Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2013:Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich

Tarnów Opolski: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
Numer ogłoszenia: 331012 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 2.W zakres robót wchodzą roboty budowlane polegające na wykonaniu Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej której zakres obejmuje: - rozebranie pasa nawierzchni - oznakowanie robót, - dostawę materiałów, - wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, - wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem, - przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, - wykonanie osypki i zasypki zgodnie z dokumentacją projektową, - wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, - budowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl.S (SN 8) pełnościennych lub rur kamionkowych Crea Tiv o średnicy 200 mm i długości 120 mb, - montaż studni rewizyjnych Ø 425 mm PP sztuk 2, - budowę sieć wodociągowa PCV 110 mm PN 10-140 mb, - montaż armatury i kształtek na włączeniu z istniejącym wodociągiem i zabudowie hydrantu -zgodnie z dokumentacją projektową, - montaż rur osłonowych w miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym , - zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, - oznakowanie zabudowanej sieci wodociągowe, - odtworzenie terenu po robotach, - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji - obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu na drodze powiatowej (na czas budowy sieci) wykonuje Wykonawca prac. Opłatę za zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca prac. Opłatr za badanie wody i odbiory sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz ZGKiM Tarnów Opolski ponosi Wykonawca robót. Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: a)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 do SIWZ, b)Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 2) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 3) działania siły wyższej - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 4) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy 5) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp., termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu. 2. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o jakim mowa w ust. 1, na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności. 3. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. 4. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych. 5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dopuszcza się nieistotne zmiany umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski. pok. nr 6 (Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


DOCsiwzII.doc
PDFProjekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFRysunki.pdf
PDFSTWiOR.pdf
DOCZalacznik nr 7 -projekt_umowy.doc

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-08-16

 

 

 


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : GTE.271.06.2013

 

 

 

                         Tarnów Opolski, dn. 21.08.2013 r.

 

 

 

 

Zmiana SIWZ

 

 

 

 

W związku z prośbą Wykonawcy przesłaną w dniu 20.08.2013 r. o udostępnienie przedmiaru robót Zamawiający uzupełnia treść SIWZ poprzez dodanie do wykazu załączników przedmiaru robót.

 

 

 

PDFprzedmiar.pdf
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-08-21 


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : GTE.271.06.2013

 

 

 

                                                     Tarnów Opolski, dn. 26.08.2013 r.

 

 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

 

 

 

Wykonawca przesłał zapytanie:

 

Zwracam się z pytaniem dotyczącym wykonania sieci wodociągowej, która powinna zostać wykonana z materiału PVC 110. Czy jest możliwość wykonania w/w sieci z materiału PEHD110 metodą przewiertową?

 

 

Odpowiedź Zamawiającego:

 

Tak, istnieje taka możliwość.

 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-08-26


 

 

 


 

 

                                                       Tarnów Opolski, dn. 2 września 2013 r.

 

GTE.271.06.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

Dot. postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich”

 

Zamawiający – Gmina Tarnów Opolski, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że postępowanie zostało uniważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.).

 

Uzasadnienie:

 

W prowadzonym postępowaniu złożona zostały złożone 2 oferty:

- oferta nr 1 –Anbud – Krapkowice, ul. Basztowa 10, 47-300 Krapkowice– zaoferowana cena brutto 137 870,29 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 29/100), (oferta podlega odrzuceniu ze względu na niezgodność ze SIWZ), oferta nr 2 - Andrzej Krężel, Instalacje Grzewczo-Sanitarne, 46-060 Prószków, ul. Partyzancka 33- zaoferowana cena brutto 69 046,33 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć złotych 33/100). Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierzy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 65 000 zł brutto (słownie: sześćdzisiąt pięć tysięcy złotych brutto 00/100).

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszy oferty.

 

Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty, tj. Oferta z najniższa ceną, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej – Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania, w opraciu o art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.).

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-09-02

 
 
 
Wersja XML