Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich.

Tarnów Opolski: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich.
Numer ogłoszenia: 354214 - 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 2.W zakres robót wchodzą roboty budowlane polegające na wykonaniu Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej której zakres obejmuje: - rozebranie pasa nawierzchni - oznakowanie robót, - dostawę materiałów, - wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, - wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem, - przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, - wykonanie osypki i zasypki zgodnie z dokumentacją projektową, - wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, - budowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl.S (SN 8) pełnościennych lub rur kamionkowych Crea Tiv o średnicy 200 mm i długości 120 mb, - montaż studni rewizyjnych Ø 425 mm PP sztuk 2, - budowę sieć wodociągowa PCV 110 mm PN 10-140 mb, - montaż armatury i kształtek na włączeniu z istniejącym wodociągiem i zabudowie hydrantu -zgodnie z dokumentacją projektową, - montaż rur osłonowych w miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym , - zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, - oznakowanie zabudowanej sieci wodociągowe, - odtworzenie terenu po robotach, - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji - obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu na drodze powiatowej (na czas budowy sieci) wykonuje Wykonawca prac. Opłatę za zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca prac. Opłatr za badanie wody i odbiory sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz ZGKiM Tarnów Opolski ponosi Wykonawca robót. Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: a)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 do SIWZ, b)Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ,..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 2) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 3) działania siły wyższej - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 4) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy 5) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp., termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu. 2. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o jakim mowa w ust. 1, na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności. 3. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót. 4. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych. 5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dopuszcza się nieistotne zmiany umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski. pok. nr 6 (Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOCsiwzIII.doc
PDFProjekt Budowlano-Wykonawczy.pdf
PDFprzedmiar.pdf
PDFRysunki.pdf
PDFSTWiOR.pdf
DOCZalacznik nr 7 -projekt_umowy.doc

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-09-02 


 

 

                                                                                              Tarnów Opolski, 17.09.2013 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


 

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich”

 

 

 

 

 

 

 

Nr sprawy

GTE.271.08.2013

 

 

 

I.A. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113,  poz. 759  z późn. zm.) zawiadamiamy Państwa, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dokonano następującego wyboru:

 

wybrano ofertę nr 2:

 

 

ZŁOŻONA PRZEZ:

 

Andrzej Krężel

Instalacje Grzewczo-Sanitarne

ul. Partyzancka 33

46-060 Prószków

 

 

UZASADNIENIE WYBORU

Wybrana oferta spełniała wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów, po przeliczeniu ceny wykonania roboty budowlanej (kryterium oceny ofert) na punkty, w/g ustalonego w specyfikacji wzoru. Złożona oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

PODPISANIE UMOWY

W sprawie podpisania umowy dot. w/w postępowania zostaną Państwo powiadomieni odrębnie.

 

TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W/S NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ ZAWARTA

Termin zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2

I.B.  STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT WRAZ Z PUNKTACJĄ

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1 Ustawy przekazujemy na załączonym zestawieniu streszczenie oferty, zawierające przyznaną łączną punktację:

 

 

 

 


Lp.

 

Nazwa i adres  Wykonawcy

 

Ogółem punktacja oferty

 

(kryterium cena -100%)

 

1

 

Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD

Anna Stryczek-Janicka

ul. Kępska 10

45-129 Opole

51,90

2

Andrzej Krężel

Instalacje Grzewczo-Sanitarne

ul. Partyzancka 33

46-060 Prószków

100

  
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystian Wojtala
Data wytworzenia: 2013-09-17

 

 

 


 

 

Tarnów Opolski: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich
Numer ogłoszenia: 395602 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 354214 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 2.W zakres robót wchodzą roboty budowlane polegające na wykonaniu Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej której zakres obejmuje: - rozebranie pasa nawierzchni - oznakowanie robót, - dostawę materiałów, - wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, - wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem, - przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, - wykonanie osypki i zasypki zgodnie z dokumentacją projektową, - wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, - budowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl.S (SN 8) pełnościennych lub rur kamionkowych Crea Tiv o średnicy 200 mm i długości 120 mb, - montaż studni rewizyjnych Ø 425 mm PP sztuk 2, - budowę sieć wodociągowa PCV 110 mm PN 10-140 mb, - montaż armatury i kształtek na włączeniu z istniejącym wodociągiem i zabudowie hydrantu -zgodnie z dokumentacją projektową, - montaż rur osłonowych w miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym , - zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, - oznakowanie zabudowanej sieci wodociągowe, - odtworzenie terenu po robotach, - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji - obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. Projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu na drodze powiatowej (na czas budowy sieci) wykonuje Wykonawca prac. Opłatę za zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca prac. Opłatr za badanie wody i odbiory sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz ZGKiM Tarnów Opolski ponosi Wykonawca robót. Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: a)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 do SIWZ, b)Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51731,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-09-30

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Wersja XML