Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE 2013: Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op .

 

 

 

                                                                           O G Ł O S Z E N I E           

 

                                      o  p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m

 

  Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości
  w Tarnowie Op  .

 

 

 

 

1.Nieruchomości  przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o numerach:

   1341/6, 1342/6, 1348/6, 1349/6, 1353/6 obręb Tarnów Op ul.Zielona .

2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych

   prowadzi Kw.Nr   76162,

3.Cena wywoławcza  dla nieruchomości oznaczonych numerami działek  wynosi:

    1341/6 o pow.0.0799 ha   cena wywoławcza                   55 930 zł   Tarnów Op

    1342/6 o pow.0.0737 ha   cena wywoławcza                   51 590 zł    ul.Zielona

    1348/6 o pow.0.0752 ha   cena wywoławcza                   52 640 zł

    1349/6 o pow.0.0772 ha   cena wywoławcza                   54 000 zł

 

 

   Podatek  Vat  nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za nieruchomość

 

4. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op  nieruchomości przeznaczone

    są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną .

 

5.Nieruchomości  stanowiące  przedmiot przetargu nie są obciążone , nie ma przeszkód

   w rozporządzaniu nimi, brak zobowiązań wobec tych nieruchomości.

 

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium

 

   w wysokości : 10 %  ceny wywoławczej  , wpłata w kasie urzędu  gminy                                                       

   do dnia 15.11.2013 r. do godz.14 lub na konto :  Bank  Spółdzielczy Oddz.Tarnow Op

   – Nr  29 8884 0004 2003 0032 4555 0008

 

7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie

   na poczet  ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się

   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.

 

8.Wadium  podlega zwrotowi na wskazane konto w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania

    przetargu

9.Przetarg odbędzie się dnia 18 listopada  2013  r. o godz.10  w budynku Urzędu

   Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

 

10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów

     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu

     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.

     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można

     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864

     Ogłoszenie od dnia 10.10.13 do dnia 08.11.2013 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2013-10-10
Wersja XML