Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski

Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski
Numer ogłoszenia: 148 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 476614 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Tarnów Opolski. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Szacunkowe zużycie w energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi: Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną 43 Całkowita moc umowna [kW] 73,23 Grupa taryfowa wg OSD po zmianie C12b Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 407,6 Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Kolejna zmiana Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego: Umowy sprzedażowe z zawarto na czas do 31.12.2013, umowy dystrybucyjne - na czas nieokreślony Sposób wypowiedzenia umów:Umowy nie wymagają wypowiedzenia. Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy:Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii:Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2 Informacja o płatnikach Płatnikiem jest Gmina Tarnów Opolski Informacja o OSD TAURON Dystrybucja SA W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętych przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości. Wykonawca powinien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 6 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134109,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2014-01-02
Wersja XML