Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2013:Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski

 

Tarnów Opolski: Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
Numer ogłoszenia: 330050 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 400 35 50, faks 77 400 35 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: A)Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 1.Przedmiot zamówienia w danej części obejmuje: 1)Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim w ramach projektu: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski, realizowanego w ramach działania 8.3 programu Innowacyjna gospodarka. 2)Opieka serwisowa posprzedażna sprzętu i oprogramowania. 2.Podstawowy zakres prac w danej części obejmuje: 1)Zakup i dostawę 30 zestawów komputerów (stacjonarnych), w skład zestawu wchodzi: monitor, klawiatura, mysz, system operacyjny, stacja robocza, router z przeznaczeniem dla wskazanych gospodarstw domowych jako grupy docelowej 2)Zakup i dostawę 10 zestawów komputerowych , w skład zestawu wchodzi: monitor, klawiatura, mysz, system operacyjny, stacja robocza z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Tarnowie Opolskim 3)Zapewnienie corocznej aktualizacji oprogramowania i licencji do dnia 31.12.2014 r., 4)Zakup i dostawę nowego oprogramowania dla 40 zestawów komputerowych, w skład oprogramowania wchodzi: pakiet biurowy oraz oprogramowanie antywirusowe; 5)Opieka serwisowa posprzedażna sprzętu i oprogramowania do dnia 31.12.2014 r.; 6)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania wobec specyfikacji zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ - (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Sprzęt i oprogramowanie). B)Zadanie 2 - Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu wraz z instalacją oraz obsługą serwisową. 1.Przedmiot zamówienia w danej części obejmuje: 1)Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 30 rodzin będących uczestnikami projektu oraz 1 szt. do publicznego punktu dostępu do Internetu przez okres do dnia 31.12.2014 r., wraz z instalacją. 2)Prace instalacyjne i konfiguracyjne - 30 rodzin + 1 publiczny punkt dostępu do Internetu (10 komputerów). 2.Podstawowy zakres prac w danej części obejmuje: a)Dostarczenie Internetu do 30 gospodarstw domowych oraz 1 publicznego punktu dostępu do Internetu (łącznie 40 komputerów) na terenie Gminy Tarnów Opolski z wykorzystaniem dostępnej sieci dostępowej oraz posiadanej technologii i urządzeń. b)Prace instalacyjne i konfiguracyjne - 30 rodzin (30 komputerów) + 1 publiczny punkt dostępu do Internetu (10 komputerów). c)Szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla uczestników projektu 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania wobec specyfikacji zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ -(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -Usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu wraz z instalacją, szkoleniami oraz obsługą serwisową). UWAGA W każdym miejscu, w którym w opisie przedmiotu zamówienia/specyfikacjach technicznych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) objętego zamówieniem wyposażenia albo wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia równoważnego albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych do opisanych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4, 72.41.10.00-4, 72.31.80.00-7, 32.42.00.00-3, 30.21.33.00-8, 80.53.31.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 8.000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy, 00/100), 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 1)w pieniądzu; 2)w poręczeniach bankowych; 3)w poręczeniach SKOK-u; 4)w gwarancjach bankowych; 5)w gwarancjach ubezpieczeniowych; 6)w poręczeniach z art. 45 ust 6 pkt 5 Ustawy. 3.Wadium w formie pieniężnej Wykonawca wnosi przelewem na rachunek Zamawiającego o numerze: 08 8884 0004 2003 0032 6559 0004 W tytule przelewu Wykonawca powinien dopisać: Dotyczy: Wadium - Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski. 4.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, ofertę uważa się za skutecznie zabezpieczoną, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium określoną w ust. 1 przed upływem terminu składania ofert. 5.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w pozostałych formach określonych w ust. 2 zaleca się aby oryginał dokumentu wadialnego został złożony przed upływem terminu składania ofert załączając go do oferty składanej przez Wykonawcę. 6.W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium. Okoliczności te muszą obejmować zdarzenia wskazane przepisami art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy: 1)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw; 2)jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Poza tym, z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od terminu składania ofert. 7.Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8.Brak zabezpieczenia oferty wadium stosownie do wymagań spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 9.Termin związania ofertą wynosi 30 dni dla każdej części (licząc dzień pierwszy - dzień składania ofert).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wpłacenia /wniesienia/ wadium. Oferta na formularzu ofertowym (Zał. 1)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Wzór umowy niezakwestionowany przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert zostaje przyjęty bez zastrzeżeń. 3.Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 4.W razie nienależytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 5.O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony faksem, drogą elektroniczną, lub pisemnie, np. za pośrednictwem poczty. 6.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 1)Zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie. 2)Jeżeli wystąpiły okoliczności, których strony przy dołożeniu należytej staranności na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły. 3)Jeżeli nastąpiła zmiana wymogów, nowe zalecenia ze strony Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (Instytucji Pośredniczącej). 4)Wykonawca może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres proporcjonalny do czasu opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpiło podczas produkcji sprzętu lub w czasie jego transportu i było następstwem siły wyższej skutkującej wstrzymaniem produkcji sprzętu lub jego podzespołów, albo uniemożliwiającej bezpieczną spedycję sprzętu. 5)Wystąpienie przesłanki uzasadniającej konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca musi udokumentować. Dokumenty uzasadniające przyczyny opóźnienia Wykonawca załączy do wniosku o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. 6)Zamawiający dopuszcza zmianę zaoferowanego modelu sprzętu lub jego podzespołu w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu sprzętu lub podzespołu z produkcji przez producenta, a dostępny będzie sprzęt o parametrach nie gorszych niż wynikających z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie. Wycofanie modelu sprzętu objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować. 7)Zamawiający dopuszcza zmianę zaoferowanego modelu sprzętu na model nowszy o parametrach nie gorszych niż wynikających z umowy, pod warunkiem, że cena sprzętu nowszego nie będzie wyższa niż cena sprzętu wskazanego w ofercie. 8)Nie jest dopuszczalna zmiana po stronie Wykonawcy z wyjątkiem: sukcesji generalnej, przekształcenia, sukcesji z mocy prawa. 9)Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 10)Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie pisemne uzasadnienie sporządzone przez komisję powołaną przez Zamawiającego. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7.W złożonej ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT), zgodną z obowiązującymi Wykonawcę przepisami. 8.Jeżeli wybór oferty Wykonawcy prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do podanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9.Cena musi uwzględniać wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, włącznie z kosztami dostawy, ubezpieczenia, cła i opłat celnych (jeśli występują).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim ul. Osiedle Zakładowe 7 46-050 Tarnów Opolski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim ul. Osiedle Zakładowe 7 46-050 Tarnów Opolski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


DOCSIWZ.doc
DOCZalacznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCZalacznik nr 2 do SIWZ.doc
DOCZalacznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCZalacznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCZalacznik nr 5 do SIWZ.doc
DOCZalacznik nr 6 do SIWZ.doc
DOCZalacznik nr 7 do SIWZ.doc 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-08-14

 

 

 

 


 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 333316 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 330050 - 2013 data 14.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 400 35 50, fax. 77 400 35 50.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Numer ogłoszenia: 333316 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 330050 - 2013 data 14.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 400 35 50, fax. 77 400 35 50.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

PDFzmiana SIWZ.pdf
DOCSIWZ po zmianach.doc
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-08-19

 

 

 


 

                                                                    Tarnów Opolski, dn. 05.09.2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu

do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.:

,,Zapobieganie  wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski"

 

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113,  poz. 759  z późn. zm.) zawiadamiamy Państwa, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dokonano następującego wyboru:

Wybrano ofertę nr 1:

UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

ul. Królowej Korony Polskiej 21

70-486 Szczecin

Oferta złożona przez Unizeto jest ofertą spełniającą wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jako jedyna oferta złożona w postępowaniu, niepodlegająca jednocześnie odrzuceniu, została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. Złożona oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W sprawie podpisania umowy dot. w/w postępowania zostaną Państwo powiadomieni odrębnie

TERMIN PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W/S NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ ZAWARTA

Termin zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1) ppkt a)


PDFWybór oferty najkorzystniejszej.pdf
PDFwybor oferty najkorzystniejszej.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-09-05

 

 

 


Tarnów Opolski: Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski
Numer ogłoszenia: 371494 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330050 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 400 35 50, faks 77 400 35 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: A)Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 1.Przedmiot zamówienia w danej części obejmuje: 1)Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim w ramach projektu: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tarnów Opolski, realizowanego w ramach działania 8.3 programu Innowacyjna gospodarka. 2)Opieka serwisowa posprzedażna sprzętu i oprogramowania. 2.Podstawowy zakres prac w danej części obejmuje: 1)Zakup i dostawę 30 zestawów komputerów (stacjonarnych), w skład zestawu wchodzi: monitor, klawiatura, mysz, system operacyjny, stacja robocza, router z przeznaczeniem dla wskazanych gospodarstw domowych jako grupy docelowej 2)Zakup i dostawę 10 zestawów komputerowych , w skład zestawu wchodzi: monitor, klawiatura, mysz, system operacyjny, stacja robocza z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Tarnowie Opolskim 3)Zapewnienie corocznej aktualizacji oprogramowania i licencji do dnia 31.12.2014 r., 4)Zakup i dostawę nowego oprogramowania dla 40 zestawów komputerowych, w skład oprogramowania wchodzi: pakiet biurowy oraz oprogramowanie antywirusowe; 5)Opieka serwisowa posprzedażna sprzętu i oprogramowania do dnia 31.12.2014 r.; 6)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania wobec specyfikacji zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ - (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Sprzęt i oprogramowanie). B)Zadanie 2 - Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu wraz z instalacją oraz obsługą serwisową. 1.Przedmiot zamówienia w danej części obejmuje: 1)Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 30 rodzin będących uczestnikami projektu oraz 1 szt. do publicznego punktu dostępu do Internetu przez okres do dnia 31.12.2014 r., wraz z instalacją. 2)Prace instalacyjne i konfiguracyjne - 30 rodzin + 1 publiczny punkt dostępu do Internetu (10 komputerów). 2.Podstawowy zakres prac w danej części obejmuje: a)Dostarczenie Internetu do 30 gospodarstw domowych oraz 1 publicznego punktu dostępu do Internetu (łącznie 40 komputerów) na terenie Gminy Tarnów Opolski z wykorzystaniem dostępnej sieci dostępowej oraz posiadanej technologii i urządzeń. b)Prace instalacyjne i konfiguracyjne - 30 rodzin (30 komputerów) + 1 publiczny punkt dostępu do Internetu (10 komputerów). c)Szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla uczestników projektu 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania wobec specyfikacji zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ -(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -Usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu wraz z instalacją, szkoleniami oraz obsługą serwisową). UWAGA W każdym miejscu, w którym w opisie przedmiotu zamówienia/specyfikacjach technicznych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) objętego zamówieniem wyposażenia albo wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia równoważnego albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych do opisanych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4, 72.41.10.00-4, 72.31.80.00-7, 32.42.00.00-3, 30.21.33.00-8, 80.53.31.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 311707,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-09-12
 
 
Wersja XML