Nr  76105
 
3.Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonej numerem działki wynosi:
    705/155 o pow.0.0924 ha  cena wywoławcza                   90 000 zł    Walidrogi    zabudowana
 
   Podatek  Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za nieruchomość.
 
4. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walidrogi  nieruchomość zabudowana przeznaczona
    jest   pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
5.Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest bez obciążeń, ograniczeń i zobowiązań . 
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 % ceny wywoławczej , wpłata w kasie urzędu gminy                                                     
   do dnia 12.08.2013 r. do godz.14 lub na konto : Bank Spółdzielczy I Oddz.Tarnów Op –                      
   Nr 29 8884 0004 2003 0032 4555 0008
   Terminem wpłaty wadium jest data zaksięgowania środków na koncie Urzędu Gminy
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
 
8.Wadium zwraca się po zakończonym przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia  19 sierpnia  2013 r. o godz.10 w budynku Urzędu
   Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
 
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864
     Ogłoszenie zostanie wywieszone na okres 30 dni od dn.11.07.2013 do dnia 9.08.2013 r.
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2013-07-11
Wersja XML