Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych z dnia 24.07.2017

 

Ogłoszenie nr 500043399-N-2018 z dnia 28-02-2018 r.
 
Tarnów Opolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500043155-N-2018
Data: 27/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, Krajowy numer identyfikacyjny 53142128800000, ul. Dworcowa  4, 46-050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 230, e-mail boos@tarnowopolski.pl, faks 077 4644230wew. 24.
Adres strony internetowej (url): www.bip.tarnowopolski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: 27/02/2018
W ogłoszeniu powinno być: 28/08/2017

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
W ogłoszeniu powinno być: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
W ogłoszeniu powinno być: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
W ogłoszeniu powinno być: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3


Ogłoszenie nr 500043155-N-2018 z dnia 27-02-2018 r.
 
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej: Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2017/2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556756-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, Krajowy numer identyfikacyjny 53142128800000, ul. Dworcowa  4, 46-050   Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 230, e-mail boos@tarnowopolski.pl, faks 077 4644230wew. 24.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.tarnowopolski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2017/2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Oś.271.01.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2017/2018” Część I Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych w Opolu, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki Część II Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych w Krapkowicach, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki Część III Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski, do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Tarnów Opolski Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na więcej niż jedną część. Dowóz odbywa się w dni nauki szkolnej Dowóz odbywa się zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego rozkładem jazdy (ilość kilometrów oraz orientacyjna liczba dowożonych dzieci znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ) w dniach rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, w przypadku odpracowania przez szkoły zajęć w soboty lub dni, w których odbywają się w szkole egzaminy itp. Przewóz odbywać się będzie zgodnie z odrębnym, ustalonym w porozumieniu z Dyrektorami poszczególnych szkół przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, rozkładem jazdy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekuna, którego zadaniem będzie sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przewozu oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniów z pojazdu. Opiekunowie i kierowca muszą być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Przewozy uczniów muszą się odbywać wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260). Pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego i przeznaczone do transportu osób, muszą posiadać ubezpieczenie OC, NNW, aktualne badania techniczne, nienaganny stan techniczny - Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dokumentów potwierdzających stan techniczny pojazdów. W przypadku wystąpienia zimowych warunków atmosferycznych pojazdy z ogumieniem zimowym oraz ogrzewaniem, ponadto wykonawca będzie dbał o to, aby stopnie wejściowe do pojazdu nie były śliskie i nie zalegał na nich lód. Pojazdy zapewniające niezbędne bezpieczeństwo i komfort jazdy muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Usługa odbywać się będzie zarówno na drogach utwardzonych i gruntowych – oferenci zobowiązani są do zapoznania się ze wskazanymi trasami przejazdu przed złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej. Liczba autokarów powinna być dostosowana do liczby dzieci. Każde dziecko oraz opiekun musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Ostateczna liczba uczniów może ulec zmianie. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną trasy – w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie należy sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach oraz ilość dowożonych uczniów i dostosować je do posiadanego taboru, gdyż wyklu