Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIA 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie niruchomości zabudowanej przeznaczonej pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w m. Walidrogi


                               O G Ł O S Z E N I E           

                    o  p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m

                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II  nieograniczony              

                 przetarg ustny na zbycie  nieruchomości  zabudowanej przeznaczonej pod

                 usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Walidrogi

                                                 

1.Nieruchomości  przeznaczone do przetargu oznaczone są działką nr 705/155 km 1   

   zabudowana obręb Walidrogi 

 

2.Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych

   prowadzi Kw.Nr  76105

 

3.Cena wywoławcza  dla nieruchomości oznaczonej  numerem działki  wynosi:

    705/155 o pow.0.0924 ha                   cena wywoławcza                80 000 zł

 

   Podatek Vat  nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za nieruchomość

 

4. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walidrogi nieruchomość zabudowana przeznaczona 

    jest pod  usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

5.Nieruchomości  stanowiące  przedmiot przetargu jest bez obciążeń, ograniczeń i zobowiązań.

 

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium

   w wysokości : 10 %  ceny wywoławczej  , wpłata w kasie urzędu  gminy                                                     

   do dnia 30.10.2013 r. do godz.14 lub na konto : Bank  Spółdzielczy I Oddz.Tarnów Op

    – Nr  29 8884 0004 2003 0032 4555 0008

 

7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie

   na poczet  ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się

   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.

 

8.Wadium zwraca się po zakończonym  przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

9.Przetarg odbędzie się dnia 4 listopada  2013  r. o godz.10 w budynku Urzędu

   Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

 

10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów

     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu

     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 

11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.

     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można

     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864 .

     Ogłoszenie zostanie wywieszone na okres 30 dni od dnia 26.09.2013 do dnia 25.10.2013 r.

 

                                                                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                       -//-

                                                                                                                                                                            Krzysztof Mutz
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2013-09-24
Wersja XML