Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/17 z dnia 30.09.2016r.

 

Ogłoszenie nr 350846 - 2016 z dnia 2016-11-24 r.
Tarnów Opolski: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/17
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 316402-2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 318314 - 2016

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Gmina Tarnów Opolski
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Kopernika 10, Regon 000273991 , Karina Cebula-Gajowy Dyrektor, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich, ul. Szkolna 8, Regon 001193596, Joanna Migoń-Dyrektor , Przedszkole Publiczne w Kosorowicach, ul. Stefana Batorego 7, Regon 530581392, Małgorzata Przytocka Dyrektor, Publiczne Gimnazjum w Przyworach, ul. Krapkowicka, Regon 001193751 Małgorzata Cybulska po. Dyr., Publiczne Przedszkole w Przyworach, ul. Wiejska 56, Regon 530581400, Monika Cichoń-Dyrektor, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, 46-050 Nakło, ul.Strzelecka 49, Regon 01193604, Anna Piątkowska -Dyrektor, Gminny Ośrodek Kultury, 46-050 Tarnów Opolski, Os. Zakładowe 7, Regon 531160497, Ewa Loster -Dyrektor , Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o., 46-050 Przywory, ul. Wiejska 13,Regon 0000149902 NIP 754-033-46-88 Wojciech Sagański-Prezes Zarządu
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, krajowy numer identyfikacyjny 53141328300000, ul. ul. Dworcowa  6, 46050   Tarnów Opolski, państwo Polska, woj. opolskie, tel. 774 644 282, faks 774 644 282, e-mail zp@tarnowopolski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): Gmina Tarnów Opolski przeprowadza postępowanie w całości, a zamówienie zostanie udzielone również przez Gminę w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/17
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
 
II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału : węgiel gat. orzech, groszek, eko groszek, kostka, koks, miał węglowy na sezon grzewczy 2016/2017 r. do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski oraz innych. Dostawa polega na sprzedaży, transporcie i rozładunku opału do poszczególnych placówek. Przewidywane ilości: węgiel groszek 117 t, węgiel orzech 90,525 t, koks 8 t, miał węglowy 54 t, węgiel kostka gruby 50 t, węgiel eko-groszek 65 t. Wskazane ilości są ilością przewidywaną.Zamawiający może dokonać zmiany ilości towarów, bez prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę z tytułu dostarczenia mniejszej ilości towarów. Wykonawca powinien posiadać wystawiony przez producenta dokument potwierdzający wymagane przez zamawiającego parametry dostarczanego opału.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
 
II.5) Główny Kod CPV: 09111210-5
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017-dostawy węgla groszku do placówek oświatowych
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT39177.77
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
EKOSIL Zdzisław Dziedziuch,  biuro@ekosil.pl,  Handlowa 2c,  41-807,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 559,65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 559,65
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 563,34
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- węgiel orzech do placówek oświatowych
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT38380.54
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
EKOSIL Zdzisław Dziedziuch,  biuro@ekosil.pl,  Handlowa 2C,  41-807,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 589,17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 563,34
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 589,17
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- koks
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT4805.67
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
EKOSIL Zdzisław Dziedziuch,  biuro@ekosil.pl,  Handlowa 2c,  41-807,  Zabrze ,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 678,96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 678,96
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 735,54
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- miał węglowy
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT15863.58
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
EKOSIL Zdzisław Dziedziuch,  biuro@ekosil.pl,  Handlowa 2c,  41-807,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 317,34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 317,34
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 403,44
Waluta:
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- węgiel kostka gruby
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT27148.40
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
EKOSIL Zdzisław Dziedziuch,  biuro@ekosil.pl,  Handlowa 2c,  41-807,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 659,28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 659,28
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 674,04
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 6   NAZWA: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- węgiel eko groszek
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT40494.67
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
EKOSIL Zdzisław Dziedziuch,  biuro@ekosil.pl,  Handlowa 2c,  41-807,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 756,45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 538,74
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 756,45
Waluta:
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 7   NAZWA: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017-dostawy węgla groszku
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT15721.76
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
EKOSIL Zdzisław Dziedziuch,  biuro@ekosil.pl,  Handlowa 2c,  41-807,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 597,78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 597,78
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 597,78
Waluta:
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 8   NAZWA: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- węgiel orzech
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT9072.98
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
EKOSIL Zdzisław Dziedziuch,  biuro@ekosil.pl,  Handlowa 2c,  41-807,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 627,30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 627,30
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 627,30
Waluta:
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej „ustawą Pzp”. –Zamawiający, informuje, że zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 17.10.2016 r. o godz. 9:00.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 17.10.2016 r. o godz. 9:15.

  

 

Ogłoszenie nr 318314 - 2016 z dnia 2016-10-05 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 316402-2016
Data: 30/09/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Tarnów Opolski, Krajowy numer identyfikacyjny 53141328300000, ul. ul. Dworcowa  6, 46050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 774 644 282, faks 774 644 282.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Kopernika 10, NIP991-02-17-913 , Karina Cebula-Gajowy Dyrektor, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich, ul. Szkolna 8, NIP991-02-17-824, Joanna Migoń-Dyrektor , Przedszkole Publiczne w Kosorowicach, ul. Stefana Batorego 7, NIP 991-02-17-847, Małgorzata Przytocka Dyrektor, Publiczne Gimnazjum w Przyworach, ul. Krapkowicka, NIP 991-02-17-876 Małgorzata Cybulska po. Dyr., Publiczne Przedszkole w Przyworach, ul. Wiejska 56, NIP 991-02-17-959, Monika Cichoń-Dyrektor, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, 46-050 Nakło, ul.Strzelecka 49, Regon 01193604 NIP 991-02-17-899, Anna Piątkowska -Dyrektor, Gminny Ośrodek Kultury, 46-050 Tarnów Opolski, Os. Zakładowe 7, NIP 754-21-97-735, Ewa Loster -Dyrektor , Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o., 46-050 Przywory, ul. Wiejska 13,Regon 0000149902 NIP 754-033-46-88 Wojciech Sagański-Prezes Zarządu
W ogłoszeniu powinno być: Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Kopernika 10, Regon 000273991 , Karina Cebula-Gajowy Dyrektor, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich, ul. Szkolna 8, Regon 001193596, Joanna Migoń-Dyrektor , Przedszkole Publiczne w Kosorowicach, ul. Stefana Batorego 7, Regon 530581392, Małgorzata Przytocka Dyrektor, Publiczne Gimnazjum w Przyworach, ul. Krapkowicka, Regon 001193751 Małgorzata Cybulska po. Dyr., Publiczne Przedszkole w Przyworach, ul. Wiejska 56, Regon 530581400, Monika Cichoń-Dyrektor, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, 46-050 Nakło, ul.Strzelecka 49, Regon 01193604, Anna Piątkowska -Dyrektor, Gminny Ośrodek Kultury, 46-050 Tarnów Opolski, Os. Zakładowe 7, Regon 531160497, Ewa Loster -Dyrektor , Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o., 46-050 Przywory, ul. Wiejska 13,Regon 0000149902 NIP 754-033-46-88 Wojciech Sagański-Prezes Zarządu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: cena 60 wartośc opałowa/kalorycznośc
W ogłoszeniu powinno być: cena 60 wartość opałowa/kaloryczność 40

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 10/10/2016, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 13/10/2016, godzina: 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt: Część 1
W ogłoszeniu jest: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017-dostawy węgla groszku
W ogłoszeniu powinno być: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017-dostawy węgla groszku do placówek oświatowych

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt: Część 2
W ogłoszeniu jest: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- węgiel orzech
W ogłoszeniu powinno być: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- węgiel orzech do placówek oświatowych

 


Tarnów Opolski: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

tak 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Gmina Tarnów Opolski

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

tak 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Kopernika 10, NIP991-02-17-913 , Karina Cebula-Gajowy Dyrektor, 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich, ul. Szkolna 8, NIP991-02-17-824, Joanna Migoń-Dyrektor , 

Przedszkole Publiczne w Kosorowicach, ul. Stefana Batorego 7, NIP 991-02-17-847, Małgorzata Przytocka Dyrektor, 

Publiczne Gimnazjum w Przyworach, ul. Krapkowicka, NIP 991-02-17-876 Małgorzata Cybulska po. Dyr., 

Publiczne Przedszkole w Przyworach, ul. Wiejska 56, NIP 991-02-17-959, Monika Cichoń-Dyrektor, 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, 46-050 Nakło, ul.Strzelecka 49, Regon 01193604 NIP 991-02-17-899, Anna Piątkowska -Dyrektor, 

Gminny Ośrodek Kultury, 46-050 Tarnów Opolski, Os. Zakładowe 7, NIP 754-21-97-735, Ewa Loster -Dyrektor , 

Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o., 46-050 Przywory, ul. Wiejska 13,Regon 0000149902 NIP 754-033-46-88 Wojciech Sagański-Prezes Zarządu 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, krajowy numer identyfikacyjny 53141328300000, ul. ul. Dworcowa  6, 46050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo , tel. 774 644 282, e-mail zp@tarnowopolski.pl, faks 774 644 282. 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.tarnowopolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

Gmina Tarnów Opolski przeprowadza postępowanie w całości, a zamówienie zostanie udzielone również przez Gminę w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających.

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

tak 

www.bip.tarnowopolski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 

nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak 

Inny sposób: 

forma pisemna

Adres: 

Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/17

Numer referencyjny: ZPE.271.04.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału : węgiel gat. orzech, groszek, eko groszek, kostka, koks, miał węglowy na sezon grzewczy 2016/2017 r. do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski oraz innych. Dostawa polega na sprzedaży, transporcie i rozładunku opału do poszczególnych placówek. Przewidywane ilości: węgiel groszek 117 t, węgiel orzech 90,525 t, koks 8 t, miał węglowy 54 t, węgiel kostka gruby 50 t, węgiel eko-groszek 65 t. Wskazane ilości są ilością przewidywaną.Zamawiający może dokonać zmiany ilości towarów, bez prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę z tytułu dostarczenia mniejszej ilości towarów. Wykonawca powinien posiadać wystawiony przez producenta dokument potwierdzający wymagane przez zamawiającego parametry dostarczanego opału. 

II.5) Główny kod CPV: 09111210-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w powyższym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w powyższym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w powyższym zakresie. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Ofertę na formularzu ofertowym wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA do SIWZ (art. 24 ust. 11 ustawy)

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

nie 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

nie 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Aukcja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
wartośc opałowa/kalorycznośc  

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie ze względu na co najmniej jeden z następujących warunków: 1)zmiany są korzystne dla Zamawiającego np.: a.obniżające koszty wykonania zamówienia; b.poprawa wartości sprawności wykonania zamówienia; c.podniesienie bezpieczeństwa 2)obiektywnie jest to niezbędne do zachowania umowy i realizacji celów, dla których umowa została zawarta. 3)są konsekwencją zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 10/10/2016, godzina: 09:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część nr: 1    Nazwa: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017-dostawy węgla groszku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- węgiel groszek 117 ton, popiół<8,0%, zawartość siarki <0,9%, 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteria Znaczenie
cena 60
wartosc opałowa/kalorycznośc 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 2    Nazwa: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- węgiel orzech 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- węgiel orzech 90,525 ton, popiół<5%, siarka<0,5% 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteria Znaczenie
cena 60
wartośc opałowa/kalorycznośc 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 3    Nazwa: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- koks 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- koks -8 t, popiół <10%, zawartość siarki <0,8% 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteria Znaczenie
cena 60
wartośc opałowa/kalorycznośc 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 4    Nazwa: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- miał węglowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- miał węglowy 54 t, popiół<10%, siarka<0,8% 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteria Znaczenie
cena 60
wartośc opałowa/kalorycznośc 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 5    Nazwa: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- węgiel kostka gruby

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- węgiel kostka gruby o wym. 40-80 mm 50 t, popiół<8%, siarka<0,6% 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteria Znaczenie
cena 60
wartośc opałowa/kalorycznośc 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 6    Nazwa: Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- węgiel eko groszek 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski i innych w sezonie grzewczym 2016/2017- węgiel eko groszek 65 t, zawartość miału <10%, zawartość popiołu<8%, zawartość siarki < 0,8% 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryteria Znaczenie
cena 60
wartośc opałowa/kalorycznośc 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

DOCSIWZ_dostawy_opału_na_sezon_2016-17_II.doc

DOCZał__Nr_1_do_SIWZ.doc

DOCZał__Nr_2_do_SIWZ.doc

DOCZał__Nr_3_do_SIWZ.doc

DOCZał__Nr_4_do_SIWZ.doc

Wersja XML