Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Kosorowicach


 

                                                                       O G Ł O S Z E N I E           
                    o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
                           Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony              
                przetarg ustny na zbycie nieruchomości  w miejscowości Kosorowice
 
1.Nieruchomość przeznaczona do przetargu oznaczona jest działką nr : 209/4
   obręb Kosorowice.
 
2.Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi Kw.Nr   75517
 
3.Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonej numerem działki wynosi:
 
    209/4 o pow.0.1483 ha                 cena wywoławcza                       40 000 zł  
  
   Podatek  Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za nieruchomość
 
4. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice  nieruchomość przeznaczona
     pod odkrywkowy teren wydobywania i przeróbki kruszywa naturalnego.
  
5.Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest bez obciążeń, ograniczeń i zobowiązań
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 % ceny wywoławczej , wpłata w kasie urzędu gminy                                                     
   do dnia 24.04.2014 r. do godz.14 lub na konto :  Bank Spółdzielczy Oddział Tarnów Op
   Nr 29-8884-0004-2003-0032-4555-0008
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
 
8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2014 r. o godz.10 w budynku Urzędu
   Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864
 
Wójt Gminy
Tarnów Opolski 

Podmiot udostępniający: wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 21.03.2014
Wersja XML