Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 24.07.2017

 

Ogłoszenie nr 500043399-N-2018 z dnia 28-02-2018 r.
 
Tarnów Opolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500043155-N-2018
Data: 27/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, Krajowy numer identyfikacyjny 53142128800000, ul. Dworcowa  4, 46-050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 230, e-mail boos@tarnowopolski.pl, faks 077 4644230wew. 24.
Adres strony internetowej (url): www.bip.tarnowopolski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: 27/02/2018
W ogłoszeniu powinno być: 28/08/2017

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
W ogłoszeniu powinno być: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
W ogłoszeniu powinno być: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
W ogłoszeniu powinno być: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3


Ogłoszenie nr 500043155-N-2018 z dnia 27-02-2018 r.
 
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2017/2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556756-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, Krajowy numer identyfikacyjny 53142128800000, ul. Dworcowa  4, 46-050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 230, e-mail boos@tarnowopolski.pl, faks 077 4644230wew. 24.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.tarnowopolski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2017/2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Oś.271.01.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2017/2018” Część I Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych w Opolu, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki Część II Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych w Krapkowicach, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki Część III Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski, do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Tarnów Opolski Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na więcej niż jedną część. Dowóz odbywa się w dni nauki szkolnej Dowóz odbywa się zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego rozkładem jazdy (ilość kilometrów oraz orientacyjna liczba dowożonych dzieci znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ) w dniach rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, w przypadku odpracowania przez szkoły zajęć w soboty lub dni, w których odbywają się w szkole egzaminy itp. Przewóz odbywać się będzie zgodnie z odrębnym, ustalonym w porozumieniu z Dyrektorami poszczególnych szkół przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, rozkładem jazdy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekuna, którego zadaniem będzie sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przewozu oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniów z pojazdu. Opiekunowie i kierowca muszą być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Przewozy uczniów muszą się odbywać wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260). Pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego i przeznaczone do transportu osób, muszą posiadać ubezpieczenie OC, NNW, aktualne badania techniczne, nienaganny stan techniczny - Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dokumentów potwierdzających stan techniczny pojazdów. W przypadku wystąpienia zimowych warunków atmosferycznych pojazdy z ogumieniem zimowym oraz ogrzewaniem, ponadto wykonawca będzie dbał o to, aby stopnie wejściowe do pojazdu nie były śliskie i nie zalegał na nich lód. Pojazdy zapewniające niezbędne bezpieczeństwo i komfort jazdy muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Usługa odbywać się będzie zarówno na drogach utwardzonych i gruntowych – oferenci zobowiązani są do zapoznania się ze wskazanymi trasami przejazdu przed złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej. Liczba autokarów powinna być dostosowana do liczby dzieci. Każde dziecko oraz opiekun musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Ostateczna liczba uczniów może ulec zmianie. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną trasy – w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie należy sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach oraz ilość dowożonych uczniów i dostosować je do posiadanego taboru, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W przypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić podstawienie pojazdu zastępczego ( o parametrach nie gorszych) na czas usunięcia awarii. Czas ewentualnego podstawienia pojazdu zastępczego ma być zgodny z czasem podanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 1666).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych w Opolu, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34309.31
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: GM Consulting Marcin Groszek
Email wykonawcy: marcingroszek@o2.pl
Adres pocztowy: Małgorzaty 9
Kod pocztowy: 45-680
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 195
Oferta z najniższą ceną/kosztem 195
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 540
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych w Krapkowicach, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32032.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 185
Oferta z najniższą ceną/kosztem 185
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 486
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Tarnów Opolski
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 186813.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Transport-Usługi Mateja Józef
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: św. Marcina 21
Kod pocztowy: 46-050
Miejscowość: Tarnów Opolski
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1132.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 985
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1404
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


PDFZawiadomienie z dnia 11.08.2017r. o wyborze oferty dotyczącej świadczenia usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych.pdf Ogłoszenie nr 556756-N-2017 z dnia 2017-07-24 r.
 

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej: świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2017/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, krajowy numer identyfikacyjny 53142128800000, ul. Dworcowa  4 , 46-050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 230, , e-mail boos@tarnowopolski.pl, , faks 077 4644230wew. 24.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.tarnowopolski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.tarnowopolski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej (forma dokumentu)
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2017/2018
Numer referencyjny: Oś.271.01.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2017/2018” Część I Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych w Opolu, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki Część II Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych w Krapkowicach, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki Część III Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski, do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Tarnów Opolski Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na więcej niż jedną część. Dowóz odbywa się w dni nauki szkolnej Dowóz odbywa się zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego rozkładem jazdy (ilość kilometrów oraz orientacyjna liczba dowożonych dzieci znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ) w dniach rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, w przypadku odpracowania przez szkoły zajęć w soboty lub dni, w których odbywają się w szkole egzaminy itp. Przewóz odbywać się będzie zgodnie z odrębnym, ustalonym w porozumieniu z Dyrektorami poszczególnych szkół przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, rozkładem jazdy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekuna, którego zadaniem będzie sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przewozu oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniów z pojazdu. Opiekunowie i kierowca muszą być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Przewozy uczniów muszą się odbywać wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260). Pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego i przeznaczone do transportu osób, muszą posiadać ubezpieczenie OC, NNW, aktualne badania techniczne, nienaganny stan techniczny - Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dokumentów potwierdzających stan techniczny pojazdów. W przypadku wystąpienia zimowych warunków atmosferycznych pojazdy z ogumieniem zimowym oraz ogrzewaniem, ponadto wykonawca będzie dbał o to, aby stopnie wejściowe do pojazdu nie były śliskie i nie zalegał na nich lód. Pojazdy zapewniające niezbędne bezpieczeństwo i komfort jazdy muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Usługa odbywać się będzie zarówno na drogach utwardzonych i gruntowych – oferenci zobowiązani są do zapoznania się ze wskazanymi trasami przejazdu przed złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej. Liczba autokarów powinna być dostosowana do liczby dzieci. Każde dziecko oraz opiekun musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Ostateczna liczba uczniów może ulec zmianie. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną trasy – w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie należy sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach oraz ilość dowożonych uczniów i dostosować je do posiadanego taboru, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W przypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić podstawienie pojazdu zastępczego ( o parametrach nie gorszych) na czas usunięcia awarii. Czas ewentualnego podstawienia pojazdu zastępczego ma być zgodny z czasem podanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 1666).

II.5) Główny kod CPV: 60172000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres tego zamówienia obejmować będzie ok. 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielone zostanie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy tego zamówienia. Warunki, na jakich zostaną udzielone te usługi: Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację, Umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę formularza ofertowego, Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost, Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, Kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w zamówieniu podstawowym, Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do zapisów w umowie zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje: - aktualną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. w transporcie drogowym (Dz. U. 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonywał lub wykonuje usługi polegające na regularnym transporcie osób do szkół o wartości min. 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) dla części I i II zamówienia pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki” oraz min. 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) dla części III zamówienia pn. „Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski, do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Tarnów Opolski” (zał. Nr 4 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada aktualną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. w transporcie drogowym (Dz. U. 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.) zgodnie w wymogiem określonym w Rozdziale 3 pkt. 3.1.1 2) Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - zgodnie w wymogiem określonym w rozdziale 3 pkt. 3.1.2 3)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy- załącznik nr do SIWZ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp. – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewidywane zmiany umowy: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany: a) obniżenie wartości umowy w przypadku odstąpienia od wykonania części usług przewozowych, które obejmowało zamówienie. Warunkami tych zmian są: • wskazanie usługi, której ze względów ekonomicznych lub technicznych nie mogą lub nie muszą być wykonane, • zgoda obu stron, • zmiany te muszą być korzystne dla Zamawiającego, b) obniżenie wartości umowy w przypadku usług przewozowych zamiennych, wartość umowy zostanie obniżona o różnice wynikające z właściwych wartości wskazanych w formularzu ofertowym. Warunkami tych zmian są: • wskazanie usług przewozowych zamiennych, w przypadku zmian organizacji pracy szkoły, które ze względów ekonomicznych mogą być wykonane, • zgoda obu stron, • zmiany te muszą być korzystne dla Zamawiającego, c) zmiany terminu wykonania umowy. Warunki takiej zmiany są: • wystąpienie zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które uniemożliwiają terminową realizację zadania. W szczególności zdarzenia te obejmują jedną z poniższych przyczyn: o zmiana organizacji pracy szkoły, o niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające organizację nauczania w ustalonych kalendarzem roku szkolnego dniach zajęć, o konieczność odpracowania dni nauki w innych dniach niż ustalonych w kalendarzu roku szkolnego, • zgoda obu stron umowy, • zmiany te ze względów ekonomicznych muszą być korzystne dla Zamawiającego. 2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie o której mowa w ust. 1, zmiany te muszą być wprowadzone po uzgodnieniu stron umowy, w formie pisemnego aneksu. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian zgodnie z art. 144 ustawy o zamówieniach publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-01, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych w Opolu, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej na terenie gminy Tarnów Opolski i poza nią transportem własnym (minibus), polegającej na dowozie i odwozie dzieci niepełnosprawnych z domu do : a) Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 21 b) Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, ul. Bytnara Rudego 7 oraz zapewnienie opieki nad przewożonymi dziećmi przez specjalnie w tym celu zatrudnione osoby. Dzieci niepełnosprawne dowożone do w/w placówek oświatowych w Opolu zamieszkują sołectwa: Miedziana (1 os.) , Tarnów Opolski (4 os.), Nakło (1 os.) Przewóz odbywał się będzie w godzinach porannych – między 7.00 a 8.30 oraz w godzinach popołudniowych między 13.00 a 15.30 wg trasy ustalonej przez Zamawiającego. Wykonawca musi dysponować minibusem w dobrym stanie technicznym,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego 30,00
termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych w Krapkowicach, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej na terenie gminy Tarnów Opolski i poza nią transportem własnym (minibus), polegającej na dowozie i odwozie dzieci niepełnosprawnych z domu do Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach, ul. Kościelna 10, 47-300 Krapkowice Dzieci niepełnosprawne dowożone do w/w placówek oświatowych w Krapkowicach zamieszkują sołectwa: Nakło (1 os.) Przewóz odbywał się będzie w godzinach porannych – między 7.00 a 8.30 oraz w godzinach popołudniowych między 13.00 a 15.30 wg trasy ustalonej przez Zamawiającego. Wykonawca musi dysponować minibusem w dobrym stanie technicznym,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego 30,00
termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Tarnów Opolski
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej na terenie gminy Tarnów Opolski transportem własnym, polegającej na dowozie i odwozie dzieci szkolnych do PSP Kąty Opolskie, PSP Tarnów Opolski, PG Tarnów Opolski oraz dzieci przedszkolnych realizujących roczne przygotowanie do nauki (5 i 6 latków) do Oddziału Przedszkolnego w Kątach Opolskich w dniach nauki szkolnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego 30,00
termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

                                                                                                                Kierownik
                                                                                                                Maria Bochańska

Wersja XML