Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną

 

Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną
Numer ogłoszenia: 512856 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na następujące części: ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (CPV 66 51 6400-4) ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia ((CPV 66 51 5000-3) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3) ZADANIE D - UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH (CPV 66 51 2100-3).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.21.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty pod warunkiem, że: Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno - prawna działania stron umowy, przekształcenie lub połączenie firmy Wykonawcy, przekształcenie, zmiana lokalizacji, połączenie, likwidacja lub wyodrębnienie / utworzenie jednostek organizacyjnych Zamawiającego; Zachodzi potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego, a zmiana leży w jego interesie; Zachodzą inne zmiany obowiązujących przepisów, powodujące konieczność dostosowania do niej warunków umowy ubezpieczenia, w tym zmiany przepisów podatkowych Zachodzi potrzeba rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w związku z podjęciem nowej działalności lub zmianą dotychczasowego zakresu działalności Ubezpieczającego Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek likwidacji lub sprzedaży składników mienia Zachodzi Konieczność podwyższenia Sumy Gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w przypadku jej istotnego zmniejszenia na skutek dokonanych wypłat odszkodowań;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski pokój nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


DOC01. gmina tarnów op_ubezp 2014_siwz.doc
PDF02. gmina tarnów op_ubezp 2014_rozdział IV_oc.pdf
PDF03. gmina tarnów op_ubezp 2014_rozdział IV_og.pdf
PDF04. gmina tarnów op_ubezp 2014_rozdział IV_kr.pdf
PDF05. gmina tarnów op_ubezp 2014_rozdział IV_sel.pdf
PDF06. gmina tarnów op_ubezp 2014_rozdział IV_nnw osp.pdf
PDF07. gmina tarnów op_ubezp 2014_rozdział IVa_szkodowość.pdf
PDF08. gmina tarnów op_ubezp 2014_rozdział V_umowy generalne.pdf
PDF09.1 gmina tarnów op_ubezp 2014_rozdział VI_kwestionariusze oceny ryzyka_ug.pdf
PDF09.2 gmina tarnów op_ubezp 2014_rozdział VI_kwestionariusze oceny ryzyka_ZGKIM.pdf
PDF09.3 gmina tarnów op_ubezp 2014_rozdział VI_kwestionariusze oceny ryzyka_OŚWIATA.pdf
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-12-11

 

 

 

 

 


 

Tarnów Op., 17-12-2013
 
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
 
 
dotyczy:
Nr sprawy: GTE.271.21.2013
 
 
 
W nawiązaniu do przetargu nr sprawy jw., prosimy o odpowiedź na pytanie:
 
1.    Czy zamawiający wyraża zgodę, na wykreślenie w załącznikach do ubezpieczenia OC:
a.    Załącznik nr 1.1, pkt 2
                                          i.    wykreślenie w ppkt.d, części zdania od słów „…w tym szkody wyrządzone w związku ze świadczeniami opieki medycznej” do końca zdania.
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wyraża zgodę.
 
W związku z powyższym w załączniku nr 1.1 do ubezpieczenia OC, w pkt2.1, ppkt d) wykreśla się słowa: „w tym szkody wyrządzone w związku ze świadczeniami opieki medycznej na rzecz podopiecznych w/w jednostek lub przez jednostki organizacyjne Ubezpieczającego świadczące taką pomoc lub opiekę”
 
                                        ii.    Wykreślenie ppkt h,
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający w załączniku nr 1.1 do ubezpieczenia OC w pkt2.1, ppkt h) wykreśla słowa: oraz prowadzeniem szkoleń / ćwiczeń dotyczących ochrony p. pożarowej / obrony cywilnej”
 
b.    Załącznik nr 1.2, pkt2
                                          i.    Wykreślenie ppkt j,
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wyraża zgodę.
 
W związku z powyższym, w załączniku nr 1.2 do ubezpieczenia OC w pkt2.3 skreśla się ppkt j).
 
                                        ii.    Wykreślenie w ppkt k słów „lub rynien i rur spustowych”,
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający nie wyraża zgody
 
                                       iii.    Wykreślenie ppkt m,
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wyraża zgodę.
W związku z powyższym, w załączniku nr 1.2 do ubezpieczenia OC w pkt2.3 skreśla się ppkt m).
 
c.    Załącznik nr 1.3, pkt 2
                                          i.    Wykreślenie ppkt o,
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
 
                                        ii.    Wykreślenie ppkt q,
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający w załączniku nr1.3 do ubezpieczenia OC, w pkt2 ppkt q) wykreśla słowa: upraw, nasadzeń i”.
 
 
d.    Załącznik nr 1.4 pkt 2.2
                                          i.    Wykreślenie ppkt h
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający w załączniku nr1.4 do ubezpieczenia OC, w pkt2.2 ppkt h) wykreśla słowa: (w tym upraw i nasadzeń),”
 
 
e.    Załącznik nr 1.5, pkt 2.1
                                          i.    Wykreślenie ppkt d,
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający w załączniku nr1.5 do ubezpieczenia OC, pkt2.1 ppkt d) skreśla się słowa: zniszczeniem upraw, nasadzeń, drzewostanu”
 
 
                                        ii.    Wykreślenie ppkt e,
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający nie wyraża zgody
 
                                       iii.    Wykreślenie ppkt f,
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wyraża zgodę.
 
W związku z powyższym, w załączniku nr 1.5 do ubezpieczenia OC, pkt2.1 skreśla się ppkt f)
 
f.     Załącznik nr 1.5, pkt 2.2
                                          i.    Wykreślenie ppkt f,
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wyraża zgodę.
 
W związku z powyższym w załączniku nr1.5 do ubezpieczenia OC, pkt2.2 skreśla się punkt f)
 
                                        ii.    Wykreślenie ppkt g,
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wykreśla w załączniku nr1.5 do ubezpieczenia OC, w pkt2.2 ppkt g) słowa: „obejmującym również zalanie upraw i nasadzeń”
 
                                       iii.    Wykreślenie ppkt i,
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wyraża zgodę
 
W związku z powyższym w załączniku nr 1.5 do ubezpieczenia OC, w pkt2.2 skreśla się ppkt i)
 
2.    Czy zamawiający wyraża zgodę, w załączniku do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na:
a.    Załącznik nr 6
                                          i.     wykreślenie Klauzuli zużycia technicznego (amortyzacji) lub zmiany charakteru klauzuli na fakultatywną,
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wyraża zgodę.
 
W związku z powyższym w załączniku nr6 do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wykreśla się Klauzulę zużycia technicznego (amortyzacji).
 
Jednocześnie w formularzu ofertowym Formularz B – Zadanie B w pkt. 4 - Klauzule do ubezpieczenia mienia od ognia skreśla się Klauzulę zużycia technicznego (amortyzacji).
 
                                        ii.    obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli katastrofy budowlanej do 500.000PLN,
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający nie wyraża zgody
 
                                       iii.    obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli terroryzmu do 100.000PLN
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wyraża zgodę
 
W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy Klauzuli aktów terroryzmu w załączniku nr6 do ubezpieczenia mienia od ognia:
Pkt4 Klauzuli otrzymuje brzmienie:
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:      100 000,00 zł
 
                                       iv.    obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli wandalizmu do 50.000PLN
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wyraża zgodę.
 
W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy Klauzuli wandalizmu w załączniku nr6 do ubezpieczenia mienia od ognia:
Pkt4 Klauzuli otrzymuje brzmienie:
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50 000,00 zł
 
                                        v.    obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli szkód estetycznych (graffiti) do 20.000PLN
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wyraża zgodę.
 
W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy Klauzuli szkód estetycznych (graffiti) w załączniku nr6 do ubezpieczenia mienia od ognia:
Pkt2 Klauzuli otrzymuje brzmienie:
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:                 20 000,00 zł
 
Oraz
zmianie ulegają zapisy Klauzuli szkód estetycznych (graffiti) w załączniku nr6 do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:
Pkt2 Klauzuli otrzymuje brzmienie:
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:       do wysokości Sumy Ubezpieczenia dla tej grupy mienia nie więcej niż 20 000,00 zł
 
3.    Czy zamawiający wyraża zgodę, w załączniku do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na:
a.    Załącznik nr 5
                                          i.     Wprowadzenie w klauzuli 103 zapisu, że klauzula dotyczy wyłącznie pracowników ubezpieczającego.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wyraża zgodę.
 
W związku z powyższym w załączniku nr5 do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
                                        ii.    zmianie ulega zapis Rozszerzenia nr 103 - in fine, po kropce dopisuje się słowa: Klauzula dotyczy wyłącznie pracowników ubezpieczającego.”
 
 
4.    Czy zamawiający wyraża zgodę, na zamianę treści klauzuli automatycznego pokrycia znajdującą się w załącznikach do ubezpieczenia mienia, na klauzulę o treści:
 
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:
1.    Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczenia nowo nabyte
mienie, z wyjątkiem środków obrotowych i mienia osób pozostających poza
stosunkiem ubezpieczenia, lub takie mienie, którego wartość wzrosła wskutek
doko
nania inwestycji lub modernizacji z dniem przejścia na Ubezpieczającego
ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia, z zastrzeżeniem, że
odpow
iedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po dokonaniu wszystkich
o
dbiorów technicznych oraz po pozytywnym zakończeniu prób i testów maszyn i
urządzeń.
2.    Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie, o krym mowa
w pkt 1, o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony
Ubezpieczycielowi w przeciągu 60 dni od daty przyjęcia nowo nabytego mienia
lub wykonanej inwestycji do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.
3.    Jeżeli strony nie umówią się inaczej, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w
stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia
o
graniczona jest do kwoty odpowiadającej 20łącznej sumy ubezpieczenia
(
odrębnie dla: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia
o
d kradzieży z włamaniem o rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).
4.    Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, o którym mowa
powyżej, w razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia w określonym w pkt 2
terminie.
5.    W razie przekroczenia limitu ustalonego dla potrzeb niniejszej klauzuli
odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do sumy ubezpieczenia
powiększonej o limit wynikający z Klauzuli automatycznego pokrycia.
6.    Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia po przekroczeniu ustalonego w pkt 3
l
imitu może mieć miejsce na podstawie indywidualnego wniosku
U
bezpieczającego oraz pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem, że
początek odpow
iedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do powyższego
mienia nastąpić może najwcześniej od dnia złożenia wniosku.
7.    Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli
n
aliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki
w
ynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.
8.    Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje
w
przeciągu 14 dni po zakończeniu kwartału, w którym nastąpiło przekazanie
in
westycji do ewidencji środków trwałych
 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wyraża zgodę w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
 
W zakresie dotyczącym ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem klauzula automatycznego pokrycia pozostaje bez zmian – jest klauzulą fakultatywną
 
W związku z powyższym, w załącznikach nr6 do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zastępuje się odpowiednio dotychczasową treść Klauzul: AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA / AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA DLA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
treścią poniższą:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:
1.     Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczenia nowo nabyte mienie, z wyjątkiem środków obrotowych i mienia osób pozostających poza stosunkiem ubezpieczenia, lub takie mienie, którego wartość wzrosła wskutek dokonania inwestycji lub modernizacji z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia, z zastrzeżeniem, że
odpow
iedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych oraz po pozytywnym zakończeniu prób i testów maszyn i urządzeń.
2.     Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie, o krym mowa w pkt 1, o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 60 dni od daty przyjęcia nowo nabytego mienia lub wykonanej inwestycji do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.
3.     Jeżeli strony nie umówią się inaczej, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty odpowiadającej 20%łącznej sumy ubezpieczenia (odrębnie dla: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem o rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).
4.     Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, o którym mowa powyżej, w razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia w określonym w pkt 2 terminie.
5.      W razie przekroczenia limitu ustalonego dla potrzeb niniejszej klauzuli odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do sumy ubezpieczenia powiększonej o limit wynikający z Klauzuli automatycznego pokrycia.
6.     Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia po przekroczeniu ustalonego w pkt 3 limitu może mieć miejsce na podstawie indywidualnego wniosku Ubezpieczającego oraz pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem, że początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do powyższego mienia nastąpić może najwcześniej od dnia złożenia wniosku.
7.     Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.
8.     Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w przeciągu 14 dni po zakończeniu kwartału, w którym nastąpiło przekazanie inwestycji do ewidencji środków trwałych
 
 
Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 20.12.2013 r. godz. 09:00. Termin otwarcia ofert 20.12.2013 r. godz. 09:15.
 

DOC01__gmina_tarnów_op_ubezp_2014_siwz_po_zm_2013_12_17.doc
PDF02._gmina_tarnów_op_ubezp_2014_rozdzial_IV_oc_po_zm_2013_12_17.pdf
PDF03._gmina_tarnów_op_ubezp_2014_rozdział_IV_og_po_zm_2013_12_17.pdf
PDF05._gmina_tarnów_op_ubezp_2014_rozdział_IV_sel_po_zm_2013_12_17.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-12-17


 

 

 


 

Numer ogłoszenia: 527246 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 512856 - 2013 data 11.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, fax. 77 4644282.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Brak opisu obrazka

DOC01 gmina tarnów op_ubezp 2014_siwz_po zm 2013 12 19.doc

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-12-19

 

 

 


Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-12-30

 

 

 


 Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2013-12-30

 

 

 

 


 

Tarnów Opolski: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną.
Numer ogłoszenia: 9328 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 512856 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną w podziale na następujące części: ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (CPV 66 51 6400-4) ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia ((CPV 66 51 5000-3) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3) ZADANIE D - UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH (CPV 66 51 2100-3)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.21.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie A+B

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108489,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie D

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14647,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2014-01-09
 
 
 
Wersja XML