Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych

Tarnów Opolski: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 50434 - 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 518106 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Tarnów Opolski i jej jednostek organizacyjnych wskazanych w Załączniku Nr 1 do Zaproszenia, przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. TAURON DYSTRYBUCJA SA, z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków (zwanego dalej OSD). Do ustalenia podstawy zakresu świadczonej usługi mają zastosowanie następujące przepisy, instrukcje i dokumenty: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.Prawo energetyczne - koncesji OSD na dystrybucję energii elektrycznej; Instrukcji Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej OSD (zwanej dalej także IRiESD)przepisy ustawy Kdeks cywilny- aktualnej taryfy dla usługi dystrybucji energii elektrycznej TAURON DYSTRYBUCJA SA, zatwierdzonej w obowiązującym trybie OSD zobowiązany będzie dostarczać energię elektryczną zakupioną przez Zamawiającego od ENERGOMEDIA sp. z o.o własnymi sieciami dystrybucyjnymi do obiektów Zamawiającego. Do realizacji przedmiotu zamówienia konieczne jest jednoczesne obowiązywanie następujących umów: generalnej umowy dystrybucji zawartej pomiędzy sprzedawcą energii elektrycznej dla Zamawiającego, a OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej uczestnika rynku bilansującego odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe sprzedawcy z OSD umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą energii elektrycznej dla Zamawiającego, a Zamawiającym. Termin wykonywania zamówienia na czas nieokreślony, począwszy od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.01.2014 roku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.30.00.00-6, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 461971,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Bochańska
Data wytworzenia: 2014-02-13
Wersja XML