Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dowóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnów Opolski do szkół/przedszkoli/ośrodków w roku szkolnym 2017/2018

Dowóz uczniów/dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnów Opolski                 do szkół/przedszkoli/ośrodków w roku szkolnym 2017/2018

 

W celu uzyskania świadczenia  bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub uzyskania zwrotu kosztów przejazdu ucznia/dziecka niepełnosprawnego, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice/ opiekunowie prawni, należy złożyć w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski,  ul. Dworcowa 6, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi uprawnienia dziecka do dowozu (formularz dostępny
w załączeniu).

Zasady organizowania dowozu:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest  2 formach:

 1. Dowóz zbiorowy:

Dowóz  organizowany  jest  przez Gminę Tarnów Opolski z  miejsca  zamieszkania dziecka  niepełnosprawnego  do szkoły/przedszkola/ośrodka  wskazanego  we  wniosku, w sposób zapewniający udział ucznia/dziecka we wszystkich zajęciach wynikających z planu nauczania.    W przypadku  organizowania  przez  Gminę  dowozu  do danej szkoły/ośrodka/przedszkola dla dwu i więcej uczniów/dzieci  zasadą  obowiązującą  jest  dowiezienie  całej uprawnionej  grupy  na  zajęcia rozpoczynające się najwcześniej i powrotu do domu z uwzględnieniem zakończenia zajęć  przez wszystkich dowożonych  uczniów/dzieci.

           Wymagane dokumenty:

 1. kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno pedagogicznej,
 2. potwierdzenie przyjęcia ucznia/dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole/przedszkolu/ośrodku wydane przez szkołę/ przedszkole/ośrodek.
 3. Dowóz indywidualny własnym pojazdem rodzica/opiekuna prawnego lub środkami transportu zbiorowego, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

Obowiązujące zasady w zakresie zwrotu kosztów przewozu:

Powierzenie ww. zadania następuje na wniosek rodzica/opiekuna prawnego na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a Gminą Tarnów Opolski. Umowa zawierana jest na rok szkolny.

Wymagane dokumenty:

Rozliczenie ww. kosztów realizowane jest zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną.

Liczba dni obecności ucznia w danym miesiącu w szkole/ośrodku/przedszkolu musi być potwierdzona przez szkołę/ośrodek/przedszkole zaświadczeniem o liczbie dni obecności ucznia/dziecka w szkole/przedszkolu/ośrodku w danym miesiącu.

Za dni nieobecności ucznia w szkole/ośrodku/przedszkolu zwrot kosztów nie przysługuje.

Uprawnieni do przewozów są:

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59). Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:


(art. 32 ust. 6) 1. zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

(art. 39 ust. 4) ) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 3 formach:
1. dowóz zorganizowany (zbiorowy)
2. zwrot kosztów dowozu
3. dowóz środkami lokalnego transportu zbiorowego

 

Osoba udzielająca dodatkowych informacji

Maria Bochańska

Tel. 77 46 40 868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML