Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie z dnia 09.08.2017 do składania ofert na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów

Gmina Tarnów Opolski zaprasza do składania ofert

na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski

 

Zamawiającym jest Gmina Tarnów Opolski  z siedzibą w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowej 6,  reprezentowana przez Wójta Gminy Tarnów Opolski.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Gminy Tarnów Opolski i jednostek organizacyjnych wraz z wdrożeniem następujących modułów:

Część I

Arkusz organizacyjny dla szkół i przedszkoli wraz z możliwością generowania planów finansowych

e-dziennik tylko dla szkół

dla BOOS-u

Kadry

Płace z nakładką wyliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela

Księgowość z rejestrem VAT oraz ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, elektroniczne przygotowanie i przesyłanie sprawozdań i sprawozdań zbiorczych

 

Dla: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim (CUW) obsługuje 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 3 przedszkola tj.:

 

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim

 

 

 

 

 

 

 

Adres siedziby:

46-050 Tarnów Opolski,

ul. Kopernika 10

Liczba uczniów ok. 270

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle

Nakło, ul. Strzelecka 49

Liczba uczniów ok. 65

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich

 

 

 

 

 

 

 

Adres siedziby:

46-050 Kąty Opolskie,

ul. Szkolna 8

Liczba uczniów ok. 110

4.

Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim

Adres siedziby:

46-050 Tarnów Opolski,

ul. Kopernika 10

 

Liczba uczniów ok. 112

5.

Przedszkole Publiczne w Kosorowicach

 

Liczba uczniów ok. 34

6.

Przedszkole Publiczne w Przyworach

 

Liczba uczniów ok. 50

7.

Przedszkole Publiczne z oddziałami integracyjnymi im. bł. E. Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim

 

Liczba uczniów ok. 127

 

Część II

Kadry

Płace

Księgowość z rejestrem VAT oraz ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, elektroniczne przygotowanie i przesyłanie sprawozdań

Dla: Urząd Gminy Tarnów Opolski (ok. 35 pracowników)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim

 

Część III

Szkolenia z poszczególnych modułów dla max. 12 osób:

Kadry i płace

Księgowość

Arkusz organizacyjny

Ofertę proszę przygotować w dwóch wariantach cenowych dla każdej części tj. bez modułu księgowego oraz z modułem księgowym.

 

Termin dostawy: 01.09.2017 r.

Termin wdrożenia (zakończenia): 02.01.2018 r.

Licencja na 3 lata

 

Oprogramowanie musi posiadać zabezpieczenie przed:

- utratą danych w przypadku awarii serwera,  

- utratą danych lub ich spójności w przypadku utraty połączenia z serwerem,

- musi zapobiegać utracie danych lub ich spójności, w tym m.in. w przypadku jednoczesnej pracy wielu użytkowników,

- nieuprawnionym dostępem do danych i funkcji. Zabezpieczenie musi zapobiegać nieuprawnionemu (a określonemu w konfiguracji uprawnień przez administratora) dostępowi użytkowników do danych i funkcji aplikacji.

- naruszeniem poufności danych. Zabezpieczenie musi zapobiegać utracie poufności danych w odniesieniu do komunikatów przesyłanych między wszystkimi komponentami aplikacji (w szczególności pomiędzy stacjami roboczymi i serwerami) oraz systemami zewnętrznymi. Za wystarczające zabezpieczenie uznaje się wykorzystanie protokołu SSL lub szyfrowanego połączenia VPN.

 

Systemy powinny być spójne, zintegrowane ze sobą.

 

W przypadku braku środków Zamawiający zastrzega, że może zrezygnować z zakupu części przedmiotu zamówienia lub unieważnić całe postępowanie.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Warunki udziału w postępowaniu:

Ofertę proszę przygotować w 2 wariantach cenowych

 

Kontakt w sprawach technicznych:

Zaproszenie do składania ofert

fax: 77 46 44 282

e-mail: ug@tarnowopolski.pl

Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Podane w zaproszeniu do składania ofert parametry należy traktować jako wartości obligatoryjne.

Zamawiający oczekuje na oferty do dnia 16.08.2017 r. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej ug@tarnowopolski.pl. Oferta musi zawierać opis proponowanego rozwiązania.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa Zamówień Publicznych ze względu na kwotę zamówienia poniżej 30.000 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego, arkuszy organizacyjnych, e-dziennika oraz programu finansowego do Urzędu Gminy Tarnów Opolski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski

 

Zamawiający:

Gmina Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

 

 

DANE WYKONAWCY

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………………….…..……..……..……..…....………………………………………………………………………………

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

Tel. …………………………………………………………….

faks……………………………………………………………..

e-mail……………………………………………………………

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZAMY, ŻE:

 1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w zapytaniu ofertowym;
 2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
 3. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
 4. gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego;

Wariant 1. Z modułem księgowym

Część I

oferujemy wykonanie I części przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto:

…………………………………………………………………………………………………..zł

słownie: ………………………………………………………………………………………….;

w tym:

Podatek Vat ……..%

Cena netto …………………………………………………………………………………...…zł.

 

Część II

oferujemy wykonanie II części przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto:

…………………………………………………………………………………………………..zł

słownie: ………………………………………………………………………………………….;

w tym:

Podatek Vat ……..%

Cena netto …………………………………………………………………………………...…zł.

Część III

oferujemy wykonanie III części przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto:

…………………………………………………………………………………………………..zł

słownie: ………………………………………………………………………………………….;

w tym:

Podatek Vat ……..%

Cena netto …………………………………………………………………………………...…zł

 

Wariant 2. Bez modułu księgowego

Część I

oferujemy wykonanie I części przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto:

…………………………………………………………………………………………………..zł

słownie: ………………………………………………………………………………………….;

w tym:

Podatek Vat ……..%

Cena netto …………………………………………………………………………………...…zł.

 

Część II

oferujemy wykonanie II części przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto:

…………………………………………………………………………………………………..zł

słownie: ………………………………………………………………………………………….;

w tym:

Podatek Vat ……..%

Cena netto …………………………………………………………………………………...…zł.

Część III

oferujemy wykonanie III części przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto:

…………………………………………………………………………………………………..zł

słownie: ………………………………………………………………………………………….;

w tym:

Podatek Vat ……..%

Cena netto …………………………………………………………………………………...…zł.

 

 

Wraz z ofertę załączono opis funkcji dostępnych w programie.

 

Wersja XML