Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej

 

 

Tarnów Opolski: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej
Numer ogłoszenia: 340088 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Istniejący mur oporowy został wykonany jako konstrukcja masywna, monolityczna, betonowa oraz częściowo murowana. Szczegółowy opis znajduje się w ekspertyzie stanu technicznego stanowiącej załącznik do SIWZ. Zakresem inwestycji jest remont muru oporowego przy kościele w Raszowej dz. nr 1078/273, przy ulicach Ozimskiej i Nakielskiej. Na podstawie wykonanej analizy stwierdzonych zniszczeń istniejącego muru oporowego proponuje się następujący sposób postępowania: - zbicie tynku zewnętrznego, - usunięcie skorodowanych części muru oporowego, - wykonanie szczelin dylatacyjnych, - naprawa powstałych spękań istniejącego muru poprzez zamontowanie w tych miejscach dodatkowego zbrojenia w postaci prętów stalowych ze stali nierdzewnej (tzw. szycie muru), - uzupełnienie powstałych ubytków w murze, - wykonanie nowych okładzin zewnętrznych (tynków renowacyjnych). Projektowane roboty nie zmieniają funkcji, warunków użytkowania i sposobu zagospodarowania terenu w stosunku do stanu obecnego i nie mają szkodliwego wpływu na środowisko. UWAGA W każdym miejscu, w którym w opisie przedmiotu zamówienia/specyfikacjach technicznych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) objętego zamówieniem wyposażenia albo wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia równoważnego albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych do opisanych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.20-6, 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy Wykaz podwykonawców

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pok. nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


DOCSIWZ[1].doc
PDFMur-Raszowa przedmiar.pdf
PDFOPIS - MUR.pdf
PDFOrzeczenie MUR-RASZOWA.pdf
PDFPLAN SYTUACYJNY.pdf
PDFROZWINIĘCIE MURU.pdf
PDFRYS. NR 1.pdf
PDFRYS. NR 2.pdf
PDFRYS. NR 3.pdf
PDFRYS. NR 4.pdf
PDFRYS. NR 5.pdf
PDFRYS. NR 6.pdf
PDFRYS. NR 7.pdf
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-08-23

 

 

 

 


                                                  Tarnów Opolski, dn. 9 września 2013 r.

 

 

GTE.271.07.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

Dot. postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej”.

Zamawiający – Gmina Tarnów Opolski, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że postępowanie zostało uniważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.).

 

Uzasadnienie:

 

W prowadzonym postępowaniu złożona została jedna oferta:

- oferta nr 1 –Zakład Usługowo-Budowlany Jarosław Matejuk, 45-441 Opole, ul. Kręta 41 – zaoferowana cena brutto 118 080,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt złotych brutto). Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierzy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 63 112 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwanaście złotych brutto 00/100).

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszy oferty.

 

Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty, tj. Oferta z najniższa ceną, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej – Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania, w opraciu o art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.).

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-09-09

 
 
 
Wersja XML