Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Potwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem

Miejsce złożenia wniosku:
Wniosek należy składać w Biurze Obsługi Klienta
lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Tarnów Opolski pokój nr 6,
tel.774640851,
w godz. 7:00-16:00 (poniedziałek),
7:00-15:00 (wtorek-czwartek),
7:00-14:00 (piątek)

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie potwierdzenia za zgodność z oryginałem,
- oryginały i kopie dokumentów,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za uzyskanie potwierdzenia.

Opłaty:
Opłata skarbowa za zgodność kserokopii z oryginałem  5 zł od każdej strony.
Nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej bądź są z niej zwolnione (ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Opłaty wnosi się w kasie Urzędu Gminy

Termin rozpatrzenia wniosku:
Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., poz. 1628 tekst jednolity).

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Wersja XML