Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła z dnia 16.06.2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534125-N-2017
Data: 16/06/2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polska, Krajowy numer identyfikacyjny 53141328300000, ul. ul. Dworcowa  6, 46050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 282, e-mail zp@tarnowopolski.pl, faks 774 644 282.
Adres strony internetowej (url): www.bip.tarnowopolski.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-26, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-29, godzina: 10:00,

 


Ogłoszenie nr 534125-N-2017 z dnia 2017-06-16 r. 

 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
poddziałanie 3.1.2. Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej, RPO WO 2014-20O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, krajowy numer identyfikacyjny 53141328300000, ul. ul. Dworcowa  6 , 46050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 282, , e-mail zp@tarnowopolski.pl, , faks 774 644 282. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.tarnowopolski.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.bip.tarnowopolski.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w formie pisemnej 
Adres: 
Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła 
Numer referencyjny: ZPE.271.03.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla następujących tematów: Część 1. „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Dworcowej, Kopernika w Tarnowie Opolskim z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo - rowerowego - opracowanie dokumentacji” Część 2. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Kościuszki (lewa strona patrząc od ul. Klimasa) - opracowanie dokumentacji” Część 3. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Klimasa od skrzyżowania z ul. Nakielską do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 po prawej stronie ) - opracowanie dokumentacji” Część 4. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej od skrzyżowania z ul Cmentarną do skrzyżowania z ul. Tarnowską w Nakle ( po prawej stronie ) - opracowanie dokumentacji ” Część 5. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej od skrzyżowania z ul Klimasa do skrzyżowania z ul. Cmentarną - opracowanie dokumentacji ” wraz z uzyskaniem decyzji lub zatwierdzenia zgłoszenia. 

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości do 50 000 zł (10 000 zł dla każdej części zamówienia), tj. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 2. Wielkość lub zakres zamówienia dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej lub jej aktualizacji w oparciu o m.in. uwarunkowania terenowe, analizę ruchu, pomiary natężenia ruchu, dostarczone przez Zamawiającego materiały pomocnicze, oraz zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 3. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-20 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: a) osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: Część 1 – 5 Projektant branży drogowej – posiadający: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności drogowej lub uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie dróg potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)*; Projektant branży instalacyjnej– posiadający: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacji sanitarnych lub uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)*; *Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 oraz oświadczenie o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych stanowiące załącznik nr 3a do niniejszej IDW, b) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: Część 1 Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Dworcowej, Kopernika w Tarnowie Opolskim z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo - rowerowego - opracowanie dokumentacji”: 2 usług, dla których została wydana decyzja pozwolenia na budowę lub Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej, której przedmiot obejmował sporządzenie projektu budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego o długości nie mniejszej niż 200 m, Część 2 "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Kościuszki (lewa strona patrząc od ul Klimasa) - opracowanie dokumentacji: 2 usług, dla których została wydana decyzja pozwolenia na budowę lub Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej, której przedmiot obejmował sporządzenie projektu budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego o długości nie mniejszej niż 100 m, Część 3 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Klimasa od skrzyżowania z ul Nakielską do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 po prawej stronie ) - pracowanie dokumentacji : 2 usług, dla których została wydana decyzja pozwolenia na budowę lub Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej, której przedmiot obejmował sporządzenie projektu budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego o długości nie mniejszej niż 600 m, Część 4 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej od skrzyżowania z ul Cmentarną do skrzyżowania z skrzyżowania z ul. Tarnowską w Nakle ( po prawej stronie ) - opracowanie dokumentacji: 2 usług, dla których została wydana decyzja pozwolenia na budowę lub Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej, której przedmiot obejmował sporządzenie projektu budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego o długości nie mniejszej niż 400 m, Część 5 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej od skrzyżowania z ul Klimasa do skrzyżowania z ul. Cmentarną - opracowanie dokumentacji: 2 usług, dla których została wydana decyzja pozwolenia na budowę lub Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej, której przedmiot obejmował sporządzenie projektu budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego o długości nie mniejszej niż 100 m, UWAGA: 1) Pod pojęciem „projekt budowlany” należy rozumieć opracowanie sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 2) Pod pojęciem „Zezwolenie na Realizację inwestycji Drogowej” ZRID, należy rozumieć decyzję wydaną na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 1, art. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. 3) Pod pojęciem „decyzja pozwolenia na budowę” rozumie się decyzję wydaną na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bu¬dowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 4) Pod pojęciem „budowa” należy rozumieć definicję zawartą w art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane. 5) Pod pojęciem „przebudowa” należy rozumieć definicję zawartą w art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawców następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW zgodnie z art. 25a ust. 1 u.p.z.p 2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który: a) polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10; b) Zamawiający także żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale 10, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. 2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu. 3. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Zamawiający w celu prawidłowego przebiegu procedury zamówienia publicznego zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2f u.p.z.p. wzywa Wykonawców do złożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów: a. potwierdzających, że spełniają oni warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z zapisami Rozdziału 9 oraz 10 niniejszej SIWZ, w tym b. dokumenty dotyczące podmiotów o których mowa w art. 22a u.p.z.p., oraz c. podwykonawców nie będących podmiotami, o których mowa w art. 22a u.p.z.p. - wraz z formularzem oferty, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 2. 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert Wykonawcy, bez dodatkowego wezwania Zamawiającego, przekazują oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: a) osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: Część 1 – 5 Projektant branży drogowej – posiadający: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności drogowej lub uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie dróg potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)*; Projektant branży instalacyjnej– posiadający: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacji sanitarnych lub uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)*; *Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 oraz oświadczenie o posiadaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych stanowiące załącznik nr 3a do niniejszej IDW, b) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: Część 1 Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Dworcowej, Kopernika w Tarnowie Opolskim z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo - rowerowego - opracowanie dokumentacji”: 2 usług, dla których została wydana decyzja pozwolenia na budowę lub Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej, której przedmiot obejmował sporządzenie projektu budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego o długości nie mniejszej niż 200 m, Część 2 "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Kościuszki (lewa strona patrząc od ul Klimasa) - opracowanie dokumentacji: 2 usług, dla których została wydana decyzja pozwolenia na budowę lub Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej, której przedmiot obejmował sporządzenie projektu budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego o długości nie mniejszej niż 100 m, Część 3 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Klimasa od skrzyżowania z ul Nakielską do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 po prawej stronie ) - pracowanie dokumentacji : 2 usług, dla których została wydana decyzja pozwolenia na budowę lub Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej, której przedmiot obejmował sporządzenie projektu budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego o długości nie mniejszej niż 600 m, Część 4 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej od skrzyżowania z ul Cmentarną do skrzyżowania z skrzyżowania z ul. Tarnowską w Nakle ( po prawej stronie ) - opracowanie dokumentacji: 2 usług, dla których została wydana decyzja pozwolenia na budowę lub Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej, której przedmiot obejmował sporządzenie projektu budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego o długości nie mniejszej niż 400 m, Część 5 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej od skrzyżowania z ul Klimasa do skrzyżowania z ul. Cmentarną - opracowanie dokumentacji: 2 usług, dla których została wydana decyzja pozwolenia na budowę lub Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej, której przedmiot obejmował sporządzenie projektu budowlanego w zakresie budowy lub przebudowy ciągu pieszo-rowerowego o długości nie mniejszej niż 100 m, UWAGA: 1) Pod pojęciem „projekt budowlany” należy rozumieć opracowanie sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 2) Pod pojęciem „Zezwolenie na Realizację inwestycji Drogowej” ZRID, należy rozumieć decyzję wydaną na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 1, art. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. 3) Pod pojęciem „decyzja pozwolenia na budowę” rozumie się decyzję wydaną na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bu¬dowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 4) Pod pojęciem „budowa” należy rozumieć definicję zawartą w art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane. 5) Pod pojęciem „przebudowa” należy rozumieć definicję zawartą w art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców usługi, zostały wykonane należycie zawierały, co najmniej: - wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował usługi, których dokumenty dotyczą, - wskazanie podmiotu, na rzecz, którego realizowane były usługi, - wskazanie przedmiotu usługi (z podaniem długości projektowanego odcinka) wraz z przedstawieniem numeru decyzji pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID oraz danymi teleadresowymi organu wydającego stosowną decyzję, - wskazanie wartości usługi, - wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), - opinię podmiotu wskazanego powyżej stwierdzającą, że usługi zostały wykonane należycie. Wraz z załącznikiem nr 4 Wykonawca załącza dowody określające czy wskazane w wykazie wykonanych usług prace zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 3. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 u.p.z.p. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania wraz z instrukcją jego wypełniania, są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 u.p.z.p. określone w niniejszej SIWZ. 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej w pkt 4 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4. 9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1) grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 2) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt iv, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, d) związek przedsiębiorców w rozumieniu ppkt. 4.3) – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 3) związek przedsiębiorców – rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak również związki tych organizacji; 4) przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00
skrócenie maksymalnego terminu wykonania 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Podano we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-06-26, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1 Nazwa: „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Dworcowej i Kopernika w Tarnowie Opolskim z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo - rowerowego - opracowanie dokumentacji”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych) dla zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Dworcowej , Kolejowej i Kopernika w Tarnowie Opolskim z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo - rowerowego - opracowanie dokumentacji 1.1. Opis stanu istniejącego w obszarze objętym opracowaniem: - nieutwardzone pobocze drogowe ,istniejący chodnik do przebudowy, częściowo działki prywatne Obszar objęty opracowaniem (wizualizacja w zał. nr 1a do SIWZ): - ul. Dworcowa od skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. do przejazdu kolejowego, dalej do ul. Kolejowej do skrzyżowania z ul. Kopernika i dalej ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Kościuszki 1.2. Wytyczne dla Wykonawcy 1) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: a) połączenie z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym przy Klimasa, b) połączenie z projektowanym ciągiem pieszo- rowerowym w ul. Kościuszki c) wariantowe poprowadzenie ciągu z pozostawieniem istniejących drzew przy ulicy lub ich usunięciem, d) wykonanie odwodnienia z włączeniem do kanalizacji lub przydrożnych rowów, 2) Geometrię drogi należy uzgodnić z zarządcą drogi. 3) Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić z odpowiednim organem przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 4) Kanalizację deszczową oraz punkt i warunki odbioru wód opadowych należy uzgodnić z zarządcą drogi lub innym podmiotem władającym odbiornikiem wód , 5) Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00
skrócenie maksymalnego terminu wykonania 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Kościuszki (lewa strona patrząc od ul Klimasa) - opracowanie dokumentacji”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych) dla zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Kościuszki (lewa strona patrząc od ul Klimasa) - opracowanie dokumentacji” 1.1. Opis stanu istniejącego w obszarze objętym opracowaniem: - nieutwardzone pobocze drogowe, częściowo działki prywatne Obszar objęty opracowaniem (wizualizacja w zał. nr 1b do SIWZ): - ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Klimasa i ul. Św. Marcina wraz z rozwiązaniem ciągów pieszo-rowerowych w obrębie tego skrzyżowania . 1.2. Wytyczne dla Wykonawcy W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: a) Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Klimasa i ul. Św. Marcina wraz z rozwiązaniem ciągów pieszo-rowerowych w obrębie tego skrzyżowania b) wariantowe poprowadzenie ciągu z pozostawieniem istniejących drzew przy ulicy lub ich usunięciem, c) wykonanie odwodnienia z włączeniem do kanalizacji lub przydrożnych rowów lub studni chłonnych d) Geometrię drogi należy uzgodnić z zarządcą drogi. Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić z odpowiednim organem przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. e) Kanalizację deszczową oraz punkt i warunki odbioru wód opadowych należy uzgodnić z zarządcą drogi lub innym podmiotem władającym odbiornikiem wód , f) Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00
skrócenie maksymalnego terminu wykonania 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Klimasa od skrzyżowania z ul Nakielską do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 po prawej stronie ) - opracowanie dokumentacji ”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych) dla zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Klimasa od skrzyżowania z ul Nakielską do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 po prawej stronie) - opracowanie dokumentacji” 1.1. Opis stanu istniejącego w obszarze objętym opracowaniem: -pobocze gruntowe wraz z otwartym rowem przydrożnym, częściowo działki prywatne Obszar objęty opracowaniem (wizualizacja w zał. nr 1c do SIWZ): - ul. Klimasa od skrzyżowania z ul. Nakielską do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 prawa strona jadąc od strony centrum miejscowości 1.2. Wytyczne dla Wykonawcy W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: 1) połączenie z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym przy Klimasa od kwiaciarni 2) połączenie z projektowanym ciągiem pieszo- rowerowym w ul. Nakielskiej 3) wariantowe poprowadzenie ciągu z pozostawieniem istniejących drzew przy ulicy lub ich usunięciem, 4) wykonanie odwodnienia z włączeniem do kanalizacji lub przydrożnych rowów, 5) Geometrię drogi należy uzgodnić w zarządcą drogi. 6) Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić z odpowiednim organem przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 7) Kanalizację deszczową oraz punkt i warunki odbioru wód opadowych należy uzgodnić z zarządcą drogi lub innym podmiotem władającym odbiornikiem wód , 8) Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
skrócenie maksymalnego terminu wykonania 20,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4 Nazwa: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej od skrzyżowania z ul. Cmentarną do skrzyżowania z ul. Tarnowską w Nakle ( po prawej stronie ) - opracowanie dokumentacji”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych) dla zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej od skrzyżowania z ul Cmentarną do skrzyżowania z ul. Tarnowską w Nakle ( po prawej stronie ) - opracowanie dokumentacji 1.1. Opis stanu istniejącego w obszarze objętym opracowaniem: - nieutwardzone pobocze, tereny prywatnych posesji Obszar objęty opracowaniem (wizualizacja w zał. nr 1d do SIWZ): - ul. Nakielska w Tarnowie opolskim od skrzyżowania z ul Cmentarną do skrzyżowania z ul. Tarnowską w Nakle prawa strona jadąc w kierunku Nakła z Tarnowa Op. 1.2. Wytyczne dla Wykonawcy W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: a) połączenie z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym przy skrzyżowaniu ul Cmentarnej z Nakielską , b) połączenie z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym w Tarnowskiej w Nakle c) wariantowe poprowadzenie ciągu z pozostawieniem istniejących drzew przy ulicy lub ich usunięciem, d) wykonanie odwodnienia z włączeniem do kanalizacji lub przydrożnych rowów, e) Geometrię drogi należy uzgodnić w zarządcą drogi. f) Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić z odpowiednim organem przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. g) Kanalizację deszczową oraz punkt i warunki odbioru wód opadowych należy uzgodnić z zarządcą drogi lub innym podmiotem władającym odbiornikiem wód, h) Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00
skrócenie maksymalnego terminu wykonania 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5 Nazwa: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej od skrzyżowania z ul Klimasa do skrzyżowania z ul. Cmentarną - opracowanie dokumentacji ”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych) dla zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa Opolskiego i Nakła. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul Nakielskiej od skrzyżowania z ul Klimasa do skrzyżowania z ul. Cmentarną - opracowanie dokumentacji 1.1. Opis stanu istniejącego w obszarze objętym opracowaniem: - nieutwardzone pobocze, tereny prywatnych posesji Obszar objęty opracowaniem (wizualizacja w zał. nr 1e do SIWZ): - ul. Nakielska w Tarnowie Opolskim od skrzyżowania z ul Klimasa do skrzyżowania z ul. Cmentarną preferowane prawe pobocze jadąc w stronę Nakła z Tarnowa 1.2. Wytyczne dla Wykonawcy W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: 1) połączenie z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym przy skrzyżowaniu ul Cmentarnej z Nakielską , 2) połączenie z projektowanym ciągiem pieszo- rowerowym w ul. Klimasa 3) wariantowe poprowadzenie ciągu z pozostawieniem istniejących drzew przy ulicy lub ich usunięciem, 4) wykonanie odwodnienia z włączeniem do kanalizacji lub przydrożnych rowów, 5) Geometrię drogi należy uzgodnić z zarządcą drogi. 6) Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić z odpowiednim organem przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 7) Kanalizację deszczową oraz punkt i warunki odbioru wód opadowych należy uzgodnić z zarządcą drogi lub innym podmiotem władającym odbiornikiem wód , 8) Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-12-20
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
skrócenie maksymalnego terminu wykonania 20,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: